Neidio i'r prif gynnwy

Data blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer yr anheddau a gafodd eu dymchwel yng Nghymru ar gyfer Ebrill 2021 i Fawrth 2022.

Gall nifer yr anheddau a ddymchwelir amrywio’n fawr o’r nail flwyddyn i’r llall. Bydd yn dibynnu ar faint o waith datblygu a gwaith clirio a wneir yn ardal  pob awdurdod yn ystod y cyfnod dan sylw [troednodyn 1].

Prif bwyntiau

  • Yn 2021-22, dymchwelwyd 100 o anheddau ledled Cymru, gostyngiad o 29% o'i gymharu â 2020-21.
  • Yn yr 16 o awdurdodau lleol lle dymchwelwyd anheddau, roedd y niferoedd uchaf yng Nghaerffili (26), Gwyneddd (17), Powys (12) a Sir y Fflint (11).
  • Roedd 13 achos o ddymchwel mewn ardaloedd adnewyddu (11 yn Sir y Fflint a 2 yn Nhorfaen), gan gyfrif am 13% o'r holl anheddau a gafodd eu dymchwel [troednodyn 2].
  • Ers 2016-17, nid oes unrhyw waith dymchwel wedi cael ei wneud ar ardaloedd clirio yng Nghymru [troednodyn 3].

Troednodiadau

[1] Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i gyfrifo amcangyfrifon ar gyfer y stoc anheddau yng Nghymru.
[2] Mae cynlluniau adnewyddu tai sy’n seiliedig at ardaloedd yn galluogi'r awdurdodau lleol i ganolbwyntio ar weithredu a buddsoddi mewn ardaloedd y mae angen cymorth arnynt ac sydd hefyd yn addas i'w hadnewyddu.
[3] Ardaloedd clirio yw ardaloedd lle’r ystyrir bod y tai yn anaddas i bobl fyw ynddynt neu eu bod yn beryglus neu'n niweidiol i iechyd y preswylwyr. Bydd yr awdurdod lleol yn datgan ardal glirio pan fydd yn fodlon mai'r ffordd fwyaf addas o ymdrin ag amodau o’r fath yw dymchwel yr holl adeiladau yn yr ardal honno.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Holly Flynn

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.