Neidio i'r prif gynnwy

Atebion i gwestiynau cyffredin am y Bont Menai.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Hydref 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy'n digwydd?

Mae Pont Menai bellach ar agor i draffig sy’n pwyso hyd at 7.5 tunnell.

Yn dilyn cyngor gan UK Highways A55 Ltd a'u harbenigwyr strwythurol, caewyd cau A5 Pont Menai i’r holl draffig o 21 Hydref hyd nes i’r gwaith dros dro gael ei gwblhau.

Pam caewyd Pont Menai?

Yn dilyn y gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd a'r argymhellion a nodwyd yn Adroddiad Archwilio 2019 i adnewyddu’r system baent ar y bont grog, gwnaed dadansoddiad technegol manwl pellach. Nodwyd mater posibl gyda rhodenni fertigol y bont.

O ganlyniad i waith modelu pellach, nodwyd risgiau difrifol a gwnaeth peirianwyr strwythurol argymell cau'r bont i'r holl draffig. 

Mae ymgynghorydd strwythurol annibynnol wedi cynnal gwiriad o’r dadansoddiadau sydd wedi cael eu cynnal hyn yn hyn. Mae wedi cadarnhau ein bod yn defnyddio’r dull cywir.

Beth ddigwyddodd rhwng cyflwyno’ry y cyfyngiad pwysau 7.5 tunnell ym mis Mehefin 2022 a'r a'r bont yn cau?

Cafodd y cyfyngiad pwysau 7.5 tunnell ar Bont Menai ei roi ar waith ar 2 Mehefin 2022 fel rhagofal yn seiliedig ar y cyngor a gafwyd ar y pryd. Roedd y cyfyngiad yn golygu bod modd cynnal dadansoddi pellach ar rodenni y bont a rhoddwyd rhaglen newid rhodenni ar waith. 

Cafodd peirianwyr strwythurol gyfarwyddyd i wneud gwaith asesu a modelu pellach i'r mater a nodwyd. Bu i’r gwaith hwn ganfod problem strwythurol i'r bont ac arweiniodd hyn at argymhelliad i gau'r bont.

Ydy cerbydau brys yn cael teithio dros Bont Menai?

Caniateir i gerbydau brys groesi'r bont cyn belled â'u bod yn pwyso llai na 7.5 tunnel.  ac 

Beth allaf i ei wneud i leihau fy amser teithio?

Mae Traffig Cymru yn monitro'r amseroedd teithio. 

Gallwch chi weld yr amseroedd gorau ar gyfer teithio er mwyn eich helpu i gynllunio eich siwrnai yma: Traffig Cymru: A55 Pont Britannia Cynllunio Teithiau.  Hefyd mae diweddariadau rheolaidd ar gael ar ei dudalen Twitter: @TraffigCymruG.

Os ydych yn teithio ar eich pen eich hun, gallech roi cynnig ar ddefnyddio'r cyfleuster parcio a rhannu yn:

 • Llanfairpwll: yn y cod post LL61 5YR neu
 • Gaerwen yn cod post LL60 6AR.

 Mae digon o le ar gael i’w defnyddio pob dydd.

Cyngor Sir Ynys Môn: meysydd parcio

Beth sy’n cael ei ystyried i wella llif y traffig?

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i drafod opsiynau.

Byddwn yn darpau/rydym wedi darparu:

 • rhwystrau ffyrdd treigl pan fo angen. Mae rhwystr ffordd treigl yn ffordd o reoli llif y traffig i’w gwneud yn haws i draffig ar y slipffordd ymuno â thraffig ar y briffordd
 • parcio am ddim ar y ddau safle parcio a rhannu
 • parcio am ddim ym Mhorthaethwy ar ôl 10am ym mis Rhagfyr a mis Ionawr.

gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus a fydd yn cynnwys gwasanaethau ychwanegol neu newid llwybrau bysiau;Rydym yn dal i ymchwilio i’r canlynol: 

 • gostwng terfynau cyflymder ar yr A55 o amgylch Pont Britannia
 • mesuryddion rampiau ar Gyffordd 9
 • trydedd lôn gyfnewid ar draws yr A55 Pont Britannia
 • mesurau teithio llesol yn ardaloedd Pont Menai a Bangor.

Rydym wedi cytuno â phartneriaid na fyddwn yn defnyddio'r opsiynau a ganlyn, oherwydd yr effeithiau andwyol y byddent yn eu cael:

 • cau ffyrdd ymadael â’r A55 ar Gyffyrdd 8, 8a a 9
 • gwahanu traffig lleol ar yr A55 er mwyn caniatáu mynediad i dref Porthaethwy heb giwio.
 • mesurau cyffredinol ar gyfer rheoli traffig

Beth ddylwn i ei wneud os effeithir ar fy musnes gan y cau?

Rydym wedi cysylltu â busnesau lleol i ddeall sut mae cau’r bont yn effeithio arnyn nhw.

Bydd parcio am ddim o 10am ymlaen ym Mhorthaethwy yn cael ei ymestyn nes 13 Chwefror.  Rydym ni ac UK Highways A55 Ltd yn ariannu hyn oherwydd ein bod am annog pobl i gefnogi eu busnesau lleol.  

Dylai busnesau ddefnyddio ein gwasanaeth: Busnes Cymru: Yn cefnogi busnesau Cymru i gael cymorth.

Mae llawer o fusnesau llai eisoes yn gymwys i gael cymorth trethi 100% ym Mhorthaethwy ac nid ydynt yn talu trethi annomestig, ac mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi nodi 30 o fusnesau ychwanegol ym Mhorthaethwy fydd yn gymwys hefyd o bosib i gael rhyddhad ardrethi o dan y cynllun rhyddhad ardrethi manwerthu, hamdden a lletygarwch. Mae'r Cyngor wedi gwahodd y busnesau hynny i wneud cais.

Os ydych yn credu y gallai eich busnes fod yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi, cysylltwch â Chyngor Sir Ynys Môn i drafod ymhellach. Mae rhagor o wybodaeth gyswllt, gan gynnwys ffurflenni cais, ar gael yn Cyngor Sir Ynys Môn: Ardrethi annomestig cynllun rhyddhad ardrethi manwerthu, hamdden a lletygarwch.

Gall busnesau sy'n atebol am gyfraddau annomestig fod yn gymwys i wneud cais i'r Asiantaeth Swyddfa Brisio am ostyngiad dros dro mewn gwerth ardrethol. I gael gwybod mwy, ewch i GOV.UK: Find a business rates valuation.

Beth sy'n digwydd os bydd Pont Britannia ar gau?

Mae'n anghyffredin iawn i A55 Pont Britannia gau. Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, dim ond unwaith mae’r bont wedi cau i’r holl draffig. Os bydd yn cau, dim ond am ychydig o oriau y bydd hynny.

Pan fydd gwyntoedd cryf, cynghori rhai mathau o gerbyd i beidio â chroesi yn ystod amodau penodol

Yn dilyn adolygiad strategol, mae’r terfynau cyflymder gwynt wedi cael eu newid ar gyfer rhai mathau o gerbydau. Felly, dylai'r bont aros ar agor i fwy o gerbydau, yn amlach ac y bydd unrhyw gyfnod o gau'r bont mor fyr a phosibl. Mae’r mesur hwn wedi helpu Cerbydau Nwyddau Trwm i fynd ar draws Pont Britannia ar yr A55 yn ystod tywydd drwg.