Neidio i'r prif gynnwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer ardoll ymwelwyr leol yn dechrau yn hydref 2022.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Chwefror 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, y byddai ardoll yn sicrhau y bydd modd mwynhau cyrchfannau yng Nghymru am genedlaethau i ddod.

Mae twristiaeth yn gwneud cyfraniad economaidd sylweddol i Gymru, gyda gwariant cysylltiedig â thwristiaeth yn cyrraedd dros £5 biliwn y flwyddyn yn 2019. Byddai treth dwristiaeth yn creu incwm i awdurdodau lleol, gan eu galluogi i reoli gwasanaethau a seilwaith sy’n sicrhau twristiaeth lwyddiannus.

Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru, a’r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, ill dau’n cynnwys ymrwymiadau i gyflwyno ardollau.

Bydd ymgynghoriad ffurfiol ar gynigion deddfwriaethol drafft ar gyfer ardoll ymwelwyr yn cael ei lansio yn yr hydref, gan gynnig cyfle i ystyried ystod eang o safbwyntiau.

Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol:

“Mae ardollau ymwelwyr yn rhywbeth cyffredin mewn cyrchfannau twristaidd yn rhyngwladol. Maen nhw’n gyfle i ymwelwyr wneud buddsoddiad mewn seilwaith a gwasanaethau lleol, sydd yn eu tro yn sicrhau twristiaeth lwyddiannus. Heb ardoll o’r fath, mae baich gormodol ar gymunedau lleol i ariannu gwasanaethau a darpariaethau lleol, y mae twristiaid yn dibynnu arnyn nhw. O gadw traethau a phalmentydd yn lân, i gynnal parciau, toiledau a llwybrau lleol – dylai’r seilwaith hanfodol sy’n cynnal twristiaeth gael ei gefnogi gan bawb sy’n dibynnu arno.

“Byddai cyflwyno a gweithredu ardoll o’r fath yn sicrhau y bydd modd mwynhau cyrchfannau yng Nghymru am genedlaethau i ddod. Byddai hefyd yn annog twristiaeth fwy cynaliadwy.

“Byddem yn sicrhau bod yr ardoll yn gymesur, a byddai pwerau i godi’r ardoll yn nwylo awdurdodau lleol. Byddai hyn yn golygu bod modd gwneud penderfyniadau yn lleol, yn unol ag anghenion ein cymunedau. Bydd yr ardoll yn berthnasol i’r rhai sy’n talu i aros dros nos mewn ardal awdurdod lleol. Bydd cyfleoedd ar gyfer cyfraniadau ehangach tuag at effaith costau mathau eraill o weithgareddau ymwelwyr ar seilwaith lleol yn cael eu cynnig fel rhan o’r ymgynghoriad ar yr ardoll.”

Dywedodd yr Aelod Dynodedig Cefin Campbell AS:

“Bydd rhoi’r pŵer i bobl leol gyflwyno ardoll dwristiaeth yn gwneud gwahaniaeth i gymunedau ledled y wlad sy’n denu niferoedd sylweddol o dwristiaid. Bydd yn rhoi mwy o bŵer ac adnoddau i bobl leol a’u cynrychiolwyr fuddsoddi yn eu hardaloedd a sicrhau ffyniant lleol.

“Bydd modd i gynghorau ofyn i dwristiaid wneud cyfraniad bach at yr ardaloedd maent yn ymweld â nhw a’r gwasanaethau maent yn eu defnyddio.

“Bydd y mesur hwn yn helpu i gefnogi sector twristiaeth sy’n gynaliadwy, yn hytrach nag yn niweidiol. Bydd hyn yn helpu i sicrhau’r budd mwyaf i gymunedau a’r economi leol.

“Mae ardollau o’r fath – a elwir yn drethi twristiaeth yn aml – yn gyffredin mewn gwledydd ar draws Ewrop a thu hwnt. Hanfod hyn yw parch rhwng ein cymunedau a’r ymwelwyr maent yn eu croesawu. Dyma bolisi newydd sy’n ffrwyth ysbryd cydweithredol Cymreig.”