Neidio i'r prif gynnwy
llun ardduniadol

Rydym yn awyddus i wella’r gyfnewidfa ar gyffordd 48.

Statws:
Yn cael ei adeiladu
Rhanbarth / Sir:
y de-orllewin
Dyddiad dechrau:
gwanwyn 2021
Dyddiad gorffen:
gaeaf 2021
Cost:
tua £3 miliwn
Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Pam rydym yn ei wneud

Cyffordd 48 yw’r brif gyffordd ar y ffordd i mewn i Lanelli a Phontarddulais. 

Bydd uwchraddio’r gyffordd hon yn gwella diogelwch ac yn lleihau tagfeydd. Byddwn yn uwchraddio’r llwybr presennol ar gyfer beicwyr a cherddwyr.

  Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

  Dechreuodd y gwaith yn ystod gwanwyn 2021. Rydym wedi:

  • clirio'r llystyfiant
  • adeiladu llethr ar yr A4138 a ffordd ymuno’r M4 tua'r gorllewin fel y gallwn ledu'r ffordd ac uwchraddio'r llwybr troed presennol er mwyn sicrhau y gall beicwyr a cherbydau difodur eraill ei ddefnyddio hefyd
  • dechrau'r gwaith draenio
  • dechrau gweithio ar y signalau traffig newydd a goleuadau stryd
  • gosod y cyrbiau a'r palmentydd ar gyfer y ffordd
  • gosod blychau pathewod
  • gosod rhesi dros dro i gysylltu llystyfiant yn ystod y gwaith.

  Camau nesaf

  Yn ystod tymor yr hydref a'r gaeaf, byddwn yn:

  • tirlunio ymyl y ffyrdd drwy blannu coed a phlanhigion i wella'r amgylchedd lleol ar gyfer rhywogaethau a warchodir
  • lledu'r ffordd
  • adeiladu llwybr troed a beicio cyfun
  • gosod seilwaith gan gynnwys sylfeini arwyddion
  • gosod dwythell ar gyfer gwaith uwchraddio'r system goleuadau stryd
  • gosod system ddraenio dŵr wyneb.

  Beth yr ydym yn ei wneud

  Mae sawl agwedd ar gynllun yr A4138 a Chyffordd 48 sy’n cyfrannu at dagfeydd. Yn eu plith, y mae:

  • ychydig iawn o gyfle i draffig sydd am droi i’r dde ar y ffordd ymuno â’r M4 tua’r dwyrain o’r A4138. Mae hyn yn rhwystr i draffig sy’n teithio i gyfeiriad yr Hendy
  • cynllun yr A4138 o’r Hendy sydd â chyffordd ildio ar gyfer traffig sy’n ymuno â fordd ymuno’r M4 tua’r dwyrain
  • cynllun ffordd ymuno’r A4138/M4 tua’r gorllewin yn ystod yr oriau brig. Mae’r gyffordd ar y lôn ar gyfer troi i’r dde yn golygu bod yn rhaid dibynnu ar ‘ewyllys da’ y traffig ar yr A4138 er mwyn gadael y ffordd ymadael yn ystod yr oriau brig
  • mae disgyblaeth yn wael ar lonydd yr  A4138 tua’r de o Gyffordd 48 ar yr M4 i gyfeiriad Llanelli. Nid yw’r lôn ar yr ochr dde yn cael ei defnyddio gymaint ag y gellid ei wneud
  • nid oes unrhyw ddarpariaeth ar gyfer beicwyr.

  Rydym am:

  • leihau tagfeydd
  • lleihau ciwiau yn ystod yr oriau brig
  • gwella ansawdd aer
  • lleihau rhwystredigaeth ymhlith gyrwyr
  • gwella diogelwch
  • gwella cysylltedd
  • gwella amserau teithio
  • gwella cyfleoedd i deithio’n llesol drwy gyfrwng llwybr cyd-ddefnyddio ar gyfer beicwyr a cherddwyr
  • gwella croesfannau ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

  Dyma’r hyn a fydd yn cael ei wneud yn ystod y gwaith arfaethedig:

  • lledu’r gerbytffordd er mwyn gwneud yr A4138 yn fwy effeithlon
  • signalau traffig newydd ar y ffordd ymadael â’r M4 tua’r gorllewin ac ar gyffordd Tal-y-Coed
  • mesurau i reoli’r lonydd ar yr A4138 tua’r de
  • gwella pob un o gyffyrdd yr M4 â’r A4138
  • gosod llwybr cerdded a beicio cyfun sy’n cysylltu â llwybr newydd rhwng yr A4138 a Llangennech
  • gwelliannau amgylcheddol i gynefinoedd creaduriaid fel pathewod.

  Cyhoeddiadau

  Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau

  Help a chymorth

  Gofyn cwestiwn ynghylch y prosiect neu adrodd am broblem

  Dysgu mwy

  Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, gallwch gysylltu â: M4J48@atkinsglobal.com.