Neidio i'r prif gynnwy

Telerau ac Amodau ar gyfer dyfarnu cyllid i ddarparwyr gofal plant mewn perthynas â'r Cynnig Gofal Plant i Gymru

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Medi 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

1. Dyfarnu cyllid

a) Os yw'ch cais wedi'i gwblhau a'i gyflwyno'n gywir, bydd cyllid yn cael ei ddyfarnu i chi at y Dibenion (fel y'i diffinnir yn Amod a) (y "Cyllid").

b) Mae'r Cyllid yn ymwneud â'r cyfnod sy’n berthnasol i’r hawliad a gyflwynwyd.

c) Bydd y llythyr hwn yn dod yn effeithiol ac yn gyfreithiol rwymol ar y dyddiad y byddwch yn cofrestru ar wasanaeth digidol Cynnig Gofal Plant Cymru ac yn darllen a derbyn y Telerau a’r Amodau hyn.

d) Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch dyfarnu’r Cyllid hwn neu’r Amodau a nodir yn y llythyr hwn, cysylltwch â thîm gofal plant eich awdurdod lleol a fydd yn barod iawn i’ch helpu.

2. Awdurdod statudol

Gwneir y dyfarniad Cyllid hwn ar yr Amodau yn y ddogfen hon ac yn ddarostyngedig iddynt ac o dan awdurdod y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n gweithredu o dan awdurdod y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion Cymru, sy’n gweithredu yn unol â swyddogaethau a drosglwyddwyd o dan adrannau 58A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 a Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

3. Diffiniadau a dehongli

Mae unrhyw gyfeiriad yn yr Amodau hyn at:

"Datganiad Sicrwydd" yn cyfeirio at y Datganiad Sicrwydd: Gwrth-dwyll a Llywodraethu sydd yn Atodlen 3;

"Diwrnod Busnes" yn cyfeirio at unrhyw ddiwrnod heblaw am ddydd Sadwrn, dydd Sul, dydd Nadolig, dydd Gwener y Groglith neu ŵyl banc yng Nghymru o dan Ddeddf Bancio a Thrafodion Ariannol 1971;

"Cynnig Gofal Plant Cymru” neu “Cynnig Gofal Plant” yn cyfeirio at gynllun ariannu Llywodraeth Cymru i ddarparu hyd at 48 wythnos o ofal plant a ariennir gan y llywodraeth i rieni cymwys plant tair a phedair oed;

"Darparwyr gofal plant" yn cyfeirio at ddarparwr gofal plant sydd wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (neu Ofsted yn Lloegr) sydd hefyd wedi'i gofrestru i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant Cymru.

"Rheolwr Hawlio" yn cyfeirio at yr aelod o'ch Personél sy'n gyfrifol am reoli'r dyfarniad hwn o Gyllid o ddydd i ddydd

"Amodau" yn cyfeirio at y telerau a'r amodau a bennir yn y llythyr hwn a'r Atodlenni;

"Costau a ysgwyddir ac a dalwyd" yn cyfeirio at y gost ar anfoneb ar gyfer y nwyddau a/neu’r gwasanaethau yr ydych wedi’u cael ac y talwyd amdanynt gennych chi drwy arian cliriedig erbyn dyddiad eich hawliad;

"Costau a ysgwyddir" yn cyfeirio at gost y nwyddau a’r gwasanaethau yr ydych wedi’u cael, ni waeth a ydych wedi talu amdanynt erbyn dyddiad eich hawliad;

"Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol" yn cyfeirio at blatfform digidol ar-lein Llywodraeth Cymru lle gall rhieni wneud cais am Gynnig Gofal Plant Cymru a lle gall Darparwyr Gofal Plant reoli'r oriau o ofal plant a ddarperir o dan y cynnig a hawlio cyllid;

"Digwyddiad Hysbysadwy" yn cyfeirio at unrhyw ddigwyddiad a restrir yn Atodlen 2;

"Personél" yn cyfeirio at eich rheolwyr/cyflogeion a chyflenwyr neu unrhyw berson arall a benodir neu a gyflogir gennych mewn perthynas â’r Dibenion;

"Atodlen" yn cyfeirio at yr atodlenni a atodir i’r llythyr hwn;

"ni" neu "ein" yn cyfeirio at Weinidogion Cymru;

"Swyddog Nawdd Llywodraeth Cymru" yn cyfeirio at aelodau o dîm Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru, 
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru,
Parc Cathays,
Rhodfa'r Brenin Edward VII,
Caerdydd
CF10 3NQ
E-bost: trafodgofalplant@llyw.cymru 

"chi" neu "eich"  yn cyfeirio at enw eich lleoliad cofrestredig; a

bydd unrhyw gyfeiriad at ddeddfwriaeth boed yn gyfraith ddomestig neu ryngwladol yn cynnwys yr holl ddiwygiadau ac amnewidiadau ac ailddeddfiadau o’r cyfryw ddeddfwriaeth sydd mewn grym o bryd i’w gilydd.

4. Defnyddio'r cyllid

a) Rhaid i chi ddefnyddio’r Cyllid at y dibenion hynny, yn unig, a bennir yn Atodlen 1 (y “Dibenion”)

b) Os bydd angen gwneud unrhyw newidiadau i’r Dibenion, bydd angen i chi gael ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw. Noder nad oes rhaid i ni roi caniatâd, ond byddwn yn ystyried pob cais ysgrifenedig rhesymol.

c) Rhaid i chi beidio â defnyddio unrhyw ran o'r Cyllid ar gyfer unrhyw weithgaredd a allai, yn ein barn ni, niweidio ein henw da, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: (i) dibenion plaid wleidyddol; (ii) hyrwyddo safbwyntiau seciwlar, crefyddol neu wleidyddol penodol; (iii) gamblo; (iv) pornograffi; (v) cynnig gwasanaethau rhywiol; neu (vi) unrhyw fath o weithgareddau anghyfreithlon.

d) Ni chaniateir defnyddio unrhyw ran o’r Cyllid ar gyfer: (i) prynu offer cyfalaf; (ii) talu unrhyw ffioedd cyfreithiol mewn perthynas â'r llythyr hwn; (iii) Costau a ysgwyddir neu Gostau a Ysgwyddir ac a Dalwyd gennych wrth gyflawni'r Dibenion cyn y cyfnod y cyfeirir ato yn 1(b).

5. Rhagamodau’r cyllid

Pan fydd angen i chi ddarparu gwybodaeth a dogfennau i ni fel tystiolaeth eich bod wedi bodloni rhag-amod, neu Amod benodol neu i ategu hawliad, rhaid i’r wybodaeth a’r dogfennau fod yn dderbyniol i ni ym mhob ffordd.

Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod unrhyw wybodaeth a dogfennau nad ydynt yn dderbyniol i ni am unrhyw reswm.

6. Sut i hawlio’r cyllid

a) Rhaid ichi hawlio'r Cyllid yn brydlon. Rhaid i chi gyflwyno pob hawliad wythnosol o fewn dau fis calendr.

b) Byddwn yn ceisio talu pob hawliad dilys cyn gynted â phosibl ac fel arfer o fewn 3 Diwrnod Busnes ar ôl derbyn hawliad dilys a wnaed yn unol â thelerau'r llythyr hwn, ar yr amod bob amser bod unrhyw wybodaeth a/neu ddogfennaeth sy'n ofynnol gennym yn unol â'r Amod 5 uchod wedi'u cynhyrchu er boddhad i ni, ac ar ddyddiad yr hawliad a dyddiad talu’r Cyllid i chi:

 1. bod y datganiadau a wnaed yn Amod 8 isod yn wir ac yn gywir a byddant yn wir ac yn gywir yn union ar ôl i'r Cyllid perthnasol gael ei dalu i chi;
 2. nad oes unrhyw Ddigwyddiad Hysbysadwy yn mynd rhagddo neu nad oes posibilrwydd i Ddigwyddiad Hysbysadwy ddelio o’r Cyllid arfaethedig.

7. Eich ymrwymiadau cyffredinol i ni

Rhaid i chi:

a) ddiogelu'r Cyllid yn erbyn twyll yn gyffredinol ac, yn benodol, twyll ar ran eich Personél, a rhaid ichi ein hysbysu ar unwaith os bydd gennych reswm i amau bod twyll wedi digwydd yn eich sefydliad, yn digwydd neu’n debygol o ddigwydd, p'un a ydyw'n ymwneud â'r Cyllid ai peidio. Rhaid i chi hefyd gymryd rhan yn y cyfryw fentrau atal twyll ag y byddwn yn eu gwneud yn ofynnol o bryd i’w gilydd.

b) cynnal gweithdrefnau priodol ar gyfer delio ag unrhyw wrthdaro buddiannau mewn perthynas â'r Cyllid, boed yn wirioneddol, posibl neu ganfyddedig;

c) cydymffurfio â phob cyfraith a rheoliad domestig neu ryngwladol perthnasol, neu gyfarwyddebau swyddogol;

d) trefnu a pharhau i gynnal yswiriant digonol ar gyfer y risgiau a allai godi mewn cysylltiad â’r Dibenion gan gynnwys unrhyw eiddo lle caiff eu Dibenion eu cyflawni. Rydym yn cadw'r hawl i’w gwneud yn ofynnol i chi gyflwyno tystiolaeth o’ch yswiriant;

e) sefydlu a chynnal systemau ariannol, risg a rheoli priodol cyn defnyddio unrhyw ran o’r Cyllid i ddarparu grant neu i gaffael unrhyw nwyddau neu wasanaethau o drydydd parti;

f) cydweithredu’n llawn â Swyddog Llywodraeth Cymru ac unrhyw gyflogeion eraill o Lywodraeth Cymru neu unrhyw ymgynghorydd a benodir gennym ni i fonitro’r modd y defnyddiwch y Cyllid a’ch cydymffurfiaeth â’r Amodau;

g) rhoi gwybod inni ar unwaith os bydd unrhyw ddatganiad a wnaed yn Amod 8 yn anghywir mewn unrhyw fodd neu, o’i ailadrodd ar unrhyw adeg gan gyfeirio at y ffeithiau a’r amgylchiadau a fodolai bryd hynny, y byddai’n anghywir;

h) rhoi gwybod i ni am unrhyw gyllid yr ydych wedi’i gael o unrhyw ffynhonnell arall (gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i'ch darparwr yswiriant, ac unrhyw gronfa neu gynllun arall gan Lywodraeth Cymru) a ddefnyddir ar y cyd â'r Cyllid i gefnogi'r Dibenion yn uniongyrchol. Bwriad yr Amod hwn yw osgoi cyllid dyblyg mewn perthynas â'r Dibenion.

8. Datganiadau

a) Yr ydych yn datgan:

