Neidio i'r prif gynnwy

Pan ti’n siarad gyda fi, ti’n goleuo fy meddwl ac yn helpu fy ymennydd i dyfu...

Rwyt ti’n gwybod bod siarad gyda phlant yn gwneud i'w hymennydd dyfu hyd yn oed yn fwy – gan helpu plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd, gwneud ffrindiau'n haws, a theimlo'n hapusach.

Rydym ni wedi casglu amrywiaeth o offer, awgrymiadau a chyngor at ei gilydd i helpu rhieni i ddeall pwysigrwydd eu rhan nhw o ran cael eu plant i siarad. Byddem ni wrth ein boddau pe byddet ti’n rhannu'r offer hyn â'r teuluoedd rwyt ti’n gweithio gyda nhw. 

Offer i ymarferwyr

10 tip i fy helpu i ddysgu siarad
Defnyddia’r llyfryn hwn i gael tips gwych i helpu dy blentyn i ddysgu siarad.
Siarad gyda fi: 10 tip gwych (fersiynau y gellir eu haddasu)
Gall ymarferwyr rannu'r templedi hyn o bosteri a llyfryn y gallan nhw eu haddasu â'r teuluoedd y maen nhw'n eu cefnogi.
Adnoddau 10 tip gwych
Defnyddia’r templedi tips gwych hyn i'w rhannu gyda theuluoedd rwyt ti’n eu cefnogi.
Siarad gyda fi: adnodd llwybr hyfforddiant Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Cymru…
Siarad gyda fi: adnodd llwybr hyfforddiant Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Cymru Gyfan
Taflen ffeithiau awtistiaeth a ADHD
Taflen ffeithiau awtistiaeth a ADHD
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar awtistiaeth a ADHD.
Bilingualism factsheets
Taflen ffeithiau dwyieithrwydd
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar dwyieithrwydd.
Astudiaeth Achos: Amy Crowther
Astudiaeth Achos: Amy Crowther
Hyfforddi ymarferwyr gofal plant i gefnogi iaith, lleferydd a chyfathrebu
Taflen ffeithiau byddardod
Taflen ffeithiau byddardod
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar byddardod.
dummy
Taflen ffeithiau dymis
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar dymis.
Early Intervention Foundation
Gweithgareddau sy’n cefnogi rhyngweithio rhwng oedolion a phlant.
Exchange
Anfona neges atom [mailto: TalkWithMe@gov.wales] os oes unrhyw beth arall a fyddai o gymorth.
Sut i rannu a defnyddio negeseuon 'Siarad gyda fi'
Defnyddia’r ddogfen hwn i rannu negeseuon effeithiol ar Leferydd, Iaith a Chyfathrebu.
Dysgu siarad: cyfnodau datblygiad Iaith a lleferydd
Siart y gellir ei argraffu yn dangos yr hyn y dylech edrych amdano yn ystod datblygiad plentyn.
Pecyn Rhieni a Gofalwyr
Pecyn Rhieni a Gofalwyr
Defnyddia’r llyfryn hwn i gael tips gwych a syniadau am weithgaredd i helpu dy blentyn i ddysgu siarad.
Taflen ffeithiau ymwybyddiaeth o ffonoleg
Taflen ffeithiau ymwybyddiaeth o ffonoleg
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar ymwybyddiaeth o ffonoleg.
Codau QR ar gyfer animeiddiadau
Defnyddia’r codau QR hyn gyda theuluoedd rwyt ti’n eu cefnogi i ddangos ein 10 prif neges iddyn nhw.
Taflen ffeithiau Siarad gyda Fi am fudandod dethol
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar fudandod dethol.
Cwrs byr e-ddysgu
Cwrs byr e-ddysgu ar gyflwyniad i Leferydd, Iaith a Chyfathrebu.
Lleferydd, iaith a chyfathrebu mewn plant sy'n derbyn gofal
Taflen ffeithiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda Phlant sy'n Derbyn Gofal a Phlant â Phrofiad o Ofal.
Siarad Gyda Fi: hyfforddiant
Hyfforddiant Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu ar gyfer gweithlu Cymysgedd Sgiliau Ymwelwyr Iechyd.
Canllaw ymyrraeth lleferydd, Iaith a chyfathrebu
Canllawiau i ymarferwyr ar ymyriadau a allai wella canlyniadau o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu i blant o dan 5 oed.
Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu: ffeithlun
Defnyddiwch y ffeithluniau hyn gyda rheolwyr neu ymarferwyr i ddangos pam mae sgiliau cyfathrebu, iaith a lleferydd yn bwysig.
Cynllun Cyflawni ar gyfer Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu
Mae'n nodi ein hymrwymiad i hyrwyddo a chefnogi anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu plant.
Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu: canllaw
Mae’r canllaw hwn ar gyfer ymarferwyr sy'n darparu Chwarae, Dysgu a Gofal Plentyndod Cynnar i blant 0 i 4 oed.
Taflen ffeithiau ar atal dweud
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar atal dweud.
Tongue tie factsheet
Taflen ffeithiau ar cwlwm tafod
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar cwlwm tafod.
Poster 10 tip gwych: fersiynau ieithoedd eraill
Poster 10 tip gwych: fersiynau ieithoedd eraill
Rhannwch y posteri 10 tip gwych hyn gyda’r teuluoedd rydych chi’n eu cefnogi.

Pecyn partner

Cliciwch yma i lawrlwytho ein pecyn partner diweddaraf heddiw.

Anfona neges atom os oes unrhyw beth arall a fyddai o gymorth.

Ebost: SiaradGydaFi@llyw.cymru

Gwybodaeth i rieni

Pan fyddi di’n siarad gyda dy blentyn, rwyt ti'n helpu ei ymennydd i dyfu hyd yn oed yn fwy, gan roi'r dechrau gorau mewn bywyd iddo.