Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn bwriadu gwella’r amser teithio a diogelwch rhwng yr Afon Dyfrdwy a Chyfnewidfa Llaneurgain.

Statws:
Wedi ei gynllunio
Rhanbarth / Sir:
y gogledd-ddwyrain
Cost:
£300 miliwn
Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Awst 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Ystyriodd yr adolygiad ffyrdd y prosiect hwn

Mae’r dudalen hon yn adlewyrchu ein rhaglen flaenorol ar gyfer buddsoddi mewn ffyrdd. Cafodd rhaglen newydd ei chyhoeddi yn y cynllun cyflawni trafnidiaeth.

Byddwn yn cyhoeddi tudalennau newydd ar y wefan er mwyn adlewyrchu’r rhaglen newydd.

Pam rydym yn ei wneud

Mae’r A494/A55 rhwng yr Afon Dyfrdwy a Chyfnewidfa Llaneurgain yn ffordd ddeuol 2 lôn. Mae tagfeydd rheolaidd yno.

Oherwydd oedrain a phryd y cafodd y ffordd ei chynllunio, mae’n cael trafferth i ymdopi gyda’r traffig arni ac mae’n is na safonau modern. Nid oes unman i gerbydau sydd wedi torri i lawr ddod oddi ar y ffordd. Mae gan rai o’r cyffyrdd ffyrdd ymadael/ymuno sy’n rhy fyr neu’n rhy agos at y ffordd, ac mae’n anodd gweld ar rai ohonynt. Ar y cyffyrdd hyn y gwelir rhan fwyaf y damweiniau yn anffodus.

Mae’r cynllun yn anelu at:

  • wella gallu, dibynadwyedd ac amseroedd teithio
  • gwella diogelwch, capasiti a lleihau allyriadau carbon
  • gwella cysylltiadau busnes a gwella mynediad rhwng ardaloedd preswyl a lleoliadau gwaith
  • gwneud defnydd mwy effeithiol o’r rhwydwaith trafnidiaeth presennol.
  • gwella mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus
  • gwella llwybrau teithio llesol

Ble y gallwn, byddwn yn lleihau effaith y gwelliannau hyn ar dirgolion lleol, ar y tirlun, ansawdd yr aer a bioamrywiaeth.

Cynnydd presennol

Ymgynghorwyd ar ddau lwybr, ynghyd ag opsiwn Gwneud Dim, yn 2017.

Cyhoeddwyd ein dewis lwybr ym mis Medi 2017.

Rydym wedi penodi Corderoy i'n helpu i reoli'r gwaith o gyflawni'r cynllun. Mae Capita yn cefnogi Corderoy fel cynghorwyr technegol.

Mae Corderoy wedi datblygu strategaeth ar gyfer cam nesaf y cynllun. 

Rydym wrthi'n caffael partner dylunio i ddatblygu'r llwybr a ffefrir.

Ym mis Mehefin 2020 cyhoeddwyd hysbysiad contract gennym ar gyfer y gwaith o ddatblygu cynllun rhagarweiniol. Disgwyliwn ddyfarnu'r contract erbyn gwanwyn 2021.

Ar ddiwedd 2020 byddwn yn casglu data drwy arolygon ar hyd y llwybr arfaethedig. Bydd hyn yn dweud mwy wrthym am ecoleg leol, bioamrywiaeth a nodweddion daearegol.

Llwybr a ffefrir

Y cynllun

Mae’r cynllun yn cynnwys:

  • Cerbytffordd ddeuol dwy lôn newydd sy’n 13km o hyd yn cysylltu Cyffordd Llaneurgain yr A55-A5119 (Cyffordd 33) â’r A494 a’r A550 i’r gogledd o Gyffordd Parkway Glannau Dyfrdwy, drwy Gyfnewidfa Celstryn a Phont Sir y Fflint. Mae’r opsiwn hwn wedi’i rannu rhwng dilyn llinell y ffordd bresennol a chreu llinell newydd. 
  • Bydd y cynllun yn arwain at le i fwy o gerbydau ar hyd yr A548 bresennol, ynghyd ag addasu a gwella cyffyrdd. Bydd hefyd yn darparu rhan newydd o ffordd rhwng yr A548 a’r A55.

Amserlen

Arolygon ecolegol ac archwilio tir: diwedd 2020
Caffael partner cynllunio: gwanwyn 2021
Datblygu cynllun cychwynnol, paratoi datganiad amgylcheddol a Gorchmynion drafft: 2021 i 2022
Proses statudol: 2022 i 2024
Dylunio ac adeiladu manwl: 2024 i 2027

Ymgynghori

Ar gyfer y cynllun hwn maent i: 

  • gynnal arolygon ecolegol ac archwilio’r tir
  • penodi partner cynllunio ar gyfer cam nesaf y cynllun 

Camau nesaf

Y cam nesaf fydd caffael cyflenwyr i ddarparu cymal nesaf y cynllun.

Ymgyngoriadau

Ymgyngoriadau yw un o’r ffyrdd i ni gael adborth ar brosiect

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau