Neidio i'r prif gynnwy

Nid yw’r prosiect hwn yn mynd yn ei flaen.

Statws:
Wedi ei dynnu yn ôl
Rhanbarth / Sir:
y gogledd-ddwyrain
Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Awst 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Ystyriodd yr adolygiad ffyrdd y prosiect hwn

Yn dilyn argymhellion yr adolygiad, ni fyddwn yn bwrw ymlaen â gwelliannau arfaethedig i goridor yr A55/A494 A548 Sir y Fflint.

Gallwch ddarllen am ein rhaglen fuddsoddi ar y ffyrdd bresennol yn y cynllun cyflawni trafnidiaeth.

Cefndir

Sefydlwyd y prosiect hwn er mwyn edrych ar welliannau posibl i’r A494/A55 rhwng cyfnewidfa Shotwick a chyfnewidfa Llaneurgain. Roedd y rhain yn cynnwys: 

  • diogelwch, capasiti a lleihau allyriadau carbon 
  • gwella cysylltedd ar gyfer busnesau a mynediad rhwng ardaloedd preswyl a gweithleoedd 
  • gwneud defnydd mwy effeithlon o’r seilwaith trafnidiaeth presennol 
  • gwell mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus 
  • gwella llwybrau teithio llesol (ar droed, ar feic neu ar olwyn)
  • sut i amharu cyn lleied â phobl ar bobl leol os bydd y gwaith yn mynd rhagddo 
  • effaith bosibl ar y tirwedd, ar ansawdd yr aer ac ar fioamrywiaeth 

Roedd cynlluniau blaenorol yn cynnwys

  • cerbytffordd ddeuol dwy lôn newydd sy’n 13km o hyd yn cysylltu cyffordd Llaneurgain yr A55-A5119 (Cyffordd 33) â’r A494 a’r A550 i’r gogledd o gyffordd Parkway Glannau Dyfrdwy, drwy gyfnewidfa Celstryn a Phont Sir y Fflint. 
  • lle i fwy o gerbydau ar hyd yr A548 bresennol, ynghyd ag addasu a gwella cyffyrdd a rhan newydd o ffordd rhwng yr A548 yng Nghelstryn a’r A55 yn Llaneurgain.

Yr hyn a wnaethom

Fe wnaethom ymgynghori ar ddau lwybr, yn ogystal ag opsiwn ‘gwneud dim’, yn 2017.

Fe wnaethom gyhoeddi’r llwybr a ffefrir ym mis Medi 2017.

Fe wnaethom benodi Corderoy i’n helpu i reoli’r gwaith o gyflawni’r cynllun gyda Capita yn cefnogi fel cynghorwyr technegol.

Datblygodd Corderoy strategaeth ar gyfer cam nesa’r cynllun.  

Yn ystod diwedd 2020 fe wnaethom gasglu data drwy arolygon ar hyd y llwybr arfaethedig. Bu hyn o gymorth inni ddeall mwy am ecoleg, bioamrywiaeth, a nodweddion daearegol yr ardal leol 

Ym mis Mehefin 2021 gofynnom i'r panel adolygu ffyrdd edrych ar ein holl brosiectau ffyrdd a phenderfynu pa rai ddylai fynd yn eu blaen.

Ym mis Chwefror 2023, argymhellodd yr adolygiad na ddylai’r prosiect hwn fynd rhagddo oherwydd: “Nid yw’r achos dros newid yn cyd-fynd yn dda â nod Llywodraeth Cymru i leihau nifer y milltiroedd a deithir mewn ceir. 

“Byddai’r cynllun yn cynyddu capasiti ceir preifat ac yn golygu newid dulliau teithio o drafnidiaeth gyhoeddus i deithio mewn ceir, a byddai hynny yn tanseilio’r targed i gynyddu dulliau trafnidiaeth gynaliadwy.”

Ymgyngoriadau

Ymgyngoriadau yw un o’r ffyrdd i ni gael adborth ar brosiect

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau