Neidio i'r prif gynnwy

Bydd tua hanner yn cael ei ddarparu i Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, sy'n gorchuddio 25% o arwynebedd Cymru ac sy'n hanfodol ar gyfer bywyd gwyllt, twristiaeth yn ogystal â chymunedau lleol. Cafodd ei dreialu yn 2020-22 gyda dros 90 o brosiectau wedi'u hariannu.

Derbynnydd grant Teitl y Prosiect

Dyraniad 2022-23

Dyraniad 2023-24

Dyraniad 2024-25

Cyfanswm Dyraniad
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Adfer a Diogelu Mawndir 390,000 450,000 332,500 1,172,500
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Datgarboneiddio Cludiant Ymwelwyr gan gynnwys gwaith yn Craig y Nos 75,000 62,500 61,250 198,750
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Adfer Natur - Adfer Coetiroedd a Dolydd ac adfer cynefinoedd y gylfinir 118,750 62,500 68,750 250,000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Gwelliannau twristiaeth cynaliadwy mewn amryw o safleoedd gan gynnwys Bro'r Sgydau a Gofilon 216,250 275,000 387,500 878,750
  Cyfanswm 800,000 850,000 850,000 2,500,000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro Parc Gwyllt yr Arfordir - adfer cynefinoedd ar hyd y llain arfordirol ac asesu effaith newid hinsawdd ar lwybr yr Arfordir 195,000 240,000 241,000 676,000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro Twristiaeth Gynaliadwy – mynd i'r afael â thagfeydd traffig a thagfeydd ymwelwyr a gwella cyfleusterau ymwelwyr yn Nhraeth Poppit 240,000 263,000 376,000 879,000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro Datgarboneiddio'r Parc Cenedlaethol drwy gyllid cymunedol ac amaethyddiaeth werdd 365,000 347,000 233,000 945,000
  Cyfanswm 800,000 850,000 850,000 2,500,000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Cronfa gymunedol (Cronfa Gymunedol Eryri) i gefnogi prosiectau cymunedol ac arbed ynni mewn ardaloedd Cadwraeth 125,000 155,000 200,000 480,000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Rhaglen datgarboneiddio gan gynnwys gosod systemau ffotofoltäig, inswleiddio adeiladau a gwefru  cerbydau trydan 205,000 175,000 173,000 553,000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Adfer Natur ar draws y Parc Cenedlaethol yn cynnwys arolygu, gwaith targedu rhywogaethau a gwaith cynefinoedd a gwella dalgylchoedd afonydd 210,000 165,000 195,000 570,000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Ystod o welliannau twristiaeth gan gynnwys llwybrau mynediad newydd, atgyweirio erydiad, a phrosiectau treftadaeth ddiwylliannol 260,000 355,000 282,000 897,000
  Cyfanswm 800,000 850,000 850,000 2,500,000  
AHNE Ynys Môn Cadwraeth ar gyfer awyr dywyll Ynys Môn: cynllun grant bach i ffermydd, busnesau a thrigolion 25,000 20,000 20,000 65,000
AHNE Ynys Môn Buddsoddi mewn cyfleusterau cymunedol, Gweithgareddau ac Addysg ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi 25,000 15,000 0 40,000
AHNE Ynys Môn Adfer Natur y Tirwedd gan gynnwys gweundir, dolydd a chadwraeth afonydd 125,000 165,000 180,000 470,000
  Cyfanswm 175,000 200,000 200,000 575,000
AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Adfer Natur y Tirwedd gan gynnwys gweundir, dolydd a chadwraeth afonydd ar draws AHNE 70,000 70,000 70,000 210,000
AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Rhostiroedd Mawreddog a Gwyllt Coetiroedd yr AHNE

105,000 130,000 130,000 365,000
  Cyfanswm 175,000 200,000 200,000 575,000
AHNE Gŵyr Cadwraeth Castell Pennard 19,000 12,500 0 31,500
AHNE Gŵyr

Rhaglen Reoli Parc Gwledig Dyffryn Clun

56,500 85,000 97,500 239,000
AHNE Gŵyr Gwelliannau i fioamrywiaeth Eglwysi’r Gŵyr 10,125 10,000 40,000 60,125
AHNE Gŵyr Rhaglen Adfer Natur Gŵyr gan gynnwys gwella cynefinoedd a rheoli rhywogaethau goresgynnol 89,375 92,500 62,500 244,375
  Cyfanswm 175,000 200,000 200,000 575,000
AHNE Llŷn

Gwelliannau i'r cyfleusterau twristiaeth yn

Llanbedrog a Phorth Ysgo
65,000 60,000 30,000 155,000
AHNE Llŷn Ymchwilio i ddichonoldeb datblygu Y Ganolfan, Llithfaen fel ased cymunedol a gwella llwybr cerdded Gyrn Goch 70,000 60,000 80,000 210,000
AHNE Llŷn Rhaglen Adfer Natur Llyn, gan gynnwys gwella cynefinoedd a rheoli rhywogaethau goresgynnol 15,000 80,000 90,000 185,000
AHNE Llŷn Prynu cerbyd trydan ar gyfer warden AHNE cymunedol 25,000 0 0 25,000
  Cyfanswm 175,000 200,000 200,000 575,000
AHNE Dyffryn Gwy Rhaglen Adferiad Natur Dyffryn Gwy gan gynnwys gwelliannau i gynefinoedd a rheoli rhywogaethau goresgynnol 13,888 51,111 63,890 128,889
AHNE Dyffryn Gwy

Gwelliannau i Dwristiaeth a Mynediad Dyffryn Gwy 

gan gynnwys gwelliannau i lwybrau cerdded Dyffryn Gwy
130,556 123,333 110,555 364,444
AHNE Dyffryn Gwy Buddsoddi mewn Neuaddau Pentref i wella effeithlonrwydd ynni a chefnogi datblygiad cymunedol 30,556 25,556 25,555 81,667
  Cyfanswm 175,000 200,000 200,000 575,000
Cronfa Gydweithredol Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy Ystod o brosiectau a gyflwynir ar draws Tirweddau Dynodedig lluosog 250,000 400,000 400,000 1,050,000
Cronfa Datblygu Cynaliadwy AHNE Cefnogaeth i bob AHNE i ddarparu Cronfa Datblygu Cynaliadwy, gan gefnogi amrywiaeth o brosiectau treftadaeth, natur, twristiaeth a chymunedol (£80k fesul AHNE y flwyddyn) 400,000 400,000 400,000 1,200,000