Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth hwn yn rhoi manylion y cynlluniau LCA a GDLlC (AB) prawf modd ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022. Sicrhewch fod yr Hysbysiad Gwybodaeth yn cael ei ddosbarthu i'r holl staff a chydweithwyr sy'n helpu i weinyddu'r cynlluniau.

Mae'r dyfarniadau a'r trothwyon incwm ar gyfer y cynlluniau LCA a GDLlC (AB) prawf modd wedi'u cynnal ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022.

Bydd y cynlluniau LCA a GDLlC (AB) ar gyfer 2021 i 2022 ar gael ar y dudalen cyllid i fyfyrwyr ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ffurflenni cais

Mae’r pecynnau cais LCA a GDLlC (AB) dwyieithog ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 wedi'u dosbarthu i ganolfannau dysgu cofrestredig. Mae'r ffurflenni hefyd ar gael i'w lawrlwytho o wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Gellir cysylltu â gwasanaeth cwsmeriaid dwyieithog Cyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050 (croesawir galwadau yn Gymraeg) ac mae gwybodaeth ynghylch cymhwystra a hawl hefyd ar gael ar y wefan.

Categorïau preswyliaeth

Newidiadau o ganlyniad i ymadael â'r UE

O ganlyniad i'r ffaith bod y DU wedi tynnu'n ôl o'r Undeb Ewropeaidd (UE), gwnaed nifer o newidiadau pwysig i'r categorïau cymhwystra.

Bydd y categorïau cymhwystra newydd yn berthnasol i fyfyrwyr newydd sy'n dechrau cyrsiau ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022. Bydd rhai categorïau'n aros yn ddigyfnewid neu nid ydynt wedi’u heffeithio gan dynnu'n ôl o'r UE.

Bydd myfyrwyr cymwys sy'n dychwelyd, a ddechreuodd eu cwrs cyn blwyddyn academaidd 2021 i 2022, yn parhau i fod yn gymwys i gael cymorth (a statws ffioedd cartref) drwy gydol eu cwrs os ydynt yn parhau i fodloni'r meini prawf cymhwystr presennol. Gall myfyrwyr drosglwyddo cyrsiau yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, os byddant yn tynnu'n ôl o'u cwrs neu'n rhoi'r gorau iddo ac yn dychwelyd mewn blwyddyn arall yn y dyfodol, bydd angen iddynt fodloni'r meini prawf cymhwystra a gyhoeddwyd bryd hynny.

Mae newidiadau o ganlyniad i ymadael yr UE a’r categorïau sydd wedi'u cynnwys yn y cynlluniau LCA a GDLlC (AB) ar gyfer 2021 i 2022 yn debyg i'r rheoliadau cymorth i fyfyrwyr israddedig Addysg Uwch. Bydd newidiadau tebyg i'w gweld yng Nghynllun y Gronfa Ariannol Wrth Gefn ar gyfer 2021 i 2022.

Caniatâd Calais i aros a’r rheini sydd â chaniatâd o ganlyniad i drais domestig neu brofedigaeth

Mae'r cynlluniau LCA a GDLlC (AB) wedi'u diwygio i ehangu cymhwystra ar gyfer grwpiau sy'n agored i niwed. Nid yw’r categorïau hyn yn gysylltiedig â’r newidiadau uchod o ganlyniad i ymadael â’r UE. Bydd personau sy'n cael caniatâd Calais i aros, caniatâd i aros fel dioddefwr trais domestig neu ganiatâd i aros oherwydd profedigaeth, yn gymwys i gael cymorth. Ni fydd angen i'r categorïau hyn fodloni gofyniad preswylio tair blynedd arferol yn y DU, ond rhaid eu bod yn byw yn y DU ac yn byw yng Nghymru fel arfer ar ddiwrnod cyntaf eu cwrs. Bydd angen iddynt hefyd fodloni'r holl feini prawf cymhwystra eraill. Bydd newidiadau tebyg i'w gweld yng Nghynllun y Gronfa Ariannol Wrth Gefn (Addysg Bellach) ar gyfer 2021 i 2022. Mae'r categorïau hyn wedi'u cynnwys yn y rheoliadau cymorth i fyfyrwyr Addysg Uwch.

Ceir rhagor o wybodaeth am y newidiadau i’r categorïau yn y cynlluniau LCA ac GDLlC (AB) yn yr Atodiad isod. Rydym wedi hefyd wedi cyhoeddi eisoes Hysbysiadau Gwybodaeth 01/2021 a 03/2021 sy’n manylu ar newidiadau o ganlyniad i ymadael â’r UE ar gyfer cymorth i fyfyrwyr Addysg Uwch.

