Neidio i'r prif gynnwy

Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.

Prif ddangosyddion y farchnad lafur, y 3 mis hyd at fis Medi 2020

Mae’r prif ddangosyddion llafurlu sydd wedi’u hamcangyfrif o’r Arolwg o’r Llafurlu yn rhoi arwydd o sut mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) yn effeithio’r llafurlu. Gellir hefyd defnyddio’r ffynonellau data eraill, megis nifer y gweithwyr cyflogedig a gyflwynir yn nes ymlaen yn y penawd hwn, i roi darlun mwy amserol a chyflawn.

Cyfradd cyflogaeth

Image
Mae'r gyfradd cyflogaeth yn y DU yn gyffredinol yn uwch nag yng Nghymru dros y 10 blynedd diwethaf.

 

Cymru: Roedd y gyfradd gyflogaeth yng Nghymru yn 72.1%, i lawr 2.5 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 1.8 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt. Dyma’r gostyngiad chwarterol mwyaf yn y gyfradd cyflogaeth yng Nghymru ers i gofnodion ddechrau yn 1992.

DU: Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y DU yn 75.3%, i lawr 0.6 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 0.8 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyfradd diweithdra

Image
Mae'r gyfradd diweithdra wedi gostwng yng Nghymru ac yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf, ond mae wedi cynyddu dros yr ychydig fisoedd diwethaf

 

Cymru: Roedd y gyfradd diweithdra yng Nghymru yn 4.6%, i fyny 1.9 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i fyny 0.8 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt. Dyma’r cynnydd chwarterol mwyaf yn y gyfradd diweithdra yng Nghymru ers i gofnodion ddechrau yn 1992.

DU: Roedd y gyfradd diweithdra’r DU yn 4.8%, i fyny 0.7 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i fyny 0.9 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyfradd anweithgarwch economaidd

Image
Mae’r gyfradd anweithgarwch economaidd wedi gostwng yn gyson yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf ond mae wedi amrywio yng Nghymru.

 

Cymru: Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn 24.4%, i fyny 1.1 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i fyny 1.4 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt

DU: Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd ar gyfer y DU yn 20.9%.  Nid yw hyn wedi newid ers y chwarter ac mae gostyngiad o 0.1 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt. 

Enillion misol gweithwyr cyflogedig o Wybodaeth Amser Real Talu wrth Ennill

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol a Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn cyhoeddi data ar gyfer Cymru am weithwyr sydd ar gyflogres, tâl cymedrig, tâl yn ei grynswth ac amcangyfrifon un mis ar gyfer tâl canolrifol.

Gweithwyr cyflogedig

Image
Mae’r siart yn dangos tuedd gyffredinol ar i fyny o weithwyr cyflogedig dros y blynyddoedd diwethaf ac yna gostyngiad serth o fis Mawrth 2020 tan fis Gorffennaf, ac yna cynnydd bach hyd at fis Medi ond nid yn ôl i'r lefelau a welwyd cyn pandemig wedi’i ddilyn gan gynydd mân ers hynny.

 

  • Mae nifer y gweithwyr cyflogedig wedi cynyddu yn gyffredinol yn ddiweddar, ond wedi gostwng yn ystod y pandemig.
  • Bu gostyngiad yn nifer y gweithwyr cyflogedig yn ystod y pandemig i 1.23 miliwn ym mis Gorffennaf, gostyngiad o 31,000 o bobl (2.5%) o gymharu â mis Chwefror 2020. Mae nifer y gweithwyr cyflogedig wedi cynyddu ychydig ers mis Awst, 2020, ond yn parhau i fod tipyn yn is na ffigwr mis Chwefror.
  • Mae amcangyfrifon cynnar ar gyfer Hydref 2020 yn dangos bod 1.23 miliwn o weithwyr cyflogedig yng Nghymru.  Roedd hyn yn ostyngiad o 28,300 (2.2%) o gymharu â mis Chwefror 2020, ond yn gynnydd mân o 2,700 (0.2%) o gymharu â’r pwynt isaf ym mis Gorffennaf.

Tâl canolrifol

  • Mae tâl canolrifol wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf ond wedi gostwng yn ystod Mawrth ac Ebrill 2020.
  • Yng Nghymru, roedd y tâl canolrifol yn uwch na’r lefelau cyn y pandemig ers Gorffennaf 2020.
  • Mae amcangyfrifon cynnar ar gyfer Hydref 2020 yn dangos bod y tâl canolrifol yng Nghymru yn £1,816. Yn fras mae hyn yn debyg i’r mis blaenorol ac yn gynnydd o £79 o fis Chwefror 2020.
  • O gymharu â’r un mis y flwyddyn flaenorol, gwelodd Gymru gynnydd yn y tâl misol o 6.1%; y twf cyflymaf ar draws 12 o siroedd a rhanbarthau y DU.

Adroddiadau

Ystadegau economaidd allweddol: Tachwedd 2020 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.