Neidio i'r prif gynnwy

Pan ti’n siarad gyda fi, ti’n goleuo fy meddwl ac yn helpu fy ymennydd i dyfu...

Rwyt ti’n gwybod bod siarad gyda phlant yn gwneud i'w hymennydd dyfu hyd yn oed yn fwy – gan helpu plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd, gwneud ffrindiau'n haws, a theimlo'n hapusach.

Rydym ni wedi casglu amrywiaeth o offer, awgrymiadau a chyngor at ei gilydd i helpu rhieni i ddeall pwysigrwydd eu rhan nhw o ran cael eu plant i siarad. Byddem ni wrth ein boddau pe byddet ti’n rhannu'r offer hyn â'r teuluoedd rwyt ti’n gweithio gyda nhw. 

Offer i ymarferwyr

Siarad gyda fi: adnodd llwybr hyfforddiant Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Cymru…
Siarad gyda fi: adnodd llwybr hyfforddiant Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Cymru Gyfan
Dysgu siarad: cyfnodau datblygiad Iaith a lleferydd
Siart y gellir ei argraffu yn dangos yr hyn y dylech edrych amdano yn ystod datblygiad plentyn.
Exchange
Anfona neges atom [mailto: TalkWithMe@gov.wales] os oes unrhyw beth arall a fyddai o gymorth.
Early Intervention Foundation
Gweithgareddau sy’n cefnogi rhyngweithio rhwng oedolion a phlant.
Cynllun Cyflawni ar gyfer Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu
Mae'n nodi ein hymrwymiad i hyrwyddo a chefnogi anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu plant.
10 tip i fy helpu i ddysgu siarad
Defnyddia’r llyfryn hwn i gael tips gwych i helpu dy blentyn i ddysgu siarad.
Pecyn Rhieni a Gofalwyr
Pecyn Rhieni a Gofalwyr
Defnyddia’r llyfryn hwn i gael tips gwych a syniadau am weithgaredd i helpu dy blentyn i ddysgu siarad.
Sut i rannu a defnyddio negeseuon 'Siarad gyda fi'
Defnyddia’r ddogfen hwn i rannu negeseuon effeithiol ar Leferydd, Iaith a Chyfathrebu.
Lleferydd, iaith a chyfathrebu mewn plant sy'n derbyn gofal
Taflen ffeithiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda Phlant sy'n Derbyn Gofal a Phlant â Phrofiad o Ofal.
Adnoddau 10 tip gwych
Defnyddia’r templedi tips gwych hyn i'w rhannu gyda theuluoedd rwyt ti’n eu cefnogi.
Codau QR ar gyfer animeiddiadau
Defnyddia’r codau QR hyn gyda theuluoedd rwyt ti’n eu cefnogi i ddangos ein 10 prif neges iddyn nhw.
Astudiaeth Achos: Amy Crowther
Astudiaeth Achos: Amy Crowther
Hyfforddi ymarferwyr gofal plant i gefnogi iaith, lleferydd a chyfathrebu
Taflen ffeithiau ar atal dweud
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar atal dweud.
Taflen ffeithiau Siarad gyda Fi am fudandod dethol
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar fudandod dethol.
Taflen ffeithiau ymwybyddiaeth o ffonoleg
Taflen ffeithiau ymwybyddiaeth o ffonoleg
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar ymwybyddiaeth o ffonoleg.
Taflen ffeithiau byddardod
Taflen ffeithiau byddardod
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar byddardod.
Poster 10 tip gwych: fersiynau ieithoedd eraill
Poster 10 tip gwych: fersiynau ieithoedd eraill
Rhannwch y posteri 10 tip gwych hyn gyda’r teuluoedd rydych chi’n eu cefnogi.
Taflen ffeithiau awtistiaeth a ADHD
Taflen ffeithiau awtistiaeth a ADHD
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar awtistiaeth a ADHD.
dummy
Taflen ffeithiau dymis
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar dymis.
Siarad Gyda Fi: hyfforddiant
Hyfforddiant Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu ar gyfer gweithlu Cymysgedd Sgiliau Ymwelwyr Iechyd.
Canllaw ymyrraeth lleferydd, Iaith a chyfathrebu
Canllawiau i ymarferwyr ar ymyriadau a allai wella canlyniadau o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu i blant o dan 5 oed.

Cwrs byr e-ddysgu

Cwrs byr e-ddysgu ar gyflwyniad i Leferydd, Iaith a Chyfathrebu.

Pecyn partner

Cliciwch yma i lawrlwytho ein pecyn partner diweddaraf heddiw.

Anfona neges atom os oes unrhyw beth arall a fyddai o gymorth.

Ebost: SiaradGydaFi@llyw.cymru

Gwybodaeth i rieni

Pan fyddi di’n siarad gyda dy blentyn, rwyt ti'n helpu ei ymennydd i dyfu hyd yn oed yn fwy, gan roi'r dechrau gorau mewn bywyd iddo.