Mae materion preswyliaeth a mewnfudo yn gymhleth ac os oes angen cyngor ar ymgeiswyr wrth lenwi eu ffurflen gais LCA neu GDLlC (AB), dylent gyfeirio at y canllawiau yn y cais neu gysylltu â gwasanaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru. Fodd bynnag, dim ond ar ôl derbyn cais wedi'i gwblhau'n llawn gyda thystiolaeth ategol briodol y bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru’n gallu penderfynu pwy sy'n gymwys.

Mae'r ffurflen gais a’r canllawiau LCA a GDLlC (AB) ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 wedi'u diweddaru i gynnwys y newidiadau a'r categorïau preswyliaeth newydd hyn.

Trefniadau COVID-19: presenoldeb, taliadau LCA wedi'u hôl-ddyddio a llofnodi cytundebau dysgu

Bydd y trefniadau dewisol a gyflwynwyd mewn ymateb i’r sefyllfa COVID-19 yn cael eu cynnal ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022. Ceir manylion yn yr Hysbysiad Gwybodaeth (04/2020) a gyhoeddwyd y llynedd.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y cynlluniau LCA a/neu GDLlC (AB) neu'r Hysbysiad Gwybodaeth hwn, cysylltwch ag Is-adran Addysg Uwch Llywodraeth Cymru drwy anfon e-bost at isadrancyllidmyfyrwyr@llyw.cymru. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Mae fersiynau print bras, Braille ac ieithoedd eraill o'r ddogfen hon ar gael ar gais. Gellir lawrlwytho copi o'r Hysbysiad Gwybodaeth hwn yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Atodiad: newidiadau i’r categorïau o fyfyrwyr cymwys yn rhan 2, yr atodlenni yn y cynlluniau LCA a GDLlC (AB) ar gyfer 2021 i 2022

Personau sydd wedi setlo yn y Deyrnas Unedig

Ychwanegwyd paragraff 3 ac mae'n darparu ar gyfer Dinasyddion Iwerddon ac aelodau o deulu person perthnasol o Ogledd Iwerddon.

Bydd dinasyddion Iwerddon yn gymwys i gael cymorth o dan y cynlluniau os ydynt yn byw yng Nghymru ac os ydynt wedi byw yn y DU a'r Ynysoedd am dair blynedd cyn dechrau eu cwrs.

Ffoaduriaid ac aelodau o'u teulu

Dim newid.

Personau gwarchodedig ac aelodau o'u teulu

Mae paragraff 5 yn uno nifer o gategorïau presennol a chategorïau newydd. Mae caniatâd i ddod i mewn neu aros fel person a ddiogelir yn golygu:

 • cael caniatâd i ddod i mewn neu aros ar sail gwarchodaeth ddyngarol o dan baragraff 339C o'r rheolau mewnfudo
 • cael caniatâd i aros fel person diwladwriaeth
 • cael caniatâd adran 67 i aros
 • cael caniatâd Calais i aros

Mae caniatâd Calais yn gategori newydd ar gyfer 2021 i 2022.

O dan baragraff 5 nid yw'n ofynnol i berson fodloni'r cyfnod preswylio arferol safonol o dair blynedd yn y DU. Fodd bynnag, rhaid iddynt fod yn byw yng Nghymru. Mae hyn yn cyd-fynd â ffoaduriaid.

Personau sydd wedi cael caniatâd i aros fel partner gwarchodedig a'u plant

Mae paragraff 6 yn gategori cymhwystra newydd. Mae'r categori hwn yn darparu ar gyfer person:

 • sydd wedi cael caniatâd i aros yn y DU fel dioddefwr trais neu gam-drin domestig neu blentyn dibynnol i rywun sydd wedi bod yn ddioddefwr

O dan Baragraff 6 nid yw'n ofynnol i berson fodloni'r cyfnod preswylio arferol safonol o dair blynedd yn y DU. Fodd bynnag, rhaid iddynt fod yn byw yng Nghymru.

Personau sydd â caniatâd i ddod i mewn neu i aros ac aelodau o'u teulu

Mae paragraff 7 eisoes wedi cynnwys y rhai o dan Baragraff 5 (ac eithrio'r categori newydd ar gyfer absenoldeb Calais).

