Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Amcan y gofynion hyn yw sicrhau bod cynnyrch amddiffyn planhigion (plaladdwyr) yn cael eu defnyddio’n gywir a gofalu nad ydyn nhw’n peryglu pobl, anifeiliaid na’r amgylchedd. Rhaid i bawb sy’n eu defnyddio ar eu tir gadw at y gofynion hyn.

Diffiniadau

Plaladdwyr yw ‘Cynnyrch Amddiffyn Planhigion’ sy’n cynnwys sylwedd actif neu baratoad sy’n cynnwys un neu fwy o sylweddau actif yn y ffurf sy’n cael ei werthu i’r defnyddiwr, ac sydd wedi’u bwriadu i:

 • Amddiffyn planhigion neu gynnyrch planhigion rhag plâu a chlefydau.
 • Dinistrio chwyn, planhigion diofyn amdanynt a rhannau o blanhigion.
 • Dylanwadu (er enghraifft, fel rheolydd twf) ar brosesau bywyd planhigion, ond nid fel maetholyn.
 • Cadw cynnyrch planhigion, ac eithrio lle ceir rheolau penodol yr CE  a ddargadwyd ynghylch cadw planhigion.

Prif ofynion

 • Rhaid defnyddio Cynhyrchion Amddiffyn Planhigion sydd â chymeradwyaeth dilys neu drwydded fasnachu gyfatebol.
 • Rhaid bodloni’r amodau a’r rheolau ar label y cynnyrch, y gymeradwyaeth, y drwydded neu’r estyniad ar gyfer ei ddefnyddio.
 • Dilynwch yr arferion gorau wrth amddiffyn planhigion gan gynnwys Cod Ymarfer ar gyfer defnyddio Cynnyrch Amddiffyn Planhigion (fel y’i diwygiwyd).
 • Cadwch gofnod pan fyddwch yn defnyddio plaladdwyr. Mae hyn yn ofyn hefyd o dan SMR4.
 • Dylai gynnwys manylion:

  • pryd – dyddiad ac amser trin
  • ble – lleoliad a maint y darn tir sy’n cael ei drin
  • pa gnwd sy’n cael ei drin
  • pam – rheswm dros drin
  • pa gynnyrch a ddefnyddiwyd – gan gynnwys rhif MAPP neu MAFF
  • faint sydd wedi’i ddefnyddio
  • y tywydd adeg rhoi’r driniaeth
  • unrhyw wybodaeth berthnasol.

Archwiliadau maes

 • I ofalu bod y plaladdwyr yn cael eu defnyddio at eu pwrpas ac yn unol â’r label.
 • Enghreifftiau o’r hyn y mae’r gofynion neu’r amodau yn ymwneud â nhw:
  • bod y cynnyrch cywir wedi’i ddefnyddio ar y cnydau priodol ac o dan yr amgylchiadau cywir
  • nad yw mwy na’r dôs mwyaf a ganiateir wedi’i roi
  • nad yw’r plaladdwr wedi’i roi yn amlach na’r hyn a ganiateir
  • bod y cynnyrch wedi’i roi ar yr adeg cywir
  • bod dillad amddiffyn wedi’u defnyddio
  • bod y cnwd wedi’i gadw o’r gadwyn fwyd am y cyfnod gofynnol
  • bod y plaladdwr wedi’i storio’n ddiogel (allan o afael plant, yn y cynhwysydd gwreiddiol ac wedi’i ddiogelu rhag rhew a rhag niweidio’r amgylchedd ac ati)
  • bod y cynnyrch yn cael ei daflu’n ddiogel (rinsio’r cynhwysydd deirgwaith; ychwanegu golchion at y chwistrellydd wrth ei lenwi ac ati.

Arfer da

Yn ogystal â’r gofynion uchod sy’n ymwneud â Thrawsgydymffurfio, er mwyn cadw at y gyfraith, rhaid ateb y gofynion canlynol:

 • Bydd yn rhaid i unrhyw un sy’n gwneud cais am gynnyrch plaladdwyr proffesiynol feddu ar dystysgrif benodol swyddogol.  Mae hyn yn cynnwys contractwyr.
 • Mae’n rhaid bod offer gwasgaru plaladdwyr, ac eithrio chwistrellydd  cefn  neu chwistrellydd llaw basio prawf sy’n cael eu cynnal gan y Cynllun Cenedlaethol Profi Chwistrellwyr.  Mae’n rhaid i beiriannau gael eu graddnodi a’u hail-brofi yn rheolaidd.  Mae pa mor aml y cânt eu hail-brofi yn dibynnu ar y math o beiriant.
 • Dylech chwistrellu ond pan mae’r tywydd yn addas i leihau’r perygl o’r sgeintiad yn drifftio.  Mae’r gyfraith yn pennu bod rhaid cadw at yr ardal darged wrth chwistrellu plaladdwyr. 

Gwybodaeth pellach