 • bod gennych y pŵer i ymgymryd â’r ymrwymiadau a bennir yn yr Amodau hyn a’u cyflawni, a’ch bod wedi cymryd pob cam angenrheidiol i awdurdodi ymgymryd â’r ymrwymiadau a’u cyflawni o dan yr Amodau;
 • na ragorir ar unrhyw gyfyngiad ar eich pwerau o ganlyniad i hawlio'r Cyllid;
 • nad yw ac na fydd ymgymryd â’r llythyr hwn, ei gyflawni gennych chi na’r trafodiadau a ystyrir ganddo yn mynd yn groes i’r canlynol nac yn gwrthdaro â’r canlynol:
  1. dogfennau cyfansoddiadol eich sefydliad;
  2. unrhyw gytundeb neu offeryn arall sy'n rhwymol arnoch chi neu'ch asedau neu sy'n gyfystyr â digwyddiad diffyg neu ddigwyddiad terfynu (sut bynnag y caiff ei ddisgrifio) o dan unrhyw gytundeb neu offeryn arall o'r fath; neu
  3. unrhyw gyfreithiau neu reoliadau sy'n berthnasol i chi;
 • nad oes Digwyddiad Hysbysadwy yn mynd rhagddo neu na ddisgwylir yn rhesymol i Ddigwyddiad Hysbysadwy ddeillio o ddarparu’r Cyllid ac nad oes digwyddiad nac amgylchiad arall sy’n gyfredol sy’n gyfystyr â (neu a fyddai, gyda therfyn ar gyfnod gras, rhoi hysbysiad, gwneud unrhyw benderfyniad neu unrhyw gyfuniad o’r pethau hyn, yn gyfystyr â) digwyddiad diffyg neu ddigwyddiad terfynu (sut bynnag y caiff ei ddisgrifio) o dan unrhyw gytundeb neu offeryn arall sy’n rhwymol arnoch chi neu y mae unrhyw un neu ragor o’ch asedau yn ddarostyngedig iddo;
 • nad oes achos o ymgyfreitha na chymrodeddu nac achos gweinyddol ar y gweill, yn yr arfaeth, nac wedi ei fygwth hyd y gwyddoch, sy’n cael, neu a allai gael, effaith anffafriol ar eich gallu i gyflawni a chydymffurfio ag unrhyw un neu rai o’r Amodau hyn;
 • bod datgeliad llawn wedi ei wneud i ni o’r holl ffeithiau neu amgylchiadau perthnasol y mae’n ofynnol eu datgelu er mwyn sicrhau y gallwn gael darlun gwir a chywir o’ch busnes a’ch gweithgarwch (cyfredol ac arfaethedig), neu y dylid eu darparu i unrhyw berson sy’n ystyried darparu cyllid i chi;
 • bod unrhyw wybodaeth, ar ffurf ysgrifenedig neu electronig, a ddarparwyd gennych i ni mewn cysylltiad â'r Cyllid, ar yr adeg y'i darparwyd:
  1. os oedd yn wybodaeth ffeithiol, yn gyflawn, yn wir ac yn gywir ym mhob agwedd berthnasol;
  2. ddim yn gamarweiniol mewn unrhyw agwedd berthnasol, nac yn cael ei gwneud yn gamarweiniol gan fethiant i ddatgelu gwybodaeth arall, ac eithrio i'r graddau y cafodd ei ddiwygio, ei ddisodli neu ei ddiweddaru gan wybodaeth ddiweddarach a ddarparwyd gennych i ni;
 • nid oes unrhyw wrthdaro buddiannau mewn perthynas â'r Cyllid boed yn wirioneddol, posibl neu ganfyddedig;
 • ni fydd derbyn y dyfarniad Cyllid hwn yn arwain at gyllid dyblyg mewn perthynas â’r gweithgareddau angenrheidiol i gyflawni’r Dibenion. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw daliadau yr ydych wedi’u cael oddi wrth eich darparwr yswiriant, neu unrhyw gronfa/cynllun gan Lywodraeth Cymru.
 • bod yr wybodaeth a gynhwysir yn y Datganiad Sicrwydd yn gyflawn, yn wir ac yn gywir.

b) Ystyrir y byddwch wedi ailadrodd y datganiadau yn Amod a) uchod ar bob dyddiad y byddwch yn derbyn Cyllid gennym ac ar bob dyddiad pan allai fod gennych rwymedigaeth i ad-dalu’r dyfarniad Cyllid i ni, a thrwy gyfeirio at y ffeithiau a'r amgylchiadau sy'n bodoli ar bob dyddiad o'r fath.

9. Digwyddiadau hysbysadwy a’u canlyniadau

a) Rhaid i chi ein hysbysu ni ar unwaith o unrhyw Ddigwyddiad Hysbysadwy sydd wedi digwydd neu’n debygol o ddigwydd; ond yr ydym hefyd yn cadw’r hawl i’ch hysbysu chi pan fyddwn ni’n o’r farn bod Digwyddiad Hysbysadwy wedi digwydd neu’n debygol o ddigwydd.

b) Byddwn naill ai:

 • yn eich hysbysu chi ein bod ni’n ystyried, yn ôl ein disgresiwn absoliwt, nad oes modd unioni’r Digwyddiad Hysbysadwy, neu
 • os byddwn ni'n ystyried, yn ôl ein disgresiwn absoliwt, bod modd unioni'r Digwyddiad Hysbysadwy, yn ceisio trafod y Digwyddiad Hysbysadwy â chi gyda'r bwriad o gytuno ar gamau gweithredu i fynd i'r afael â'r Digwyddiad Hysbysadwy.

c) Mae hawl gennym gymryd unrhyw un o’r camau a restrir yn Amod 9(d) isod:

 • os na fyddwn, er gwaethaf ein hymdrechion, wedi llwyddo i drafod y Digwyddiad Hysbysadwy gyda chi, neu
 • os byddwn yn eich hysbysu nad oes modd unioni’r Digwyddiad Hysbysadwy yn ein barn ni, neu
 • os na chytunir gyda chi ar gamau gweithredu i fynd i'r afael â'r Digwyddiad Hysbysadwy a/neu i’w unioni; neu
 • os cytunir gyda chi ar gamau gweithredu i fynd i'r afael â'r Digwyddiad Hysbysadwy a/neu i’w unioni a chithau wedyn yn peidio â dilyn y camau hynny, neu os na fodlonir unrhyw amod sy’n gysylltiedig â’r camau gweithredu (gan gynnwys, yn ddigyfyngiad, yr amserlen ar gyfer y cyfryw gamau gweithredu); neu
 • os yw’r ffordd o weithredu yn methu ag unioni’r Digwyddiad Hysbysadwy mewn modd sydd wrth ein bodd ni.

d) Os digwydd unrhyw un o’r amgylchiadau a bennir yn Amod 9(d) gallwn eich hysbysu, yn ôl ein disgresiwn absoliwt, ein bod yn gweithredu fel a ganlyn:

 • tynnu'r dyfarniad Cyllid yn ôl; a/neu
 • ei gwneud yn ofynnol ichi ad-dalu’r cyfan neu ran o’r Cyllid; a/neu
 • atal dros dro neu’n derfynol bob taliad pellach o’r Cyllid; a/neu
 • gwneud pob taliad pellach o’r Cyllid yn ddarostyngedig i ba bynnag amodau a bennir gennym ni; a/neu
 • tynnu pob swm sy’n ddyledus inni o dan yr Amodau hyn o unrhyw gyllid arall yr ydym wedi’i ddyrannu ichi neu a allai gael ei ddyrannu ichi; a/neu
 • arfer yn eich erbyn unrhyw hawliau eraill a allai fod gennym mewn perthynas â’r Cyllid.

e) Rhaid i bob ad-daliad Cyllid gael eu gwneud cyn pen 20 Diwrnod Busnes i ddyddiad ein gorchymyn.

