Neidio i'r prif gynnwy

Y trefniadau ar gyfer monitro perfformiad a risgiau yn ein system iechyd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Medi 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

O dan y Cyd-drefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal o leiaf ddwywaith y flwyddyn rhwng:

 • Swyddogion Llywodraeth Cymru
 • Archwilio Cymru
 • Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Maent yn trafod sefyllfa pob un o'r byrddau iechyd, ymddiriedolaethau’r GIG a’r awdurdodau iechyd arbennig o ran:

 • llywodraethu
 • ansawdd
 • perfformiad gwasanaethau
 • rheolaeth ariannol

Rydym yn trafod gwybodaeth a thystiolaeth o’r cyfarfodydd hyn ac yn gwneud argymhellion i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch lefelau uwchgyfeirio yn y dyfodol.

Mae ein fframwaith uwchgyfeirio ac ymyrryd yn nodi sut rydym yn gwirio perfformiad ac yn asesu risgiau yn y GIG.

Ceir pedair lefel ar hyn o bryd.

Pedair lefel o drefniadau llywodraethu

Trefniadau arferol

Mae sefydliadau’r GIG yn gyfrifol am gynnal trefniadau llywodraethu priodol. Mae angen iddynt sicrhau bod y rhain yn effeithiol er mwyn darparu gofal diogel o ansawdd da. 

Monitro uwch

Bydd sefydliadau’r GIG yn sefydlu prosesau effeithiol i ymdrin â materion sy’n peri pryder. Bydd Llywodraeth Cymru yn cydgysylltu gweithgarwch, yn arsylwi, yn herio ac yn adolygu’r hyn a gyflawnir.

Ymyrraeth wedi’i thargedu 

Bydd Llywodraeth Cymru, cyrff eraill y GIG neu gyrff adolygu allanol yn gweithio gyda sefydliadau pan fo pryderon difrifol wedi’u nodi. Gallai cymorth gynnwys gwaith am gyfnod penodol megis:

 • mentora
 • cyngor gan unigolion profiadol sydd â’r sgiliau clinigol neu’r sgiliau llywodraethu angenrheidiol
 • gwaith adolygu
 • mesurau arbennig

O dan amgylchiadau eithriadol, gall Llywodraeth Cymru nodi pryderon difrifol iawn am un o sefydliadau’r GIG. Caiff Gweinidogion Cymru ymyrryd fel y nodir yn Neddf y GIG (Cymru) 2006. Gall hyn gynnwys gwahardd dros dro neu atal pwerau a dyletswyddau aelodau unigol neu holl aelodau o fwrdd y sefydliad GIG.

Dewis olaf yw’r pwerau ffurfiol hyn, pan fo pob ymyrraeth arall yn annhebygol o lwyddo.

Statws uchwgyfeirio sefydliadau’r GIG yng Nghymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Monitro uwch ar gyfer cynllunio a chyllid (uwchgyfeiriwyd o statws trefniadau arferol).

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mesurau arbennig (ers mis Chwefror 2023).

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Monitro uwch ar gyfer cynllunio a chyllid.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

Monitro uwch ar gyfer cynllunio a chyllid.

Monitro uwch ar gyfer gwasanaethau mamolaeth a newyddenedigol (isgyfeiriwyd o ymyrraeth wedi’i thargedu).

Monitro uwch ar gyfer ansawdd a llywodraethu, arweinyddiaeth a diwylliant, ymddiriedaeth a hyder (isgyfeiriwyd o ymyrraeth wedi’i thargedu).

Ymyrraeth wedi’i thargedu ar gyfer materion ansawdd cysylltiedig â pherfformiad.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ymyrraeth wedi’i thargedu ar gyfer cynllunio a chyllid.

Monitro uwch ar gyfer perfformiad ac ansawdd.

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Monitro uwch ar gyfer cynllunio a chyllid (uwchgyfeiriwyd o statws trefniadau arferol).

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Monitro uwch ar gyfer cynllunio a chyllid.

Monitro uwch ar gyfer perfformiad ac ansawdd.

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Trefniadau arferol.

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre 

Trefniadau arferol.

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Trefniadau arferol.

Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Trefniadau arferol.

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Trefniadau arferol.

Gwybodaeth ychwanegol

Uwchgynadleddau gweinidogol

Cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd uwchgynadleddau gweinidogol ynghylch gwasanaethau ac arbenigeddau gofal a gynlluniwyd. Am fwy o wybodaeth, ewch i: Uwchgynadleddau gweinidogol ar ofal cymdeithasol ac iechyd: adroddiadau

Trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd y GIG

Mesurau arbennig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) 2023