Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar ryddhad Treth Trafodiadau Tir (TTT) ar gyfer caffaeliadau gan gyrff cyhoeddus a chyrff iechyd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Ebrill 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhowch adborth i ni ar y canllawiau hyn

Er mwyn ein helpu i wella'r canllawiau hyn, rhowch adborth i ni (mae’n cymryd 30 eiliad).

DTTT/7092 Rhyddhad ar gyfer caffaeliadau gan gyrff cyhoeddus

(paragraff 1 o Atodlen 20)

Gellir hawlio rhyddhad rhag TTT mewn perthynas a thrafodiad tir a wnaed lle rhoddir effaith i ad-drefnu:

 • gan neu o dan ddeddfiad
 • lle mae’r prynwr a’r gwerthwr yn gyrff cyhoeddus, a
 • lle mae’r trafodiad tir wedi’i wneud wrth ymgymryd â’r ad-drefnu hwnnw, o ganlyniad iddo neu mewn cysylltiad ag ef

Gellir hawlio rhyddhad hefyd mewn achosion lle mae Gweinidogion Cymru yn gwneud gorchymyn i beri bod rhyddhad ar gael a bod y naill neu’r llall o bartïon y trafodiad yn gorff cyhoeddus. 

Ystyr ‘ad-drefnu’ yw newidiadau sy’n ymwneud ag unrhyw un neu’r cyfan o’r canlynol:

 • sefydlu, diwygio neu ddiddymu un neu ragor o gyrff cyhoeddus
 • creu, newid neu ddileu swyddogaethau sydd i’w cyflawni gan un neu ragor o gyrff cyhoeddus, neu
 • drosglwyddo swyddogaethau o un corff cyhoeddus i un arall

DTTT/7093 Cyrff cyhoeddus at ddibenion y rhyddhad

Mae’r canlynol yn gyrff cyhoeddus at ddibenion y rhyddhad hwn.

Llywodraeth a’r Senedd

 • Gweinidogion Cymru, Prif Weinidog Cymru, a Chwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru.
 • Un o Weinidogion y Goron.
 • Comisiwn y Senedd.

Llywodraeth leol

 • Cyngor sir neu fwrdeistref sirol a gyfansoddwyd o dan adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.
 • Cyd-bwyllgor corfforedig a sefydlwyd drwy reoliadau a wnaed o dan Ran 5 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.
 • Cyngor sir neu gyngor dosbarth a gyfansoddwyd o dan adran 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.
 • Cyngor un o fwrdeistrefi Llundain.

Iechyd

 • Awdurdod Iechyd Arbennig a sefydlwyd o dan adran 22 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006.
 • Bwrdd Iechyd Lleol a sefydlwyd o dan adran 11 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006.
 • Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol a sefydlwyd o dan adran 18 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 neu adran 25 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2006.

Eraill

 • Unrhyw awdurdod arall sydd yn awdurdod cynllunio lleol o fewn yr ystyr a roddir yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.
 • Person a bennir gan Weinidogion Cymru mewn rheoliadau.

Yn achos yr holl bersonau a enwir a’r endidau a restrir fel cyrff cyhoeddus, mae unrhyw gwmni y mae ei holl gyfranddaliadau’n eiddo i gorff cyhoeddus ac unrhyw is-gwmni sydd o dan berchnogaeth lwyr cwmni o’r fath hefyd yn cael eu trin fel cyrff cyhoeddus at ddibenion y rhyddhad hwn.

DTTT/7094 Rhyddhad ar gyfer caffaeliadau gan gyrff penodol y gwasanaeth iechyd

(paragraff 2 o Atodlen 20)

Mae trafodiad tir yn cael ei ryddhau rhag TTT os yw’r prynwr yn un o’r canlynol:

 • Bwrdd Iechyd Lleol a sefydlwyd o dan adran 11 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006.
 • Awdurdod Iechyd Arbennig a sefydlwyd o dan adran 22 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006
 • Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol a sefydlwyd o dan adran 18 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006
 • person a bennir gan Weinidogion Cymru mewn rheoliadau