10. Gofynion archwilio

a) Rhaid i chi:

 • gynnal cofnodion cyfrifyddu cyflawn, cywir a dilys sy’n nodi’r holl incwm a gwariant mewn perthynas â’r Dibenion;
 • yn ddi-dâl, ganiatáu i unrhyw swyddog neu swyddogion o Lywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru neu unrhyw gorff gorfodi cymorthdaliadau’r DU, ar unrhyw adeg resymol ac ar ôl i chi dderbyn cyfnod rhesymol o rybudd (dan amgylchiadau eithriadol, megis atal neu ganfod twyll, efallai na fydd yn ymarferol rhoi rhybudd rhesymol i chi), ymweld â’ch mangre a/neu arolygu unrhyw un neu rai o’ch gweithgareddau a/neu archwilio a gwneud copïau o’ch llyfrau cyfrifon a pha bynnag ddogfennau neu gofnodion eraill, sut bynnag y'u cedwir, a allai, ym marn resymol y swyddog, ymwneud mewn unrhyw ffordd â’r modd y defnyddiwch y Cyllid. Nid yw’r ymgymeriad hwn yn lleihau dim ar effaith unrhyw hawliau a phwerau statudol eraill sy’n arferadwy gan Lywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru neu unrhyw gorff gorfodi cymorthdaliadau’r DU, neu unrhyw swyddog, gwas neu asiant unrhyw un o’r uchod, ac y mae’r ymgymeriad yn ddarostyngedig i’r cyfryw hawliau a phwerau statudol hynny
 • cadw’r llythyr hwn a’r holl ddogfennau gwreiddiol sy’n ymwneud â’r Cyllid hyd nes i ni roi gwybod i chi yn ysgrifenedig ei bod yn ddiogel eu dinistrio.

b) O dan baragraff 17 o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, mae gan Archwilydd Cyffredinol Cymru hawliau mynediad eang i ddogfennau a gwybodaeth sy’n ymwneud ag arian a ddarperir gan Lywodraeth Cymru. Mae'r pŵer ganddo ef a’i swyddogion i’w gwneud yn ofynnol i bersonau perthnasol, sy’n rheoli neu’n cadw dogfennau, roi pa bynnag gymorth, gwybodaeth ac esboniadau y gofynnant amdanynt; a’i gwneud yn ofynnol i’r personau hynny ymddangos ger eu bron i’r cyfryw ddiben. Caiff yr Archwilydd Cyffredinol a’i staff arfer yr hawl hon ar unrhyw adeg resymol.

11. Rhwymedigaethau i drydydd partïon

a) Nid oes dim yn yr Amodau hyn sydd yn gosod unrhyw rwymedigaeth arnom ni mewn perthynas ag unrhyw rwymedigaeth sy’n ddyledus gennych chi i unrhyw drydydd parti (gan gynnwys, yn ddigyfyngiad, cyflogeion a chontractwyr).

b) Rhaid i chi ein hindemnio ni rhag unrhyw rwymedigaethau, hawliadau, achosion cyfreithiol, galwadau am dâl, colledion, costau a threuliau, y bu i ni eu dioddef neu eu hachosi yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, o ganlyniad i neu sy’n gysylltiedig ag unrhyw fethiant ar eich rhan chi i gyflawni, yn llawn neu’n rhannol, unrhyw rwymedigaeth a allai fod arnoch i drydydd parti.

12. Hawliau eiddo deallusol a chyhoeddusrwydd

a) Nid oes dim yn yr Amodau yn trosglwyddo i ni unrhyw hawliau mewn eiddo deallusol a grëir gennych chi o ganlyniad i’r Dibenion.

b) Yr ydych yn cytuno bod hawl gennym, o ddyddiad y llythyr hwn hyd at 5 mlynedd o ddyddiad taliad olaf y Cyllid gynnwys manylion eich sefydliad a’ch busnes chi, a'r Cyllid a’r Dibenion mewn deunyddiau hyrwyddo ar gyfer Llywodraeth Cymru, ac yr ydych yn cytuno ymhellach i gydweithredu â cheisiadau rhesymol gennym ni at y diben o baratoi deunyddiau o’r fath.

13. Gwybodaeth

a) Yr ydych yn cydnabod ein bod yn ddarostyngedig i ofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (yr “FOIA”), Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (yr “EIR”), Deddf Diogelu Data 2018 (y “DPA”) a fersiwn cyfraith yr UE a ddargedwir o’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (Rheoliad (UE) 2016/679) (“GDPR y DU”).

b) Yr ydych yn cydnabod mai ni sy’n gyfrifol am benderfynu yn ôl ein disgresiwn absoliwt a ddylid:

 1. datgelu unrhyw wybodaeth a gawsom o dan neu mewn cysylltiad â’r Cyllid, i’r graddau y mae’n ofynnol ein bod yn datgelu’r cyfryw wybodaeth i berson sy’n gwneud cais am ddatgeliad o dan yr FOIA neu’r EIR; a/neu
 2. esemptio unrhyw wybodaeth o’r gofynion datgelu o dan yr FOIA neu’r EIR.

c) Yr ydych yn cydnabod y gallwn rannu unrhyw ddata yr ydych yn eu darparu i ni ag asiantaethau gwrth-dwyll a thrydydd partïon at ddibenion atal a datgelu twyll.  

d) Yr ydych yn cydnabod y gallwn rannu data yr ydych yn eu darparu ag awdurdodau lleol ac unrhyw gontractwr sy'n darparu gwasanaeth cymorth digidol ar ran Llywodraeth Cymru er mwyn datrys problemau TG mewn perthynas â chael mynediad i wasanaeth digidol Cynnig Gofal Plant Cymru.

e) Caiff unrhyw ddata personol a gesglir gennym eu rheoli yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd.

f) Gweler Atodlen 4 sy'n darparu manylion eich rhwymedigaethau mewn perthynas â GDPR y DU.

14. Prynu nwyddau a gwasanaethau

a) Os penderfynwch brynu unrhyw nwyddau a/neu wasanaethau i gyflawni’r Dibenion, rhaid eu prynu mewn modd cystadleuol a chynaliadwy er mwyn dangos eich bod (i) wedi sicrhau’r gwerth gorau wrth ddefnyddio arian cyhoeddus, a (ii) wedi cydymffurfio â’ch polisi gwrthdaro buddiannau ar yr adeg berthnasol.

b) Efallai y byddwn o bryd i'w gilydd yn gofyn am dystiolaeth gennych i ddangos eich bod yn cydymffurfio â'r Amod 14 hwn. Gall tystiolaeth o'r fath gynnwys tystiolaeth eich bod:

 1. yn cydymffurfio ag unrhyw reoliadau, deddfwriaeth neu ganllawiau caffael sydd ar waith o bryd i'w gilydd yr ydych chi, neu unrhyw berson sy’n cynnal busnes neu swyddogaeth o'r un natur neu debyg i chi, yn ddarostyngedig iddynt; neu
 2. yn cydymffurfio â'ch polisi caffael sydd ar waith ar yr adeg berthnasol; neu
 3. yn cael o leiaf dri dyfynbris ysgrifenedig ar gyfer y nwyddau a/neu'r gwasanaethau perthnasol.

Rhaid i chi roi tystiolaeth o'r fath i ni’n brydlon ar ôl ein cais ysgrifenedig am dystiolaeth o'r fath.

15. Hysbysu

a) Rhaid i bob hysbysiad a roddir o dan y ddogfen hon fod yn ysgrifenedig (noder nad yw hyn yn cynnwys e-bost, ond gall gynnwys llythyr a atodir i e-bost) a rhaid dangos y pennawd canlynol yn amlwg:

“Hysbysiad mewn perthynas â chostau’r Cynnig Gofal Plant a delir i Ddarparwyr Gofal Plant"

b) Mae’r cyfeiriad a’r manylion cyswllt ar gyfer cyflwyno hysbysiad fel a ganlyn:

Chi: y Rheolwr Hawlio yn y cyfeiriad sydd wedi'i gofrestru ar y Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol.
Ni: tîm Cynnig Gofal Plant Cymru Llywodraeth  Cymru yn y cyfeiriad a nodir yn Amod 3.

c) Ystyrir bod hysbysiad wedi ei gyflwyno’n briodol fel a ganlyn:

Post dosbarth cyntaf rhagdaledig: ar yr ail Ddiwrnod Busnes ar ôl y dyddiad postio.

 llaw: ar yr adeg y mae'n cyrraedd y cyfeiriad, neu’r Diwrnod Busnes nesaf os yw’n cyrraedd ar ôl 4pm neu ar benwythnos neu wyliau cyhoeddus.

Drwy atodiad e-bost: ar yr adeg y mae’n cyrraedd, neu’r Diwrnod Busnes nesaf os yw’n cyrraedd ar ôl 4pm neu ar benwythnos neu wyliau cyhoeddus.

16. Cydraddoldeb

Rhaid ichi fod â pholisïau cydraddoldeb ar waith ynghylch cyflogaeth, defnyddio gwirfoddolwyr a darparu gwasanaethau, yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

17. Y Gymraeg

a) Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi'r iaith Gymraeg a’i diwylliant a strategaeth Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr Cymraeg (Cymraeg 2050), sy'n darparu gweledigaeth ar gyfer tyfu a datblygu’r Gymraeg ymhellach a'n targedau o gynyddu'r defnydd dyddiol o'r Gymraeg a chyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

b) Ein huchelgais yw y bydd pob Darparwr Gofal Plant yn cefnogi'r cynnydd yn y Gymraeg a fydd yn ein helpu i gyrraedd ein targedau yn Cymraeg 2050. Disgwylir i bob Darparwr Gofal Plant sydd wedi'i gofrestru i ddarparu Cynnig Gofal Plant Cymru wneud y canlynol o leiaf:

 1. deall pwysigrwydd y Gymraeg i gefnogi dysgu plant;
 2. annog a chefnogi'r plant i ddefnyddio'r Gymraeg mewn gweithgareddau ac arferion bob dydd yn y lleoliad.

I gael cyngor cyffredinol ar sut i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eich sefydliad, cysylltwch â “Helo Blod”, sef gwasanaeth sy’n rhoi cyngor ar y Gymraeg, ar 03000 25 88 88 neu e-bostiwch heloblod@llyw.cymru. Mae partneriaid Cwlwm yn darparu cymorth ac arweiniad ar ddatblygu'r Gymraeg mewn lleoliadau gofal plant, blynyddoedd cynnar a chwarae. Ewch i wefan Cwlwm am fanylion cyswllt.

18. Datblygu cynaliadwy

Rhaid i'ch defnydd o'r Cyllid gyfrannu at gyflawni amcanion llesiant Llywodraeth Cymru sydd wedi'u nodi yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru (fel sydd mewn grym o bryd i'w gilydd). Rhaid ichi weithio mewn ffordd gynaliadwy wrth gyflawni'r Dibenion er mwyn sicrhau eich bod yn gweithio mewn ffordd ataliol, integredig, hirdymor a chydweithredol sy’n cynnwys pobl sy'n adlewyrchu amrywiaeth Cymru.

19. Swyddogaethau Gweinidogion Cymru

Yr ydych yn cydnabod bod gan Weinidogion Cymru ystod o swyddogaethau a fydd yn parhau i gronni a chael eu diwygio, a bod rhaid i Weinidogion Cymru wneud penderfyniadau ynglŷn â phob swyddogaeth unigol yng ngoleuni’r holl ystyriaethau perthnasol, gan eithrio pob ystyriaeth amherthnasol.

Yr ydych yn cytuno na fydd unrhyw beth yn yr Amodau neu sydd ymhlyg ynddynt, neu sy’n codi o danynt, neu mewn cysylltiad â hwy, mewn unrhyw fodd yn niweidio, yn llyffetheirio, neu’n effeithio ar swyddogaethau Gweinidogion Cymru neu unrhyw rai ohonynt, nac yn rhwymo Gweinidogion Cymru, neu unrhyw rai ohonynt i arfer eu swyddogaethau, neu ymatal rhag eu harfer, mewn unrhyw fodd penodol.

