Neidio i'r prif gynnwy

Data misol ar gyflogaeth, diweithdra ac anweithgarwch economaidd.

Prif ddangosyddion y farchnad lafur, y 3 mis hyd at fis Ionawr 2022

Mae’r prif ddangosyddion llafurlu sydd wedi’u hamcangyfrif o’r Arolwg o’r Llafurlu (LFS) yn rhoi arwydd o sut mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) yn effeithio’r llafurlu. Gellir hefyd defnyddio’r ffynonellau data eraill, megis nifer y gweithwyr cyflogedig a gyflwynir yn nes ymlaen yn y pennawd hwn, i roi darlun mwy amserol a chyflawn.

Cyfradd cyflogaeth

Image
Mae'r gyfradd cyflogaeth yn y DU yn gyffredinol yn uwch nag yng Nghymru dros y 10 blynedd diwethaf.

Cymru

Roedd y gyfradd gyflogaeth yng Nghymru yn 74.4%. Mae hyn i fyny 0.4 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i fyny 2.3 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt. Dyma'r cynnydd blynyddol mwyaf ers mis Rhagfyr i fis Chwefror 2019.

DU

Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y DU yn 75.6%. Mae hyn i fyny ychydig ers y chwarter blaenorol ac i fyny 0.9 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt. Dyma'r cynnydd blynyddol mwyaf ers mis Mai i fis Gorffennaf 2016.

Cyfradd diweithdra

Image
Mae'r gyfradd diweithdra wedi gostwng yng Nghymru ac yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf. Cynyddodd y gyfradd yn dilyn dechrau'r pandemig coronafeirws, ond mae wedi bod yn gostwng ers dechrau 2021.

Cymru

Roedd y gyfradd diweithdra yng Nghymru yn 3.0%, i lawr 0.7 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 1.6 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt. Dyma’r gyfradd diweithdra isaf ers Ebrill i Fehefin 2020 a’r gostyngiad blynyddol mwyaf ers Mehefin i Awst 2016.

DU

Roedd cyfradd diweithdra’r DU yn 3.9%, i lawr 0.2 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 1.2 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt. Dyma'r gostyngiad blynyddol mwyaf ers mis Ionawr i fis Mawrth 2015.

Cyfradd anweithgarwch economaidd

Image
Mae’r gyfradd anweithgarwch economaidd wedi gostwng yn y DU dros y 10 blynedd diwethaf ond mae wedi cynyddu ar y cyfan ers diwedd 2020. Mae'r gyfradd amrywio yng Nghymru.

Cymru

Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn 23.2%. Mae hyn heb newid ers y chwarter ac i lawr 1.1 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

DU

Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd ar gyfer y DU yn 21.3%. Mae hyn i fyny ychydig ar  y chwarter a heb newid ersyr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Enillion misol gweithwyr cyflogedig o Wybodaeth Amser Real Talu wrth Ennill

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol a Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn cyhoeddi data ar gyfer Cymru am weithwyr sydd ar gyflogres, tâl cymedrig, tâl yn ei grynswth ac amcangyfrifon un mis ar gyfer tâl canolrifol.

Gweithwyr cyflogedig

Image
Mae’r siart yn dangos tuedd gyffredinol ar i fyny o weithwyr cyflogedig dros y blynyddoedd diwethaf ac yna gostyngiad serth o fis Mawrth 2020 tan fis Gorffennaf. Ers diwedd 2020, mae nifer y cyflogeion cyflogedig wedi bod yn cynyddu ar y cyfan.

Mae nifer y gweithwyr cyflogedig wedi cynyddu ar y cyfan yn y blynyddoedd ddiweddar, ond wedi gostwng yn ystod y pandemig. Dechreuodd nifer y gweithwyr cyflogedig gynyddu eto ar ddiwedd 2020 ac mae bellach yn uwch na’r lefel cyn y pandemig.

Mae amcangyfrifon cynnar ar gyfer Chwefror 2022 yn dangos bod nifer y gweithwyr cyflogedig yng Nghymru wedi cynyddu 11,000 (0.9%) dros y mis i 1.29 miliwn. Mae hyn yn uwch na’r amcangyfrifon cyn y pandemig (Chwefror 2020) a chynnydd o 64,700 o gymharu â’r pwynt isaf yn ystod y pandemig ym mis Tachwedd 2020.

Dangosodd amcangyfrifon cynnar ar gyfer Chwefror 2022 ar lefel y DU gynnydd misol o 275,300.

Cyhoeddir dadansoddiadau manwl eraill o weithwyr cyflogedig gan gynnwys yn ôl awdurdod lleol, yn ôl oedran ac yn ôl sector gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Adroddiadau

Trosolwg o'r farchnad lafur: Mawrth 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.