Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cadeirydd: Lynn Sloman (LS)

Llywodraeth Cymru: Rob Kent-Smith (RKS), Matt Jones (MJ), Scott Walters (SW)

Trafnidiaeth Cymru: Natasha McCarthy (NMC)

Cymorth Technegol (Arcadis): Janice Hughes (JHU), Matt Fry (MF).

Panelwyr:

  • Julie Hunt (JH)
  • Glenn Lyons (GL)
  • Geoff Ogden (GO)
  • Andrew Potter (AP)
  • Helen Pye (HP)
  • Eurgain Powell (EP).

Ymddiheuriadau:

Llywodraeth Cymru: Lindsay Baxendale (LB)

Panelwyr: John Parkin (JP),

Eitem ragarweiniol

Agorodd y Cadeirydd y cyfarfod ac arweiniodd gyflwyniadau’r Panelwyr a Thîm yr Ysgrifenyddiaeth.

Cyflwynodd yr Ysgrifenyddiaeth gyd-destun i’r adolygiad. Llwybr Newydd, Strategaeth Drafnidiaeth Cymru (WTS) yw'r prif sbardun polisi ar gyfer yr adolygiad, yn enwedig cynnwys hierarchaeth (modd) trafnidiaeth gynaliadwy newydd. Mae hyn yn llywio gwaith ehangach sy'n mynd rhagddo sy'n cynnwys datblygu fframwaith Amcanion ac Arfarniadau'r Metro, y Cynllun Cyflawni Trafnidiaeth Cenedlaethol ac adolygiad WelTAG, sydd oll yn rhannu un diben o gysoni'r broses o wneud penderfyniadau a darparu trafnidiaeth drwy WTS.

Cwmpas yr adolygiad

Arweiniodd y Cadeirydd drafodaeth yn ymwneud â'r Cylch Gorchwyl ar gyfer yr Adolygiad Ffyrdd a'r rhestr o gynlluniau a gynigir sydd o fewn cwmpas.

Darparodd yr Ysgrifenyddiaeth gyd-destun ehangach i brosesau gwerthuso presennol Llywodraeth Cymru er mwyn i'r Panel fod yn ymwybodol ohonynt wrth gynnal adolygiad.

Bydd adroddiad interim yn ofynnol o fewn 3 mis i sefydlu'r panel, a fydd yn cynnwys rhestr derfynol o gynlluniau o fewn cwmpas yr adolygiad. Bydd yr adroddiad terfynol yn cael ei gyhoeddi yn ystod haf 2022.

Datblygu’r meini prawf ar gyfer asesu cynlluniau ffyrdd

Arweiniodd y Cadeirydd drafodaeth gychwynnol ar sut mae'r Panel am lunio'r meini prawf ar gyfer asesu cynlluniau ffyrdd, gan adeiladu ar y cylch gorchwyl.

Bydd nodiadau'r drafodaeth i'w hystyried gan y Cadeirydd a'r Tîm Cymorth Technegol i lywio'r gwaith o gynhyrchu meini prawf drafft ar gyfer asesu cynlluniau ffyrdd.

Adolygiad cyflym o Gynllun Llanbedr

Derbyniodd y Cadeirydd gais i gynnal adolygiad cyflym o ffordd fynediad Llanbedr o fewn 4 wythnos i'w phenodi. Nodwyd y byddai hyn yn cael ei drin yn wahanol i'r prif adolygiad. O ystyried na fydd y Panel wedi cael digon o amser i ddatblygu methodoleg arfarnu lawn, bydd y cwestiynau canlynol fel y'u nodir yn y Cylch Gorchwyl:

  1. A roddwyd digon o ystyriaeth i atebion ac atebion nad ydynt yn rhai trafnidiaeth ar wahân i'r rhai sy'n cynyddu capasiti ceir preifat ar y rhwydwaith ffyrdd?
  2. A roddwyd digon o ystyriaeth i weld a fydd y ffordd a gynigir yn arwain at fwy o allyriadau CO2 ar y rhwydwaith ffyrdd, neu'n achosi rhwystr sylweddol i gyflawni ein targedau datgarboneiddio?

Proses adolygu cynlluniau unigol

Arweiniodd y Cadeirydd drafodaeth i gael barn y Panel ar yr wybodaeth y maent am ei gweld er mwyn adolygu cynlluniau unigol.

Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch ffyrdd o weithio a sut y bydd yr Ysgrifenyddiaeth/Cymorth Technegol yn helpu i gasglu a phrosesu'r wybodaeth angenrheidiol.

Dull ymgysylltu â rhanddeiliaid

Arweiniodd y Cadeirydd drafodaeth ragarweiniol ar ddull y Panel o ymgysylltu â rhanddeiliaid. Mae'r Panel yn dymuno sicrhau bod rhanddeiliaid, gan gynnwys cynigwyr a gwrthwynebwyr cynlluniau, a gweithwyr priffyrdd proffesiynol yn cymryd rhan.

Daethpwyd i gytundeb y bydd yr Ysgrifenyddiaeth/Tîm Cymorth Technegol yn cynhyrchu rhestr gychwynnol o sefydliadau y dylid ymgysylltu â nhw i'w chymeradwyo gan y panel yn y cyfarfod yn y dyfodol.

Cyfarfod nesaf

Bydd y Panel yn cyfarfod o leiaf unwaith y mis. Bydd nodyn cyfarfod cryno yn cael ei gymryd a'i gyhoeddi ar gyfer pob cyfarfod.

Bydd y Panel yn cyfarfod eto ddiwedd mis Medi.