Neidio i'r prif gynnwy

Trefniadau ar gyfer monitro perfformiad, ansawdd a risgiau diogelwch ar draws ein system iechyd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Medi 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn unol â'r trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd ar y cyd, cynhelir cyfarfodydd o leiaf ddwywaith y flwyddyn rhwng:

 • Swyddogion Llywodraeth Cymru
 • Archwilio Cymru
 • Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Maent yn trafod sefyllfa pob un o'r byrddau iechyd, ymddiriedolaethau’r GIG a’r awdurdodau iechyd arbennig o ran:

 • llywodraethiant
 • arweinyddiaeth, gallu a diwylliant
 • perfformiad a chanlyniadau
 • cyllid, strategaeth a chynllunio
 • ansawdd y gofal
 • gwasanaethau sy'n agored i niwed
 • materion eraill fel y bo'n briodol

Mae gwybodaeth a thystiolaeth o'r cyfarfodydd hyn yn cael eu hystyried ymhellach ac mae Llywodraeth Cymru yn gwneud argymhellion i'r Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch lefelau uwchgyfeirio yn y dyfodol.

Mae ein fframwaith goruchwylio ac uwchgyfeirio yn nodi sut rydym yn adolygu perfformiad ac yn asesu risgiau ar draws y GIG.

Ceir pum lefel uwchgyfeirio ar hyn o bryd.

Pum lefel o drefniadau llywodraethu

Trefniadau arferol (lefel 1)

Mae sefydliadau’r GIG yn gyfrifol am gynnal trefniadau llywodraethu priodol. Mae angen iddynt sicrhau bod y rhain yn effeithiol er mwyn darparu gofal diogel o ansawdd da.

Maes sy'n peri pryder (lefel 2)

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyfarfod â sefydliad y GIG i archwilio natur a lefel y pryder. Bydd disgwyl i sefydliad y GIG ymateb i'r pryderon hyn.

Monitro uwch (lefel 3)

Bydd sefydliadau’r GIG yn sefydlu prosesau effeithiol i ymdrin â materion sy’n peri pryder. Bydd Llywodraeth Cymru yn cydgysylltu gweithgarwch, yn arsylwi, yn herio ac yn adolygu’r hyn a gyflawnir.

Ymyrraeth wedi’i thargedu (lefel 4)

Bydd Llywodraeth Cymru, cyrff eraill y GIG neu gyrff adolygu allanol yn gweithio gyda sefydliadau pan fo pryderon difrifol wedi’u nodi. Gallai cymorth gynnwys gwaith am gyfnod penodol megis:

 • mentora
 • cyngor gan unigolion profiadol sydd â’r sgiliau clinigol neu’r sgiliau llywodraethu angenrheidiol
 • gwaith adolygu

Mesurau arbennig (lefel 5)

O dan amgylchiadau eithriadol, gall Llywodraeth Cymru nodi pryderon difrifol iawn am un o sefydliadau'r GIG. Caiff Gweinidogion Cymru ymyrryd fel y nodir yn Neddf y GIG (Cymru) 2006. Gall hyn gynnwys darparu cymorth wedi'i dargedu, atal neu ddileu pwerau a dyletswyddau aelodau unigol neu holl aelodau bwrdd sefydliad y GIG. 

Dewis olaf yw'r pwerau ffurfiol hyn, pan fo pob ymyrraeth arall yn annhebygol o lwyddo.

Statws uchwgyfeirio sefydliadau’r GIG yng Nghymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Ymyrraeth wedi'i thargedu (lefel 4) ar gyfer cynllunio a chyllid.

Monitro uwch (lefel 3) ar gyfer perfformiad a chanlyniadau sy'n ymwneud â gofal brys a gofal mewn argyfwng yn Ysbyty Athrofaol y Faenor.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mesurau arbennig (lefel 5) (ers mis Chwefror 2023).

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Monitro uwch (lefel 3) ar gyfer cynllunio a chyllid.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

Monitro uwch (lefel 3) ar gyfer cynllunio a chyllid.

Ymyrraeth wedi’i thargedu (lefel 4) ar gyfer materion ansawdd cysylltiedig â pherfformiad.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ymyrraeth wedi’i thargedu (lefel 4).

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Monitro uwch (lefel 3) ar gyfer cynllunio a chyllid.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Monitro uwch (lefel 3) ar gyfer gwasanaethau mamolaeth a newyddenedigol.

Monitro uwch (lefel 3) ar gyfer cynllunio a chyllid.

Ymyrraeth wedi'i thargedu (lefel 4) ar gyfer perfformiad a chanlyniadau.

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Trefniadau arferol (lefel 1).

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre 

Trefniadau arferol (lefel 1).

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Trefniadau arferol (lefel 1).

Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Trefniadau arferol (lefel 1).

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Trefniadau arferol (lefel 1).

Gellir dod o hyd i statws uwchgyfeirio blaenorol sefydliadau mewn datganiadau ysgrifenedig.

Gwybodaeth ychwanegol

Uwchgynadleddau gweinidogol

Cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd uwchgynadleddau gweinidogol ar ofal cymdeithasol ac iechyd ynghylch gwasanaethau ac arbenigeddau gofal a gynlluniwyd.

Fframwaith goruchwylio ac uwchgyfeirio

Mae'r fframwaith goruchwylio ac uwchgyfeirio diwygiedig yn darparu canllawiau i fyrddau iechyd, ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd arbennig ynghylch sut rydym yn nodi pryderon difrifol yn y GIG, ac yn ymateb i'r rhain.

Casgliad ar gyfer mesurau arbennig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) 2023.