Neidio i'r prif gynnwy

Cynlluniau ychwanegol y rhoddwyd cyllid iddynt yn 2021 i 2022 

Mae manylion cyllid Grant y Gronfa Teithio Llesol a ddyfarnwyd i bob awdurdod lleol ym mis Medi 2021 isod:

Blaenau Gwent

Y Gronfa Teithio Llesol

Datblygiadau a gwaith uwchraddio ychwanegol i’r Map Rhwydwaith Teithio Llesol

 

 

 

£30,000

Pen-y-bont ar Ogwr

Y Gronfa Teithio Llesol

Gwelliannau i ddiogelwch a hygyrchedd ar y llwybr rhwng Broadlands a Chaeau Newbridge

Rhaglen ar gyfer gwella croesfannau ar ffyrdd bach

Llwybr Beicio 4 (Ton-du)

Gwelliannau i gapasiti a hyrwyddo Teithio Llesol o fewn yr Awdurdod Lleol

Llwybr Pen-y-bont ar Ogwr i Borthcawl

 

 

 

£57,000

£91,000

£48,200

£45,000

£100,000

 

Caerffili

Y Gronfa Teithio Llesol

Rhoi wyneb newydd ar Lwybr Beicio 468 rhwng Abertyswg a Thredegar Newydd

Croesfan fotymog integredig isel

 

 

£250,000

£190,000

 

Caerdydd

Y Gronfa Teithio Llesol

Ymgyrch Hyrwyddo Llwybrau Beicio/Teithio Llesol Caerdydd

 

 

 

£45,000

 

Sir Gaerfyrddin

Y Gronfa Teithio Llesol

Cynnig refeniw

Morfa Bacas

Pen-y-fan

Llwybr Cwm Tywi – cyllid rhannol

 

 

 

£45,000

£256,000

£165,000

£206,400

 

Ceredigion

Y Gronfa Teithio Llesol

Gwaith uwchraddio i’r cyswllt â Phrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan

Pecyn gwella i’r Llwybr Troed yn Nhre Aberystwyth

 

 

 

£148,000

£192,000

 

Conwy

Y Gronfa Teithio Llesol

Cysylltiadau teithio llesol rhwng Gorsaf Drenau Dolgarrog â’r pentref

 

 

 

£50,000

Sir Ddinbych

Y Gronfa Teithio Llesol

Ysgol Pendref

 

 

 

£127,500

 

Sir y Fflint

Y Gronfa Teithio Llesol

A550 yn yr Hôb

Mesurau i wella Teithio Llesol mewn cymunedau gwledig

Swydd datblygu’r Map Rhwydwaith Teithio Llesol

 

 

 

£245,250

£110,000

£45,000

 

Gwynedd

Y Gronfa Teithio Llesol

Lôn Las Ogwen, Eryri –  Teithio Llesol a cherdded a beicio

 

 

£200,000

 

Ynys Môn

Y Gronfa Teithio Llesol

Datblygu a mapio’r Rhwydwaith Teithio Llesol (refeniw)

Gwelliannau cerdded ar gyfer Pentraeth a Thraeth Coch

Cyswllt Teithio Llesol rhwng Canol Tref Llangefni ac ardaloedd preswyl

Lôn Las Cefni

 

 

 

£45,000

£170,000

£185,000

£250,000

 

Merthyr Tudful

Y Gronfa Teithio Llesol

Stryd y Llys

Rhodfa De Clichy – cyllid rhannol

Stryd Bethesda

 

 

£247,000

£215,000

£239,000

 

Sir Fynwy

Y Gronfa Teithio Llesol

Ymgyrch Ddiogelwch a Chymorth ar gyfer beicwyr yn Sir Fynwy

Eglwys Dixton

Kingswood Gate – Parc Chwarae Williamsfield Lane

Croes Cil-y-coed – Croesfan

Llwybr Aml-ddefnydd yng Nghil-y-coed (y Castell a’r Parc Gwledig)

 

 

£45,000

£175,000

£75,000

£120,000

£82,000

 

Castell-nedd Port Talbot

Y Gronfa Teithio Llesol

Offer monitro cerddwyr a beicwyr

Gwelliannau i gapasiti a hyrwyddo teithio llesol

Cyswllt rhwng Llwybr Beicio 887 a Pharc Coedwig Afan

 

 

£40,000

£45,000

£60,000

 

Casnewydd

Y Gronfa Teithio Llesol

Hyrwyddo Llwybrau Teithio Llesol Cyngor Dinas Casnewydd

 

 

 

£35,000

 

Sir Benfro

Y Gronfa Teithio Llesol

Prosiect i wella Llwybr Aml-ddefnydd Brunel ar Lwybr Beicio 4

Gwelliannau i Deithio Llesol ledled y sir

Monitro

Hyrwyddo

 

 

£143,000

£55,000

£80,500

£3,000

 

Powys

Y Gronfa Teithio Llesol

Hyrwyddo Teithio Llesol (y Drenewydd a Llandrindod)

Teithio Llesol Treowen (y Drenewydd)

Gwelliannau i’r Llwybr Rhwng Cwm Elan a Rhaeadr Gwy

Goleuadau a chynllun diogelwch cyffredinol ar gyfer y llwybr ar lan yr afon yn y Drenewydd (Rhan Llanllwchaearn)

 

 

 

£38,000

£250,000

£150,000

£95,000

 

Rhondda Cynon Taf

Y Gronfa Teithio Llesol

Cyfleusterau Croesfan Teithio Llesol i Gerddwyr – cyllid rhannol

Gwaith uwchraddio i Daith Taf

Gwelliannau i’r Llwybr Hamdden

Adnodd Teithio Llesol

 

 

 

£161,000

£250,000

£250,000

£45,000

 

Abertawe

Y Gronfa Teithio Llesol

Llwybr Beicio 43 – Camlas Abertawe

Creu Lleoedd

Craig Cefn Parc

Gwella Capasiti

 

 

 

£250,000

£156,000

£245,000

£45,000

Torfaen

Y Gronfa Teithio Llesol

Cwmbran Drive – cynlluniau WelTAG ar gyfer gwahanu teithio llesol oddi wrth y ffordd

SDCau a meddalwedd a hyfforddiant draenio – cyllid rhannol

 

 

 

£68,250

£23,270

Bro Morgannwg

Y Gronfa Teithio Llesol

Cyhoeddusrwydd a hyrwyddo Teithio Llesol yn y Fro

Teithio Llesol yn Llanilltud Fawr a Sain Tathan – cyllid rhannol

Teithio Llesol y Fro Wledig – cyllid rhannol

Gwelliannau i Deithio Llesol rhwng Penarth a Chaerdydd– cyllid rhannol

Gwelliannau i lwybrau Teithio Llesol ym Mro Morgannwg

 

 

 

£45,000

£120,000

£220,000

£200,000

£250,000

Wrecsam

Y Gronfa Teithio Llesol

Llwybr Beicio/Cerdded Rhostyllen

 

 

£26,000