20. Cyffredinol

a) Os digwydd i unrhyw un o’r Amodau, ar unrhyw adeg, fynd, neu gael ei ystyried, yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy mewn unrhyw fodd o dan unrhyw gyfraith, ni effeithir ac ni amherir mewn unrhyw fodd ar ddilysrwydd, cyfreithlondeb a gorfodadwyedd gweddill y darpariaethau.

b) Ni fydd methiant neu oedi ar ein rhan ni i arfer unrhyw bŵer, hawl neu rwymedi o dan yr Amodau hyn yn gweithredu fel hepgoriad o’r cyfryw bŵer, hawl neu rwymedi, nac yn ein rhwystro rhag arfer y cyfryw bŵer, hawl neu rwymedi ymhellach, neu arfer unrhyw bŵer, hawl neu rwymedi arall. Mae’r pwerau, yr hawliau neu’r rhwymedïau a ddarperir drwy hyn yn rhai cronnus, ac nid ydynt yn eithrio unrhyw bwerau, hawliau neu rwymedïau a ddarperir drwy gyfraith.

c) Rhaid i unrhyw ddiwygiad neu amrywiad i’r Amodau hyn fod yn ysgrifenedig a chael ei lofnodi gennym ni a chennych chi, yn yr un modd â’r llythyr hwn.

d) Ni chaniateir ichi aseinio na gwaredu, mewn unrhyw ffordd arall, eich hawliau, eich buddion, eich rhwymedigaethau na’ch dyletswyddau o dan yr Amodau hyn.

e) Bydd Amodau 7, 9, 10, 12, 13 ac 20 a’r cyfryw Amodau eraill y mae angen iddynt, drwy oblygiad, barhau y tu hwnt i daliad olaf y Cyllid, yn parhau felly yn eu llawn rym ac effaith.

f) I chi yn unig y gwneir y dyfarniad Cyllid ac nid oes gan neb arall hawl i wneud unrhyw hawliad mewn perthynas â’r Cyllid, nac ychwaith i ddibynnu ar unrhyw un neu unrhyw rai o’r Amodau hyn neu eu gorfodi.

g) Dan amgylchiadau lle’r ydych yn cynnwys dau neu fwy o bersonau neu gyrff, bydd rhwymedigaethau’r personau neu’r cyrff hynny ar y cyd ac yn unigol, ac fe fydd diffygdalu ar ran un o’r personau neu gyrff yn cael ei gyfrif yn ddiffygdalu gan bob un).

h) Llywodraethir a dehonglir yr Amodau hyn, ac unrhyw anghydfod neu hawliad (gan gynnwys unrhyw anghydfodau neu hawliadau digontract) sy’n codi mewn cysylltiad â, neu yn sgil, eu ffurfio neu eu maes pwnc, yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr fel y’u cymhwysir yng Nghymru, ac y mae’r partïon i’r Amodau hyn yn ymostwng i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

21. Cwcis

Byddwn ni’n prosesu gwybodaeth amdanoch chi yn unol â'n polisi cwcis. Drwy ddefnyddio gwasanaeth digidol Cynnig Gofal Plant Cymru rydych chi’n cydsynio i brosesu o’r fath ac rydych chi’n gwarantu bod yr holl ddata fyddwch chi’n ei ddarparu yn gywir.

22. Sut i dderbyn y cynnig hwn o Gyllid

Drwy gofrestru ar wasanaeth digidol Cynnig Gofal Plant Cymru rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn.

Atodlen 1: y dibenion

Mae'r Cynnig Gofal Plant yn gynllun ariannu a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gofal plant a ariennir gan y llywodraeth i rieni plant tair a phedair oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae'n cynnwys darparu hyd at 20 awr o ofal plant i bob plentyn bob wythnos yn ystod 39 wythnos o dymor yr ysgol a hyd at 30 awr o ofal plant i bob plentyn bob wythnos am 9 wythnos yn ystod gwyliau’r ysgol.

Prif nodau polisi’r Cynnig Gofal Plant yw:

 • galluogi mwy o rieni, yn enwedig mamau, i ddychwelyd i’r gwaith
 • cynyddu incwm gwario pobl sy’n gweithio, a helpu i ddileu tlodi ar gyfer pobl mewn swyddi sy’n talu cyflogau isel; a
 • helpu plant i ddatblygu ac i fod yn barod ar gyfer yr ysgol

Diben y Cyllid yw galluogi Darparwyr Gofal Plant i ddarparu gofal plant i rieni cymwys o dan Gynnig Gofal Plant Cymru.

Atodlen 2: digwyddiadau hysbysadwy

Rhestrir isod y Digwyddiadau Hysbysadwy y cyfeirir atynt yn Amod 9:

1. bod ad-dalu unrhyw ran o’r Cyllid yn ofynnol yn , ag unrhyw gyfraith neu reoliad perthnasol;

2. eich bod yn methu â chydymffurfio ag unrhyw un neu rai o’r Amodau;

3. nad yw’r cyllid, yn llawn neu’n rhannol, yn cael ei ddefnyddio at y Dibenion;

4. bod cynnydd anfoddhaol tuag at gwblhau’r Dibenion;

5. eich bod yn methu â darparu gwybodaeth am y Dibenion yr ydym ni, unrhyw gorff gorfodi cymorthdaliadau’r DU, neu unrhyw rai o’i archwilwyr, asiantau neu gynrychiolwyr, yn gofyn amdani;

6. bod yna reswm dros gredu eich bod chi a/neu unrhyw un o'ch Personél yn cymryd rhan mewn gweithgarwch twyllodrus neu wedi bod yn rhan o weithgarwch twyllodrus wrth i'r Dibenion gael eu cyflawni;

7. ein bod ni wedi gordalu Cyllid i chi;

8. bod cyllid dyblyg mewn perthynas ag unrhyw ran o'r Dibenion;

9. bod unrhyw ddatganiad a wnaed yn Amod 8 yn anghyflawn, yn anghywir neu’n gamarweiniol mewn unrhyw fodd, neu y profir ei fod felly, neu o’i ailadrodd ar unrhyw adeg gan gyfeirio at y ffeithiau a’r amgylchiadau a fodolai bryd hynny, y byddai’n anghywir;

10. bod addasiad i farn yr archwilydd (sy’n golygu bod y farn honno yn un amodol, yn anffafriol neu dan ymwadiad) am eich datganiadau ariannol;

