Neidio i'r prif gynnwy

"Pan ti’n siarad gyda fi, ti’n goleuo fy meddwl ac yn helpu fy ymennydd i dyfu..."

Mae ymennydd dy blentyn yn anhygoel!

Mae'n tyfu o hyd ac yn gwneud cysylltiadau newydd. Pan fyddi di'n chwarae, gwrando a siarad gyda dy blentyn, rwyt ti’n ei helpu i ddysgu siarad ac yn rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd. Mae gennym ni lawer o offer, tips a chyngor i dy helpu i gael dy blentyn i siarad.

Bydd y pethau bach rwyt ti’n eu gwneud yn gwneud gwahaniaeth mawr, nawr ac yn y dyfodol.

Dilynwch ni ar Facebook

Edrych ar ein tudalen Facebook am y cynnwys diweddaraf. Mae yno gyngor gan arbenigwyr, a'r cyfle i gysylltu â rhieni eraill.

Darllena fi...

10 tip i fy helpu i ddysgu siarad (digidol)
Defnyddia’r llyfryn hwn i gael tips gwych i helpu dy blentyn i ddysgu siarad.
10 tip i fy helpu i ddysgu siarad (print)
Llyfryn i’w argraffu i gael tips gwych i helpu dy blentyn i ddysgu siarad.
Taflen ffeithiau awtistiaeth a ADHD
Taflen ffeithiau awtistiaeth a ADHD
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar awtistiaeth a ADHD.
taflen ffeithiau dwyieithrwydd
Taflen ffeithiau dwyieithrwydd
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar dwyieithrwydd.
Tystysgrif
Argraffa dy dystysgrif pan fyddi di wedi cwblhau ein her haf!
Dalen her
Edrych ar ein dalen her haf am weithgareddau dyddiol llawn hwyl.
Deafness factsheet
Taflen ffeithiau byddardod
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar byddardod.
dummies
Taflen ffeithiau dymis
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar dymis.
Dysgu siarad: oedrannau a chyfnodau
Dysgu siarad: oedrannau a chyfnodau
Edrycha ar ein siart ddefnyddiol i gael rhagor o wybodaeth am wahanol gamau taith dysgu siarad dy blentyn.
Pecyn Rhieni a Gofalwyr
Pecyn Rhieni a Gofalwyr
Defnyddia’r llyfryn hwn i gael tips gwych a syniadau am weithgaredd i helpu dy blentyn i ddysgu siarad.
Taflen ffeithiau ymwybyddiaeth o ffonoleg
Taflen ffeithiau ymwybyddiaeth o ffonoleg
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar ymwybyddiaeth o ffonoleg.
Taflen ffeithiau Siarad gyda Fi am fudandod dethol
Taflen ffeithiau Siarad gyda Fi am fudandod dethol
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar fudandod dethol.
Taflen ffeithiau ar atal dweud
Taflen ffeithiau ar atal dweud
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar atal dweud.
Taflen ffeithiau ar cwlwm tafod
Taflen ffeithiau ar cwlwm tafod
Ewch i’n taflen ffeithiau am wybodaeth a chyngor ar cwlwm tafod.
Poster 10 tip gorau
Dyma ein crynodeb hawdd ei ddefnyddio o'r 10 Tip Gwych i helpu dy blentyn i ddysgu siarad.

Gwylia fi...

O cyn iddo gael ei eni nes iddo dyfu i fyny, galli di gael effaith gadarnhaol ar dy blentyn. Gwylia’r fideos hwyliog hyn i weld ein deg tip gwych i gael dy blentyn i siarad...

Chwilio am fwy?

Dilyna’r dolenni i rai o'n hoff adnoddau a gwefannau. Mae'r rhain i gyd wedi'u cynllunio i dy gefnogi i helpu dy blentyn i ddysgu siarad.

Plant Bach Hapus
Gweithgareddau a syniadau chwarae syml gan y BBC i helpu dy blentyn i ddatblygu.
Hungry little minds
Gweithgareddau syml, hwyliog i blant, o’r newydd-anedig i bum mlwydd oed.
Look, say, sing, play
Cyngor gan yr NSPCC i dy helpu i ‘edrych, dweud, canu a chwarae’ gyda dy blentyn bob dydd.
Datblygiad iaith gyffredinol
Tips i ddatblygu iaith gan ‘Babylab’ Oxford Brookes.
Dwyieithrwydd
Ffeithiau, mythau, tips a chwestiynau am ddwyieithrwydd gan ‘Babylab’ Oxford Brookes.
Rheoli ymddygiad eich plentyn
'Tips Gwych' gan Therapydd Iaith a Lleferydd.

Wyt ti’n dal i bryderu am allu dy blentyn i siarad?

Mae llawer o wasanaethau ledled Cymru i helpu plant gyda'u sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu. Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar gael i rieni os hoffen nhw gael cyngor a chymorth gan wasanaethau lleol. Mae dy Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol yma. Os wyt ti’n pryderu am allu dy blentyn i siarad, cysyllta â dy ymwelydd iechyd neu siarada gyda staff ym meithrinfa dy blentyn.

Canllawiau i ymarferwyr

Amrywiaeth o adnoddau, awgrymiadau a chyngor i chi eu rhannu â rhieni i'w helpu i ddeall pwysigrwydd eu rôl o ran cael eu plant bach i siarad.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol