Neidio i'r prif gynnwy

Atebion i gwestiynau cyffredin am y Bont Menai.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Hydref 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy'n digwydd?

Mae Pont Menai (Pont y Borth) bellach ar agor i draffig sy’n pwyso hyd at 7.5 tunnell.

Yn dilyn cyngor gan UK Highways A55 Ltd a'u harbenigwyr strwythurol, caewyd  A5 Pont Menai i’r holl draffig o 21 Hydref 2022 tan 2 Chwefror 2023 wrth i’r gwaith dros dro gael ei gwblhau.

Bydd angen cynnal archwiliadau bob chwe wythnos er mwyn archwilio’r gwaith dros dro.

Mae’r gwaith gosod rhodenni newydd a pharhaol wrthi’n cael ei ddylunio a’i baratoi ar sail canfyddiadau’r profion diweddar. Bydd angen cynnal archwiliad pellach.

Bydd y cam nesaf o waith yn cael ei gynnal rhwng 5 a 10 Mehefin. Bydd lôn ar gau er mwyn caniatáu i'r gwaith gael ei wneud yn ddiogel. Bydd goleuadau traffig ar waith rhwng 9am a 6pm bob dydd. Byddwch yn dal i allu croesi'r bont i'r ddau gyfeiriad tra bo'r gwaith yn mynd rhagddo.

Mae’r cam nesaf hwn yn cynnwys archwiliad bob chwe wythnos a’r archwiliad pellach sydd ei angen i helpu i gynllunio’r gwaith gosod rhodenni newydd.

 

Pam caewyd Pont Menai?

Yn dilyn y gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd a'r argymhellion a nodwyd yn Adroddiad Archwilio 2019 i adnewyddu’r system baent ar y bont grog, gwnaed dadansoddiad technegol manwl pellach. Nodwyd mater posibl gyda rhodenni fertigol y bont.

O ganlyniad i waith modelu pellach, nodwyd risgiau difrifol a gwnaeth peirianwyr strwythurol argymell cau'r bont ar unwaith i'r holl draffig. 

Beth ddigwyddodd rhwng cyflwyno’ry y cyfyngiad pwysau 7.5 tunnell ym mis Mehefin 2022 a'r a'r bont yn cau?

Cafodd y cyfyngiad pwysau 7.5 tunnell ar Bont Menai ei roi ar waith ar 2 Mehefin 2022 fel rhagofal yn seiliedig ar y cyngor a gafwyd ar y pryd. Roedd y cyfyngiad yn golygu bod modd cynnal dadansoddi pellach ar rodenni y bont a rhoddwyd rhaglen newid rhodenni ar waith. 

Cafodd peirianwyr strwythurol gyfarwyddyd i wneud gwaith asesu a modelu pellach i'r mater a nodwyd. Bu i’r gwaith hwn ganfod problem strwythurol i'r bont ac arweiniodd hyn at argymhelliad i gau'r bont.

Ydy cerbydau brys yn cael teithio dros Bont Menai?

Caniateir i gerbydau brys groesi'r bont cyn belled â'u bod yn pwyso llai na 7.5 tunnel.  ac 

Beth allaf i ei wneud i leihau fy amser teithio?

Mae Traffig Cymru yn monitro'r amseroedd teithio. 

Gallwch chi weld yr amseroedd gorau ar gyfer teithio er mwyn eich helpu i gynllunio eich siwrnai yma: Traffig Cymru: A55 Pont Britannia Cynllunio Teithiau.  Hefyd mae diweddariadau rheolaidd ar gael ar ei dudalen Twitter: @TraffigCymruG.

Os ydych yn teithio ar eich pen eich hun, gallech roi cynnig ar ddefnyddio'r cyfleuster parcio a rhannu yn:

 • Llanfairpwll: yn y cod post LL61 5YR neu
 • Gaerwen yn cod post LL60 6AR.

 Mae digon o le ar gael i’w defnyddio pob dydd.

Cyngor Sir Ynys Môn: meysydd parcio

Beth sy’n cael ei ystyried i wella llif y traffig?

Rydym wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid i drafod opsiynau.