Fodd bynnag, mae paragraff 7 yn parhau i ddarparu ar gyfer person sydd wedi:

 • cael caniatâd dewisol
 • cael caniatâd i aros ar sail bywyd preifat neu deuluol o dan y rheolau mewnfudo
 • nad ystyrir ei fod yn gymwys i gael caniatâd i aros ar sail bywyd preifat neu deuluol o dan y rheolau mewnfudo, ond mae'r person hwnnw wedi cael caniatâd i aros y tu allan i'r rheolau ar sail Erthygl 8 o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol

Gweithwyr, personau cyflogedig, personau hunangyflogedig ac aelodau o'u teulu

Mae paragraffau 8 a 10 yn gymwys i fyfyrwyr sy'n parhau a ddechreuodd eu cwrs cyn blwyddyn academaidd 2021 i 2022.

Ychwanegwyd paragraffau 9 ac 11 ar gyfer y rhai sy'n dechrau cwrs ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022. Gweithwyr, personau cyflogedig, personau hunangyflogedig ac aelodau o'u teulu sydd â hawliau gwarchodedig:

 • gall gweithwyr, person cyflogedig, person hunangyflogedig ac aelodau o'u teuluoedd sy'n dod o dan y Cytundebau Ymadael ac sydd wedi cael statws preswylydd cyn-sefydlog o dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gael mynediad at gyllid myfyrwyr o dan baragraff 9
 • mae disgrifiad o berson yn is-baragraff (1)(a)(i) (o'r paragraff 9 newydd) i'w ddarllen fel pe bai'n cynnwys person perthnasol o Ogledd Iwerddon a fyddai, pe bai'r person hwnnw'n wladolyn o’r AEE neu'n wladolyn AEE yn unig, yn weithiwr mudol o'r AEE neu'n berson hunangyflogedig o'r AEE
 • rhaid iddo fod yn preswylio fel arfer yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs; ac mae wedi bod yn preswylio fel arfer yn y diriogaeth sy'n ffurfio'r Deyrnas Unedig, Gibraltar, yr AEE a'r Swistir drwy gydol y cyfnod o dair blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs

Personau sydd wedi setlo yn y Deyrnas Unedig ac sydd wedi arfer hawl i breswylio yn rhywle arall

Mae paragraff 12 yn gymwys i fyfyrwyr sy'n parhau a ddechreuodd eu cwrs cyn blwyddyn academaidd 2021 i 2022.

Ychwanegwyd paragraff 13 ar gyfer myfyrwyr newydd sy'n dechrau cwrs ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022. 

 • bydd paragraff 13 yn rhoi cymorth i'r rhai sy'n dechrau cwrs a lle mae'r ymgeisydd wedi arfer hawl i breswylio yn yr AEE/y Swistir erbyn diwedd y cyfnod pontio a lle mae’r ymgeisydd, ar 31 Rhagfyr 2020 (dyddiad IP), yn preswylio fel arfer naill ai:
 1. yn yr AEE, y Swistir neu Gibraltar
 2. yn y DU, ar ôl symud yn ôl i'r DU o'r AEE/Y Swistir/Gibraltar ar neu ar ôl 1 Ionawr 2018
 • pan fo person sy’n breswylydd sefydlog yn symud o'r DU i'r AEE neu'r Swistir ar ôl diwedd y cyfnod pontio, nid yw'n arfer hawl i breswylio ac ni fydd yn gymwys o dan y categori hwn

Rhaid i'r ymgeisydd fod wedi arfer hawl i breswylio yn yr AEE neu'r Swistir cyn diwedd y cyfnod pontio. Fodd bynnag, gallant dreulio rhan o'r cyfnod preswylio arferol tair blynedd yn y DU a Gibraltar. Mae'n rhaid eu bod wedi parhau i fyw yn y DU, Gibraltar, EEA neu'r Swistir drwy gydol y cyfnod sy'n dechrau ar 31 Rhagfyr 2020 ac yn dod i ben yn union cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs.

Gwladolion y Deyrnas Unedig

Mae paragraff 14 yn gategori newydd a ychwanegwyd i ddarparu ar gyfer gwladolion o'r DU a oedd:

 • preswylio yn yr AEE neu'r Swistir cyn diwedd y cyfnod pontio
 • yn byw yn y DU, Gibraltar, yr AEE a'r Swistir am dair blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs

Sylwer: Bydd cymorth hefyd ar gael i aelod o deulu gwladolion o’r DU nad ydynt yn aelodau o'r DU, lle:

 • roedd gwladolyn o’r DU a'r aelod o'i deulu yn preswylio yn yr AEE neu'r Swistir erbyn 31 Rhagfyr 2020, h.y. ar 31 Rhagfyr 2020 neu cyn 31 Rhagfyr 2020, cyn belled â'u bod wedi dychwelyd i'r DU ar neu ar ôl 1 Ionawr 2018, a bod gwladolyn o’r DU a'r aelod o'i deulu yn preswylio fel arfer yn y DU, Gibraltar, EEA a'r Swistir am dair blynedd cyn diwrnod cyntaf AY cyntaf y cwrs

Sylwer: os symudodd aelod o deulu gwladolyn o'r DU o'r AEE neu'r Swistir i'r DU o fewn tair blynedd i 31 Rhagfyr 2020 (h.y. ar neu ar ôl 1 Ionawr 2018) gallant fod yn gymwys i gael cymorth o dan y paragraff hwn.

