Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y rhestr wirio hon i'ch helpu i benderfynu pa wybodaeth i'w chynnwys pan fyddwch yn gofyn am opiniwn treth.

Yn eich cais, dylech ddilyn y drefn a osodir ar y dudalen hon a chynnwys y rhifau cysylltiedig ar unrhyw ddogfennau ategol.

1. Ynglŷn â'r sawl sy'n gwneud y cais

 1. Eich enw a'ch cyfeiriad
 2. Os ydych yn gweithredu fel asiant neu'n cynrychioli trethdalwr, rhowch
  • eu henw a'u cyfeiriad
  • copi o fandad a lofnodwyd gan eich cleient yn cadarnhau eich awdurdod i weithredu ar ei ran
  Hyd nes y cawn ni hwn, ni allwn ohebu â chi.
 3. Amlinelliad byr o'r cais.

2. Ynglŷn â'r trafodiadau neu’r gweithgaredd treth

 1. Y trethi y mae'r cais yn cyfeirio atynt.
 2. Y rhesymau dros ymgymryd â'r trafodiad neu weithgaredd neu'r amgylchiadau y gofynnir am opiniwn treth arnynt.
 3. Rhowch ffeithiau am y trafodiad neu'r gweithgaredd fel bod gennym yr holl wybodaeth ar gyfer darparu ein hymateb. Dylech gynnwys copïau o'r holl ddogfennau ategol.
 4. Dywedwch wrthym beth ddylai'r dreth fod yn eich barn chi a'r materion yr ydych am i ni eu hystyried.
 5. Dyddiad arfaethedig y trafodiad neu'r gweithgaredd.
 6. Gwerth ariannol y trafodiad neu'r gweithgaredd.

3. Ynglyn â phwyntiau cyfreithiol

 1. Amlinellwch y ddeddfwriaeth benodol sy'n berthnasol i'r cais yn eich barn chi.
 2. Eglurwch pam eich bod yn credu bod modd dehongli’r ddeddfwriaeth mewn gwahanol ffyrdd. Dylech:
  • roi crynodeb o'r gwahanol ddehongliadau hynny
  • egluro pam fod y canlyniadau treth yn ansicr, gan gynnwys cyfeiriad at ein canllawiau cyhoeddedig a chyfraith achosion
 3. Rhoi copïau o unrhyw gyngor cyfreithiol rydych eisoes wedi'i gael yr ydych yn fodlon ei ddatgelu.
 4. Dweud wrthym a ydych wedi gofyn i ni ynglŷn â’r trafodiad hwn, neu un tebyg o'r blaen.

Sut i gyflwyno eich cais am opiniwn

Defnyddiwch ein ffurflen gyswllt ar-lein ac uwchlwythwch eich atodiadau, neu postiwch at:

Opiniynau Treth Awdurdod Cyllid Cymru

Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Postio 108
Merthyr Tudful
CF47 7DL

Ar 3 Ebrill 2023, newidiodd ein cyfeiriad post i: Awdurdod Cyllid Cymru, Blwch Postio 108, Merthyr Tudful, CF47 7DL.

Rydym yn argymell defnyddio ein ffurflen gyswllt ar-lein i anfon gohebiaeth atom ni. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.