Wrth wneud y gwaith dros dro, gwnaethon ni  ddarparu:

 • rhwystrau ffyrdd treigl pan oedd angen. Mae rhwystr ffordd treigl yn ffordd o reoli llif y traffig i’w gwneud yn haws i draffig ar y slipffordd ymuno â thraffig ar y briffordd
 • parcio am ddim ar y ddau safle parcio a rhannu rhwng mis Rhagfyr a 13 Chwefror 2023.
 • parcio am ddim ym Mhorthaethwy ar ôl 10am rhwng mis Rhagfyr a 13 Chwefror 2023.
 • gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus a fydd yn cynnwys gwasanaethau ychwanegol neu newid llwybrau bysiau;

Rydym yn dal i ymchwilio i’r canlynol: 

 • trydedd lôn gyfnewid ar draws yr A55 Pont Britannia
 • mesurau teithio llesol yn ardaloedd Pont Menai a Bangor.

Rydym wedi cytuno â phartneriaid na fyddwn yn defnyddio'r opsiynau a ganlyn, oherwydd eu heffeithiau andwyol posibl pan fydd Pont Menai ar gau:

 • cau ffyrdd ymadael â’r A55 ar Gyffyrdd 8, 8a a 9
 • gwahanu traffig lleol ar yr A55 er mwyn caniatáu mynediad i dref Porthaethwy heb giwio.
 • mesurau cyffredinol ar gyfer rheoli traffig ar y slipffyrdd ar Bont Britannia a’u cyffuniau
 • gostyngiad tymor hir yn y terfyn cyflymder ar yr A55 o gwmpas Pont Britannia ar hyn o bryd;
 • mesuryddion rampiau ar Gyffordd 9 gan fod y slipffyrdd yn fyr.

 

 

Beth ddylwn i ei wneud os effeithir ar fy musnes gan y cau?

Rydym wedi cysylltu â busnesau lleol i ddeall sut mae cau’r bont yn effeithio arnyn nhw.

Dylai busnesau ddefnyddio ein gwasanaeth: Busnes Cymru: Yn cefnogi busnesau Cymru i gael cymorth.

Mae llawer o fusnesau llai eisoes yn gymwys i gael cymorth trethi 100% ym Mhorthaethwy ac nid ydynt yn talu trethi annomestig, ac mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi nodi 30 o fusnesau ychwanegol ym Mhorthaethwy fydd yn gymwys hefyd o bosib i gael rhyddhad ardrethi o dan y cynllun rhyddhad ardrethi manwerthu, hamdden a lletygarwch. Mae'r Cyngor wedi gwahodd y busnesau hynny i wneud cais.

Os ydych yn credu y gallai eich busnes fod yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi, cysylltwch â Chyngor Sir Ynys Môn i drafod ymhellach. Mae rhagor o wybodaeth gyswllt, gan gynnwys ffurflenni cais, ar gael yn Cyngor Sir Ynys Môn: Ardrethi annomestig cynllun rhyddhad ardrethi manwerthu, hamdden a lletygarwch.

Gall busnesau sy'n atebol am gyfraddau annomestig fod yn gymwys i wneud cais i'r Asiantaeth Swyddfa Brisio am ostyngiad dros dro mewn gwerth ardrethol. I gael gwybod mwy, ewch i GOV.UK: Find a business rates valuation.

Beth sy'n digwydd os bydd Pont Britannia ar gau?

Mae'n anghyffredin iawn i A55 Pont Britannia gau. Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, dim ond unwaith mae’r bont wedi cau i’r holl draffig. Os bydd yn cau, dim ond am ychydig o oriau y bydd hynny.

Pan fydd gwyntoedd cryf, cynghori rhai mathau o gerbyd i beidio â chroesi yn ystod amodau penodol

Yn dilyn adolygiad strategol, mae’r terfynau cyflymder gwynt wedi cael eu newid ar gyfer rhai mathau o gerbydau. Felly, dylai'r bont aros ar agor i fwy o gerbydau, yn amlach ac y bydd unrhyw gyfnod o gau'r bont mor fyr a phosibl. Mae’r mesur hwn wedi helpu Cerbydau Nwyddau Trwm i fynd ar draws Pont Britannia ar yr A55 yn ystod tywydd drwg.

Bydd Pont Menai’n aros ar agor i gerbydau sy’n pwyso llai na 7.5 tunnell. Bydd hynny’n golygu y gall y rhan fwyaf o’r traffig ddilyn arwyddion llwybr y dargyfeiriad.