Neidio i'r prif gynnwy

Data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael ar gyfer Tachwedd a Rhagfyr 2018 yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Crynodeb

Roedd cyfartaledd derbyniadau dyddiol i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn is ym mis Rhagfyr. Gostyngodd canran y cleifion sy'n treulio llai na phedair awr yno ac roedd nifer y cleifion a dreuliodd fwy na 12 awr yn yr adran Damweiniau ac Achosion Brys wedi cynyddu.

Roedd nifer cyfartalog y galwadau dyddiol i’r gwasanaeth ambiwlans wedi cynyddu ym mis Rhagfyr. Roedd canran y galwadau coch a oedd yn cael ymateb brys cyn pen 8 munud wedi cwrdd â’r targed ac roedd fymryn yn uwch nag a oedd ym mis Tachwedd.

Roedd nifer y cleifion a oedd yn aros yn hirach na’r amser targed am brofion diagnostig a gwasanaethau therapi wedi gostwng ym mis Tachwedd. Roedd canran y cleifion a oedd wedi aros llai na 26 wythnos rhwng atgyfeirio a dechrau triniaeth wedi aros yr un fath â’r mis diwethaf ac roedd y nifer o gleifion a oedd yn disgwyl mwy na 36 wythnos wedi gostwng.

Roedd perfformiad Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) wedi parhau i wella ym mis Tachwedd.

Roedd canran y cleifion a oedd yn dechrau ar driniaeth am ganser o fewn yr amser targed wedi gostwng ar gyfer cleifion ar y ddau lwybr.

Roedd nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal wedi gostwng ac roedd gweddill y targedau ar gyfer gofal wedi’i drefnu a gofal heb ei drefnu wedi’u methu.

Cafwyd cynnydd yn amseroedd aros cyfartalog yr Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Rhagfyr ond roedd gostyngiad yng nghyfartaledd yr amseroedd ymateb i alwadau brys ar gyfer ambiwlansys. Mae’r amseroedd aros cyfartalog diweddaraf ar gyfer cael atgyfeiriad at driniaeth a phrofion diagnostig wedi gostwng ond mae amseroedd aros cyfartalog ar gyfer gwasanaethau therapi wedi cynyddu.

Adroddiadau

Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG: Tachwedd a Rhagfyr 2018 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 500 KB

PDF
500 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.