Neidio i'r prif gynnwy

Darganfyddwch pryd y gallwch ofyn am opiniwn treth mewn rhai achosion a beth fydd angen i chi ei wneud.

Ar ôl i chi ystyried y canllawiau perthnasol yn llawn, gallwch ofyn i ni a yw treth yn berthnasol i drafodiadau penodol os:

 • na allwch chi ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch
 • rydych yn dal i fod yn ansicr ynglŷn â’n dehongliad o ddeddfwriaeth treth ddatganoledig

Byddwn yn ymateb i'ch cais am opiniwn treth yn ysgrifenedig, o fewn 25 diwrnod gwaith fel arfer.

Os na allwn roi opiniwn i chi, byddwn yn egluro pam.

Gwybodaeth y mae angen i chi ei darparu

Pan fyddwch yn gofyn am opiniwn treth defnyddiwch ein rhestr wirio gwybodaeth er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cynnwys manylion penodol am:

 • y person sy'n gwneud y cais
 • y dreth, a’r trafodiadau neu weithgareddau dan sylw
 • pwyntiau cyfreithiol sy'n berthnasol yn eich barn chi

Gofynnwn hyn er mwyn deall yn llawn gefndir eich sefyllfa a ble’n union mae'r ansicrwydd. Mae hyn yn helpu i brosesu eich cais yn gyflymach.

Weithiau efallai y bydd angen i ni ofyn am ragor o wybodaeth cyn y gallwn roi ateb llawn i chi. Ymatebwch cyn gynted ag y gallwch os gwelwch yn dda. Fel arall, efallai y bydd angen i chi gyflwyno cais newydd am opiniwn treth, fel bod gennym ddarlun cyfredol o’r  ffeithiau.

Sut i gyflwyno eich cais am opiniwn

I anfon eich cais, defnyddiwch ein ffurflen gyswllt ar-lein ac uwchlwythwch eich atodiadau, neu postiwch eich cais at:

Opiniynau Treth Awdurdod Cyllid Cymru

Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Postio 108
Merthyr Tudful
CF47 7DL

Ar 3 Ebrill 2023, newidiodd ein cyfeiriad post i: Awdurdod Cyllid Cymru, Blwch Postio 108, Merthyr Tudful, CF47 7DL.

Rydym yn argymell defnyddio ein ffurflen gyswllt ar-lein i anfon gohebiaeth atom ni. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Os yw eich cais yn ymwneud â'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi cysylltwch â'ch rheolwr cysylltiadau cwsmeriaid.

Yr adegau pan na fyddwn yn rhoi opiniwn

Ni fyddwn yn rhoi opiniwn os:

 • yw'n sefyllfa ddamcaniaethol
 • nad ydych wedi darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom
 • ydych eisoes wedi cyflwyno ffurflen ar gyfer y trafodiad dan sylw; oni bai eich bod yn ystyried diwygio eich ffurflen
 • ydym yn gwirio eich sefyllfa dreth am y cyfnod dan sylw (bydd angen i chi gysylltu â'r swyddog sy'n delio â'r achos)
 • nad ydym yn credu bod pwyntiau dilys o ansicrwydd (os felly byddwn yn egluro hynny ac yn eich cyfeirio at y canllawiau perthnasol)

Neu os ydych chi'n gofyn i ni:

Terfynau amser, llog a chosbau

Nid yw gofyn am opiniwn treth yn effeithio ar faint o amser sydd ganddoch i ffeilio ffurflen dreth neu dalu eich treth. Os fyddwch chi’n hwyr yn ffeilio neu’n talu, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu llog a chosbau.

Os ydych yn aros am ymateb gennym, bydd angen i chi anfon eich ffurflen yn brydlon yr un fath.

Pan gewch chi ein hymateb, gallwch ddiwygio eich ffurflen dreth cyn belled â'ch bod o fewn y terfynau amser arferol i wneud hynny.

Gweler sut i ddiwygio eich ffurflen Treth Trafodiadau Tir

Gweler sut i ddiwygio eich ffurflen Treth Gwarediadau Tirlenwi

Pryd y gallwch chi ddibynnu ar opiniwn treth

Gallwch chi ddibynnu ar opiniwn treth os:

 • gwnaethoch roi’r wybodaeth gywir i ni
 • cafodd y trafodiad ei weithredu yn y ffordd y gwnaethoch chi ei ddisgrifio

Dim ond y person (neu ei asiant) sy'n gofyn am opiniwn treth a all ddibynnu arno, a dim ond ar gyfer y trafodiad y mae'n cyfeirio ato.

Ni allwch ddibynnu ar opiniwn treth lle mae'r trafodiad yn rhan o gynllun neu drefniant i osgoi neu efadu treth.

Os ydych yn anghytuno gydag opiniwn

Os ydych yn credu nad yw ein hopiniwn wedi ystyried ffeithiau pwysig a nodir yn eich cais, cysylltwch â ni i esbonio'r hyn na wnaethom ei ystyried yn eich barn chi.

Gallwch ffeilio'r ffurflen yn seiliedig ar eich dealltwriaeth chi o’r sefyllfa. Rhaid i chi gysylltu â ni os gwnewch chi hyn, neu ei nodi ar y ffurflen dreth.

A allwch chi apelio ai peidio

Nid oes hawl gyffredinol i apelio yn erbyn opiniwn treth sydd wedi’i wedi'i rhoi gennym. Fel arfer mae hawliau apelio yn erbyn penderfyniadau a gymerir gennym, fel cyhoeddi asesiad ar gyfer treth sydd heb ei thalu neu roi cosb.

Cwynion

Os ydych yn anhapus â'r ffordd rydym wedi ymdrin â'ch cais, y ffordd hawsaf o'i ddatrys yw siarad â'r person rydych chi wedi bod yn delio ag ef. Byddan nhw'n gwneud eu gorau i helpu.

Os nad ydyn nhw'n gallu datrys y mater, gallwch wneud cwyn.