11. bod digwyddiad neu amgylchiad wedi codi sy’n gyfredol ac sy’n gyfystyr â (neu a fyddai, gyda therfyn ar gyfnod gras, rhoi hysbysiad, gwneud unrhyw benderfyniad neu unrhyw gyfuniad o’r pethau hyn, yn gyfystyr â) digwyddiad diffyg neu ddigwyddiad terfynu (sut bynnag y caiff ei ddisgrifio) o dan unrhyw gytundeb neu offeryn arall sy’n rhwymol arnoch chi neu y mae unrhyw un neu ragor o’ch asedau yn ddarostyngedig iddo;

12. bod moratoriwm mewn perthynas â’r cyfan neu unrhyw un o’ch dyledion, neu fod compównd neu gytundeb gyda’ch credydwyr, wedi’i gytuno, ei orchymyn neu’i ddatgan;

13. eich bod yn atal neu’n gohirio talu unrhyw ddyledion neu nad ydych yn gallu talu’ch dyledion, neu eich bod yn cyfaddef yn ysgrifenedig nad ydych yn gallu talu eich dyledion;

14. bod gwerth eich asedau yn llai na'ch rhwymedigaethau (gan ystyried rhwymedigaethau digwyddiadol a darpar rwymedigaethau);

15. eich bod yn dechrau negodiadau, neu’n ymgymryd ag unrhyw gompównd, cytundeb cyfaddawdol, aseiniad neu drefniant, gydag un neu ragor o’ch credydwyr gyda golwg ar ad-drefnu unrhyw un neu ragor o’ch dyledion (oherwydd anawsterau ariannol gwirioneddol neu ddisgwyliedig);

16. bod unrhyw gamau, achos neu weithdrefn yn cael eu cymryd mewn perthynas â chi ynghylch:

 1. gohirio taliadau, moratoriwm mewn perthynas ag unrhyw ddyled, dirwyn i ben, diddymu, mynd i ddwylo gweinyddwyr neu ad-drefnu (gan ddefnyddio trefniant gwirfoddol neu fel arall); neu
 2. compównd, cytundeb cyfaddawdol, aseiniad neu drefniant gydag unrhyw un neu ragor o’ch credydwyr; neu
 3. penodi diddymwr, derbynnydd, derbynnydd gweinyddol, gweinyddwr, rheolwr gorfodol neu swyddog tebyg arall mewn perthynas â chi neu unrhyw un neu ragor o'ch asedau.

17. bod archeb statudol yn cael eu rhoi yn eich erbyn;

18. eich bod chi’n rhoi’r gorau, neu’n bygwth gohirio neu roi’r gorau, i gynnal y cyfan neu ran berthnasol o’ch busnes;

19. bod newid yn eich cyfansoddiad, eich statws, eich rheolaeth neu’ch perchnogaeth a/neu fod un o’ch archwilwyr allanol yn ymddiswyddo;

20. eich bod yn methu â chydymffurfio ag unrhyw rwymedigaethau adrodd statudol sy'n berthnasol i chi (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i ofynion ffeilio ar gyfer Tŷ'r Cwmnïau, y Comisiwn Elusennau, yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol);

21. bod unrhyw newid, parhaol neu dros dro, yn eich cyfranddalwyr, eich cyfarwyddwyr, eich ymddiriedolwyr neu’ch partneriaid a/neu Bersonél a all effeithio ar eich gallu i gyflawni’r Dibenion;

22. bod unrhyw ddigwyddiad, neu unrhyw amgylchiadau'n codi, sydd, yn ein barn ni, yn rhoi sail resymol dros gredu y gallai darparu'r Cyllid a/neu barhau â’r trefniadau a ystyrir gan y llythyr hwn, ddwyn anfri arnom;

23. bod unrhyw ddigwyddiad neu unrhyw amgylchiadau’n codi sydd, yn ein barn ni, yn rhoi sail resymol dros gredu y gallech beidio â chyflawni neu gydymffurfio ag unrhyw un o’ch rhwymedigaethau o dan yr Amodau hyn, neu y gallech fod yn analluog i wneud hynny.

Atodlen 3: datganiad sicrwydd: gweithdrefnau gwrth-dwyll a llywodraethu

Mae dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i ddiogelu cyllid cyhoeddus a sicrhau yr ymdrinnir ag ef ag uniondeb ac mewn ffordd sydd o fudd i'r cyhoedd. Mae'n bwysig bod pobl yng Nghymru yn gallu bod yn hyderus yn Llywodraeth Cymru a'r sefydliadau y mae'n eu hariannu. Mae angen sicrwydd ar swyddogion Llywodraeth Cymru bod gweithdrefnau llywodraethiant a gwrth-dwyll rhesymol a digonol yn eu lle o fewn y sefydliadau a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Rydych yn datgan bod eich cyflogeion, eich swyddogion, eich cyfarwyddwyr, eich ymddiriedolwyr a'ch aelodau bwrdd:

 • lle bo'n berthnasol, yn deall yn llawn eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau o dan y ddeddfwriaeth berthnasol yn ymwneud â chwmnïau ac elusennau;
 • yn meddu ar wybodaeth ddigonol am faterion llywodraethu i gyflawni eu rolau mewn ffordd sy'n cydymffurfio'n llawn â'r ddeddfwriaeth berthnasol;
 • yn craffu'n briodol ar waith y rheini sy'n bennaf gyfrifol am reoli eich cyllid ac yn goruchwylio'r gwaith hwnnw, er mwyn lleihau’r risg o dwyll a chyllid dyblyg o ffynonellau cyhoeddus;
 • yn datgelu, os oes angen, fanylion unrhyw gyllid arall gan unrhyw sefydliad arall (gan gynnwys ceisiadau sydd ar y gweill) i gefnogi'r Dibenion gan gynnwys symiau o gyllid arall, swyddi a ariennir a ffynhonnell y cyllid.

Atodlen 4: gofynion Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU

Rhan 1

Bydd yn ofynnol prosesu data personol ar ein rhan i ymgymryd â’r Dibenion. Ni fydd y Rheolydd Data ac mae'r tabl isod yn rhoi manylion y gweithgarwch prosesu a ganiateir sydd i'w gynnal wrth ymgymryd â'r Dibenion.

