Neidio i'r prif gynnwy

Pwyntiau allweddol

Ar 20 Ionawr 2022, adroddwyd fod 1,065 o garafannau Sipsiwn a Theithwyr a 140 o safleoedd yng Nghymru.

Rhwng Ionawr 2021 a Ionawr 2022, mae cyfanswm nifer y carafannau Sipsiwn a Theithwyr wedi aros ar yr un lefel ac mae cyfanswm nifer y safleoedd (awdurdodedig ac anawdurdodedig) wedi cynyddu 0.7% (1 o safleoedd).

Carafannau yn ôl p’un a awdurdodwyd y safleoedd ai peidio

Adeg cyfrif Ionawr 2022, cyfanswm nifer y carafannau Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru oedd 1,065. Roedd 919 o garafannau ar safleoedd awdurdodedig â chaniatâd cynllunio, gan gyfrif am 86% o'r holl garafannau. O'r rhain, roedd 603 (66%) ar safleoedd rhent cymdeithasol a 316 (34%) ar safleoedd a ariennir yn breifat.

Mae Siart 1 isod yn dangos dadansoddiad o’r carafannau yn ôl statws awdurdodedig ac anawdurdodedig.

Image
Safleoedd awdurdodedig yw'r categori mwyaf a safleoedd anawdurdodedig yw'r lleiaf.  Nid oes data ar gyfer Gorffennaf 2020 ac mae nodyn ar y siart yn egluro mai'r rheswm am hyn yw bod y coronafeirws wedi atal y broses o gasglu data ac y dylid darllen yr adroddiad ansawdd data i gael rhagor o wybodaeth.

Roedd 99 o garafannau ar safleoedd anawdurdodedig ar dir a oedd yn eiddo i Sipsiwn a Theithwyr, sy'n cyfrif am 9% o'r holl garafannau. Roedd 47 o garafannau eraill (4% o'r holl garafannau) ar safleoedd anawdurdodedig ar dir nad oedd yn eiddo i Sipsiwn a Theithwyr.

Caerdydd, Sir y Fflint, Sir Benfro a Chastell-nedd Port Talbot oedd â'r cyfanswm uchaf o garafannau; gyda’i gilydd roedd y rhain yn cyfrif am 52% o'r holl garafannau. Casnewydd oedd â'r nifer uchaf o garafannau ar safleoedd anawdurdodedig (36 o garafannau, yn cyfrif am 25% o’r holl garafannau ar safleoedd anawdurdodedig).

Mewn rhai achosion, mae carafannau ar safleoedd anawdurdodedig ond mae'r awdurdod lleol wedi penderfynu peidio â cheisio cael gwared ar y gwersyll. Ym mis Ionawr 2022 roedd 93 o garafannau ar safleoedd anawdurdodedig a oddefir. Gwelwyd y nifer fwyaf o'r rhain ym Mro Morgannwg lle'r oedd 25 o garafannau ar safleoedd anawdurdodedig a oddefir. Roedd 53 o garafannau ar safleoedd anawdurdodedig nas goddefir.

Darperir tablau manwl ar lefel awdurdodau lleol yn y tablau cysylltiedig. Cewch fwy o wybodaeth gefndirol ac am ansawdd yn yr adran gwybodaeth am ansawdd a methodoleg. Esbonnir termau sydd ag ystyr arbennig yn yr eirfa.

Image
Safleoedd awdurdodedig yw'r categori mwyaf a safleoedd anawdurdodedig yw'r lleiaf.  Nid oes data ar gyfer Gorffennaf 2020 ac mae nodyn ar y siart yn egluro mai'r rheswm am hyn yw bod y coronafeirws wedi atal y broses o gasglu data ac y dylid darllen yr adroddiad ansawdd data i gael rhagor o wybodaeth.
Image
Dros amser mae nifer y safleoedd awdurdodedig wedi bod yn cynyddu'n gyson, tra bod nifer y safleoedd anawdurdodedig wedi aros yn gymharol sefydlog. Nid oes data ar gyfer Gorffennaf 2020 ac mae nodyn ar y siart yn egluro mai'r rheswm am hyn yw bod y coronafeirws wedi atal y broses o gasglu data ac y dylid darllen yr adroddiad ansawdd data i gael rhagor o wybodaeth.

Lleiniau ar safleoedd awdurdodau lleol

Darparwyd 409 o leiniau ar safleoedd Sipsiwn a Theithwyr gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru ar 20 Ionawr 2022. O'r rhain, roedd 407 yn lleiniau preswyl ac roedd 2 yn lleiniau tramwy.

Caerdydd, Sir Benfro a Chastell-nedd Port Talbot oedd â'r nifer uchaf o leiniau a ddarparwyd gan awdurdodau lleol (80, 73 a 67 o leiniau’r un, yn y drefn honno) gan gyfrif am dros hanner cyfanswm nifer y lleiniau (54%). Adroddodd 8 awdurdod lleol nad oedd ganddynt unrhyw leiniau ar 20 Ionawr 2022. Ar adeg y cyfrif, roedd 98% o'r lleiniau preswyl wedi'u meddiannu.

Mae Siart 4 yn dangos dadansoddiad dros amser o nifer y lleiniau yng Nghymru.

Image
Lleiniau preswyl a feddiennir yw'r categori mwyaf o bell ffordd. Niferoedd bach iawn yw'r lleill. Nid oes data ar gyfer Gorffennaf 2020 ac mae nodyn ar y siart yn egluro mai'r rheswm am hyn yw bod y coronafeirws wedi atal y broses o gasglu data ac y dylid darllen yr adroddiad ansawdd data i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth am ansawdd a methodoleg

Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl am ansawdd data a methodoleg yn yr adroddiad ansawdd.

Manylion cyswllt

Ystadegydd: Andy O’Rourke
Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Email: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau: 0300 025 8099

SFR 132/2022