Gwladolion yr UE sy'n preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig a'r Ynysoedd

Mae paragraff 15 yn gymwys i fyfyrwyr sy'n parhau a ddechreuodd eu cwrs cyn blwyddyn academaidd 2021 i 2022.

Ychwanegwyd paragraff 16 ac mae'n darparu ar gyfer myfyrwyr newydd sy'n dechrau eu cwrs ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022. Mae’n darparu y gall gwladolion o’r UE ac aelodau o'u teulu sydd â hawliau gwarchodedig ac sy'n cael statws preswylydd cyn-sefydlog (neu sefydlog*) o dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE, gwladolion o Iwerddon ac aelodau o'u teulu (sydd â hawliau gwarchodedig ond nad yw'n ofynnol iddynt wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog) ac aelodau o deulu Pobl Gogledd Iwerddon sy'n byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020, wneud cais am gymorth ffioedd.

*Bydd y rhai sy'n cael statws preswylydd sefydlog o dan Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE fel arfer yn breswylydd sefydlog at ddibenion y cynlluniau os ydynt wedi preswylio am dair blynedd yn y DU a'r Ynysoedd.

Plant gwladolion o'r Swistir

Mae paragraff 17 yn gymwys i fyfyrwyr sy'n parhau a ddechreuodd gwrs cyn blwyddyn academaidd 2021 i 2022.

Ychwanegwyd paragraff 18 ar gyfer myfyrwyr newydd sy'n dechrau cwrs ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022. Plant gwladolion o'r Swistir o fewn cwmpas cytundeb hawliau dinasyddion y Swistir.

Plant gweithwyr Twrci

Mae paragraff 19 yn gymwys i fyfyrwyr sy'n parhau a ddechreuodd eu cwrs cyn blwyddyn academaidd 2021 i 2022.

Ychwanegwyd paragraff 20 ar gyfer myfyrwyr newydd sy'n dechrau cwrs ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022. I fod yn gymwys fel plentyn gweithiwr o Dwrci, rhaid bod y gweithiwr wedi byw yn y DU fel arfer erbyn 31 Rhagfyr 2020.

Diogelu Dros Dro (LCA yn unig)

Dim newid.

Pan fo ymgeisydd i’r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn gwneud cais ar ôl y dyddiad cau, sef 30 Mehefin 2021, a bod y Swyddfa Gartref yn defnyddio eu disgresiwn ac yn prosesu’r cais, gellir diystyru unrhyw gyfnod preswylio anghyfreithlon yn y DU o 1 Gorffennaf 2021 tan ddyddiad dyfarnu statws preswylydd cyn-sefydlog neu breswylydd sefydlog at ddibenion ystyried y gofyniad preswylio tair blynedd. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y gall Cyllid Myfyrwyr Cymru gyfrif y cyfnod preswylio anghyfreithlon fel rhan o'r cyfnod preswylio cyfreithlon o dair blynedd. Gall y Swyddfa Gartref hefyd arfer ei disgresiwn i dderbyn cais ar ôl y dyddiad dod i ben y statws cyn-sefydlog – yn yr achos hwnnw, gellir diystyru unrhyw gyfnod preswylio anghyfreithlon yn y DU ar ôl dyddiad dod i ben y statws cyn-sefydlog tan ddyddiad dyfarnu’r statws sefydlog.

Bydd ymgeiswyr i’r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn cael:

 • statws preswylydd sefydlog (h.y. caniatâd amhenodol i aros) os oes ganddynt yr isafswm o bum mlynedd o gyfnod preswylio cyfreithlon parhaus yn y DU
 • statws cyn-sefydlog (h.y. absenoldeb cyfyngedig i aros) os oes ganddynt gyfnod preswylio byrrach yn y DU (unrhyw gyfnod preswylio cyfreithlon o lai na phum mlynedd barhaus). Ar ôl pum mlynedd o breswylio’n barhaus ac yn gyfreithlon yn y DU gallant wneud cais i newid y statws hwn i statws preswylydd sefydlog a rhaid iddynt wneud hynny cyn i'r statws cyn-sefydlog ddod i ben (oni bai bod y Swyddfa Gartref yn defnyddio ei ddisgresiwn)