Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad hwn yn adeiladu ar ganfyddiadau 2018, 2019 a 2020 ar agweddau tuag at gosbi plant yn gorfforol, a y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020.

Prif ganfyddiadau

Agweddau tuag at smacio

 • Roedd mwy o ymatebwyr (53%) yn anghytuno 'ei bod hi weithiau’n angenrheidiol smacio plentyn' nag a oedd yn cytuno (30%), ac roedd mwy o ymatebwyr yn anghytuno nag mewn camau blaenorol.
 • Roedd mwy o fenywod yn anghytuno â'r datganiad na dynion.

Gwybodaeth am y ddeddfwriaeth bresennol

 • Roedd 78% o'r rhai a ymatebodd yn credu nad oedd y gyfraith yn caniatáu i rieni smacio eu plant, 10% yn fwy nag yn 2020. Roedd 16% yn credu bod y gyfraith yn caniatáu i rieni smacio eu plant.
 • Roedd y rhai mewn graddau cymdeithasol uwch yn fwy tebygol o fod yn ymwybodol o'r newid na'r rhai mewn graddau cymdeithasol is.

Ymwybyddiaeth o’r newid mewn deddfwriaeth

 • Roedd lefelau ymwybyddiaeth 'ddigymell' o'r newid mewn deddfwriaeth yn 2021 (40%) wedi cynyddu ers 2020 (27%).
 • Heb gael eu harwain, roedd y rhai yng ngraddau cymdeithasol C2DE (36%) yn llai tebygol o fod yn ymwybodol o'r newid na'r rhai yng ngraddau cymdeithasol ABC1 (44%).
 • Adroddwyd lefelau uwch o ymwybyddiaeth 'ddigymell' o'r newid ym mhob grŵp oedran ac ym mhob grŵp gradd gymdeithasol o gymharu â 2020.
 • O gael eu harwain, dywedodd mwy o ymatebwyr eu bod yn ymwybodol o'r ddeddfwriaeth nag a wnaeth hynny ar lefel 'ddigymell’. Roedd 62% yn gwybod rhywbeth am y newid, sy'n gynnydd mewn ymwybyddiaeth 'gymelledig' o gymharu ag arolwg 2020 (44%). 
 • O gael eu harwain gyda disgrifiad o'r newid deddfwriaethol roedd y rhai yng ngraddau cymdeithasol ABC1 yn fwy tebygol o fod yn ymwybodol na'r rhai yng ngraddau cymdeithasol C2DE (66% o gymharu â 60%).
 • Roedd cyfran uwch o bobl 55+ oed yn ymwybodol o'r newid (70%) na'r rhai mewn grwpiau oedran iau.
 • Newyddion / rhaglenni ar y teledu oedd y ffynhonnell wybodaeth fwyaf cyffredin ar gyfer y newid.

Barn am y newid mewn deddfwriaeth

 • Roedd 48% o'r ymatebwyr o blaid y newid, i fyny o 38% yn 2020, a'r lefel uchaf o gefnogaeth a welwyd ar draws y pedwar cam. Roedd 24% o'r ymatebwyr yn erbyn y newid, i lawr o 25% yn 2020 a'r lefel isaf o wrthwynebiad ar draws y pedwar cam.
 • Yn y grwpiau oedran 16 i 34 oed a 35 i 54 oed, roedd yr ymatebwyr yn fwy tebygol o fod o blaid y newid (62% a 52% yn y drefn honno) yn hytrach nag yn erbyn y newid (11% a 21% yn y drefn honno). Fodd bynnag, ymhlith y rhai 55+ oed roedd ychydig yn fwy yn gwrthwynebu'r newid (36%) nag a oedd o blaid (34%). 
 • Roedd menywod yn fwy tebygol o fod o blaid y newid na dynion (52% o gymharu â 44% yn y drefn honno).
 • Pan ofynnwyd pam yr oedd ymatebwyr o blaid y newid, yr ymateb mwyaf cyffredin oedd ‘[nad oeddent yn] cytuno â smacio na chosbi plant yn gorfforol' (42% o'r rhai a oedd o blaid y newid).

Adroddiadau

Agweddau cyhoeddus at gosbi plant yn gorfforol: cam 4 2021 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Agweddau cyhoeddus at gosbi plant yn gorfforol: Tachwedd 2021 , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 87 KB

XLSX
87 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Benjamin Lewis

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.