Neidio i'r prif gynnwy

Cylch gorchwyl Ystadau Cymru.

Cyflwyniad a diben

Mae Ystadau Cymru yn bartneriaeth rhwng sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru. Cafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i alluogi, cefnogi ac annog rhagoriaeth ym maes rheoli asedau ar y cyd yn y sector cyhoeddus.

Gyda’i ffyrdd o weithio a’i nodau llesiant, mae Ystadau Cymru yn cyd-fynd â Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 a’r Rhaglen Lywodraethu.

Mae Ystadau Cymru yn cefnogi’r gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i fabwysiadu dull mwy cyfannol wrth wneud penderfyniadau, ac yn cydnabod pwysigrwydd cydweithio i adeiladu Cymru gryfach, wyrddach a mwy cynaliadwy.

Mae Ystadau Cymru yn atebol i’r y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Rebecca Evans AS.

Nodau Ystadau Cymru

 • Archwilio’r opsiynau, dros y tymor canolig a’r hirdymor, ar gyfer sicrhau gwerth cyhoeddus o asedau sydd ym meddiant y sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru.
 • Cefnogi a dylanwadu ar ddulliau effeithiol o reoli asedau ar y cyd ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, i greu Cymru wyrddach a mwy cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
 • Cefnogi’r Rhaglen Lywodraethu yn y meysydd blaenoriaeth a ganlyn:
  • Adeiladu economi gryfach a gwyrddach
  • Datgarboneiddio’r ystad gyhoeddus
  • Gwella bioamrywiaeth
  • Cefnogi’r economi sylfaenol
  • Gwneud ein dinasoedd, ein trefi a’n pentrefi yn lleoedd gwell i fyw ac i weithio ynddynt
  • Cefnogi datblygu canolfannau cymunedol a chanolfannau gweithio o bell

Cyfrifoldebau Ystadau Cymru

 • Cefnogi a hwyluso cyfleoedd i sefydliadau’r sector cyhoeddus gydweithio ar eu dull strategol o ymdrin ag eiddo a rheoli eiddo ar draws eu ffiniau daearyddol a sefydliadol.
 • Cytuno ar achos busnes a chynllun cyflawni ar gyfer 2022 – 2026.
 • Monitro cynnydd y nodau ac amcanion a bennir yn yr achos busnes a’r cynllun cyflawni, a sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni.
 • Adolygu’r achos busnes a’r cynllun cyflawni yn gyfnodol i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â blaenoriaethau’r Rhaglen Lywodraethu a pholisïau rhanbarthol.

Gweithgorau Rhanbarthol a Grwpiau Prosiect

Mae Ystadau Cymru yn cefnogi gweithgorau rhanbarthol a grwpiau prosiect o fewn ei rwydwaith.

Gweithgorau Rhanbarthol

Mae Ystadau Cymru yn cynorthwyo gweithgorau rhanbarthol sy’n nodi, cynllunio a chyflawni prosiectau cydweithredol sy’n cyd-fynd ag amcanion Ystadau Cymru a blaenoriaethau rhanbarthol; maent yn cyd-fynd â ffiniau’r Cyd-bwyllgorau Corfforedig:

 • Canolbarth Cymru
 • Gogledd Cymru
 • De-ddwyrain Cymru
 • Bae Abertawe

Mae’r rhain ar agor i sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector ac yn ei gwneud yn bosibl i reolwyr ystadau rannu gwybodaeth a’r hyn a ddysgwyd ynghylch materion ymarferol allweddol, a cheisio cyfleoedd i gynnal prosiectau cydweithredol.

Grwpiau Prosiect

Weithiau, mae Ystadau Cymru yn ymgysylltu â phartneriaid ynghylch prosiectau penodol ar ffurf is-grwpiau, a hynny ar gais y Bwrdd neu gydweithwyr polisi eraill yn Llywodraeth Cymru.

Bwrdd Ystadau Cymru

The Ystadau Cymru Board is Chaired by Beverly Owen Chief executive of Newport City Council, the Ystadau Cymru Board consists of representatives from the following sectors and organisations:

 • Llywodraeth Cymru
 • Y 22 Awdurdod Lleol Cymru
 • Cynghorau tref a chynghorau cymunedol
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • GIG Cymru
 • Y Gwasanaeth Tân ac Achub
 • Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 • Cyrff cynrychioliadol, e.e. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Cymdeithas Prif Weithredwyr yr Awdurdodau Lleol (SOLACE), Un Llais Cymru, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, Cymdeithas y Prif Syrfewyr Ystadau (ACES), Consortiwm Awdurdodau Lleol Cymru (CLAW)
 • Gwasanaethau cyhoeddus nad ydynt wedi’u datganoli, fel yr heddlu, yr Adran Gwaith a Phensiynau ac ati
 • Y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA)
 • Undebau llafur
 • Yr heddlu
 • Y trydydd sector
 • Prifysgol Caerdydd

Aelodau Bwrdd Ystadau Cymru ar gyfer 2023

Enw

Sefydliad

Beverly Owen (Cadeirydd)

Cyngor Dinas Casnewydd

Lorna Cross (is-gadeirydd) Cyngor Bro Morgannwg
Richard Baker

Llywodraeth Cymru

Dr Claire Bloomfield

Llywodraeth Cymru

Neal O’Leary

Llywodraeth Cymru

Ian Gunney

Llywodraeth Cymru

Jon Rae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Jonathan Fearn

Cyngor Sir Caerfyrddin

Lyn Cadwallader Un Llais Cymru
Bleddyn Evans Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Umar Hussain Heddlu De Cymru
Richard Davies Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Clive Ball Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Neil Frow Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Mark Poppy Y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth
Rachael Cunningham   Cyfoeth Naturiol Cymru
Alun Jones

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Geoff Bacon 

Cyngor Dinas a Sir Abertawe
TUC Cymru

Cyfeillion beirniadol

Name Sefydliad
Laurie Davies

Archwilio Cymru

Professor Kevin Morgan Prifysgol Caerdydd
The Secretariat to the Ystadau Cymru Llywodraeth Cymru