Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o ddiben y bwrdd a sut y bydd yn gweithio.

Diben a chylch gorchwyl

Pwrpas y Bwrdd Teithio Llesol yw cydlynu gweithgarwch i helpu i roi Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ar waith yn effeithiol.

Bydd hyn yn cynnwys y tasgau penodol canlynol:

 • cyfrannu at adolygu prosiectau teithio llesol sy’n cael eu cynnal a chefnogi'r gwaith o gymryd unrhyw gamau sy’n cael eu hargymell ar ôl eu hystyried gan Weinidogion
 • cynghori ar ddatblygu a gweithredu'r Cynllun Gweithredu Teithio Llesol, gan gynnwys sicrhau bod sefydliadau’n cyflawni o fewn eu maes cyfrifoldeb
 • cynghori a chraffu ar dargedau
 • cynghori ar weithgarwch ehangach i gefnogi'r gwaith o roi’r Ddeddf ar waith a'r nifer ar draws portfolios sy’n teithio’n llesol, yng nghyd-destun y saith nod llesiant a'r pum ffordd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae pedwar is-grŵp i gynorthwyo'r Bwrdd. Yr is-grwpiau yw:

 • Grŵp Cynghori Cenedlaethol Teithio Llesol i Ysgolion
 • Newid Ymddygiad a Chyfathrebu 
 • Hyfforddi a Meithrin Galluoedd
 • Teithio Llesol Cynhwysol

Aelodaeth

Cadeirydd

Dr Dafydd Trystan Davies, Cadeirydd Annibynnol y Bwrdd Teithio Llesol

Aelodau

Uwch swyddogion Llywodraeth Cymru, yn cynrychioli portffolios y Gweinidogion canlynol:

 • Economi a Seilwaith
 • Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus
 • Addysg
 • Yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Rhanddeiliaid allanol:

 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Trafnidiaeth Cymru
 • Anabledd Cymru
 • Living Streets
 • Sustrans
 • Beicio Cymru
 • Ramblers Cymru
 • Cycling UK
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cycle to Work Alliance
 • Arbenigwyr Iechyd Cyhoeddus, Cyfathrebu a Thrafnidiaeth Annibynnol
 • Grŵp traws-bleidiol y Senedd ar deithio llesol

Caiff cynrychiolwyr adrannau a sefydliadau eraill ac unigolion eu gwahodd i ddod i gyfarfodydd neu i roi cyflwyniadau yn ôl y gofyn.

Gweithrediad

Mae'r Bwrdd yn adrodd i'r Ysgrifennydd y Dirprwy Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd.

Bydd y Bwrdd llawn yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn fel arfer.

Bydd unrhyw gyfathrebu y mae ei angen rhwng cyfarfodydd yn digwydd dros e-bost.

Llywodraeth Cymru fydd yn darparu’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer y cyfarfodydd, gan ddosbarthu gwahoddiadau a llunio nodiadau, a bydd yn darparu mannau cyfarfod yn un o'i swyddfeydd.