Rhaid ichi gydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau ysgrifenedig pellach gennym o ran prosesu ar ein rhan. Caiff unrhyw gyfarwyddiadau pellach eu cynnwys yn y tabl

Disgrifiad

Manylion

Sail gyfreithiol y gwaith prosesu

Mae angen casglu a phrosesu'r data hwn ar y gwasanaeth digidol cenedlaethol er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus (h.y., , arfer ein hawdurdod swyddogol i gyflawni rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru). Bydd yn hyn yn galluogi gweithredu'r Cynnig Gofal Plant, ac yn darparu gwybodaeth a fydd yn helpu Gweinidogion Cymru i wneud penderfyniadau ynghylch datblygu'r polisi'n ymwneud â'r Cynnig Gofal Plant, sy'n cael ei weithredu i wella llesiant economaidd a chymdeithasol yng Nghymru yn unol ag adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Y testun a gaiff ei brosesu

Byddwch yn prosesu data personol rhieni a phlant sy'n gwneud cais am y Cynnig Gofal Plant ar y Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol.

Hyd y gwaith prosesu

Byddwch yn prosesu data personol ymgeiswyr a phlant pan fyddant yn gwneud cais am y Cynnig Gofal Plant ar y Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol am y cyfnod y maent yn gymwys, neu hyd nes y daw eu cytundeb o dan y Cynnig i ben a'ch bod wedi hawlio'r holl daliadau. 

Lleoliad y gwaith prosesu

Rhaid i'r data personol gael ei brosesu o fewn y Deyrnas Unedig ac ni ddylid ei drosglwyddo y tu allan i'r DU.

Natur y gwaith prosesu

Byddwch yn defnyddio'r data ar y Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol i ffurfio cytundebau gyda rhieni i ddarparu gofal plant i'w plentyn o dan Gynnig Gofal Plant Cymru ac i hawlio'r cyllid ar gyfer pob plentyn cymwys.

Dibenion y gwaith prosesu

Diben ymgymryd â'r gweithgareddau hyn fel prosesydd data yw sicrhau bod cytundebau gyda rhieni yn cael eu cofnodi'n gywir ar y Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol er mwyn gallu gwneud y taliadau Cyllid cywir i chi ar gyfer darparu gofal plant o dan Gynnig Gofal Plant Cymru.

Math o ddata personol i'w prosesu

Enw’r plentyn

Dyddiad geni'r plentyn

Cyfeiriad y plentyn

Enw'r rhiant

Nifer yr oriau o oriau gofal plant a ariennir y cytunwyd arnynt o dan y Cynnig

Nifer yr oriau o ofal plant a ariennir a fynychwyd o dan y Cynnig

Nifer yr oriau o gymorth ychwanegol a ariennir o dan y Cynnig a'r gyfradd yr awr

Yr iaith y darperir gofal plant ynddi i bob plentyn

Manylion eich lleoliad, gan gynnwys enw'r prif reolwr cyswllt/hawliad, unrhyw gyfeiriad cofrestredig, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost,

Rhifau cofrestru a SIN AGC (neu Ofsted os yn Lloegr), enwau unrhyw staff sy'n ymuno â'ch lleoliad ar y gwasanaeth digidol.

Categorïau'r testunau data

Rhieni sy'n gwneud cais am y Cynnig Gofal Plant a'u plant, a staff yn y lleoliad

Cynlluniwch ar gyfer dychwelyd a/neu ddinistrio'r data unwaith y bydd y gwaith prosesu wedi'i gwblhau ONI BAI bod gofyniad o dan y gyfraith i gadw data o'r math hwnnw.

Ar gyfer rhieni a phlant - o fewn 18 mis i ddiwedd y tymor olaf y mae'r plentyn yn gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant ar ei gyfer.

Ar gyfer manylion lleoliadau gofal plant a staff cysylltiedig – o fewn 18 mis ar ôl i ddarparwyr ddadgofrestru i gyflwyno'r Cynnig Gofal Plant

Rhan 2

1. Diffiniadau a dulliau

Caiff y diffiniadau a nodir isod ar gyfer y telerau a ganlyn eu defnyddio yn yr Atodlen hon.

Telerau Diffiniad

Digwyddiad Colli Data

unrhyw ddigwyddiad sy'n arwain, neu a allai arwain, at fynediad diawdurdod at Ddata Personol sy'n cael eu dal gennych chi o dan y Dyfarniad Cyllid, ac/neu golled wirioneddol neu bosibl a/neu ddinistrio Data Personol sy'n torri'r Dyfarniad Cyllid hwn gan gynnwys unrhyw Dorri Data Personol (fel a ddiffinnir yn GDPR y DU);

Asesiad Effaith Diogelu Data

asesiad gan y Rheolydd o effaith y gweithgarwch Prosesu a ragwelir ar ddiogelu Data Personol;

Deddfwriaeth Diogelu Data

yr holl ddeddfwriaeth berthnasol ar ddiogelu data a phreifatrwydd sydd mewn grym o bryd i'w gilydd yn y DU gan gynnwys HEB gyfyngiad GDPR y DU; Deddf Diogelu Data 2018 (a rheoliadau a wnaed o dan y Ddeddf honno); Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003 (OS 2003/2426) fel y'u diwygiwyd; a'r canllawiau a'r codau ymarfer a gyhoeddir gan y Comisiynydd ac sy'n gymwys i barti;

Cais gan Wrthrych Data am Wybodaeth

cais a wneir gan neu ar ran Gwrthrych Data yn unol â hawliau a roddwyd o dan y Ddeddfwriaeth Diogelu Data i gael mynediad i'w Ddata Personol;

DPA 2018

Deddf Diogelu Data 2018;

GDPR y DU

yn golygu Rheoliad (UE) 2016/679 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 27 Ebrill 2016 ar ddiogelu personau naturiol o ran prosesu data personol a rhyddid symud data o'r fath fel y mae’n rhan o gyfraith Cymru a Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn rhinwedd adran 3 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018;

y Gyfraith

Sef:

 1. unrhyw statud neu broclamasiwn cymwys neu unrhyw ddeddfwriaeth ddirprwyedig neu is-ddeddfwriaeth;
 2. unrhyw ganllawiau, cod ymarfer, cyfarwyddyd neu benderfyniad perthnasol yr ydym ni a/neu yr ydych chi yn rhwym i gydymffurfio â nhw i'r graddau y maent wedi'u cyhoeddi ac ar gael i'r cyhoedd neu fod eu cynnwys wedi'u dwyn i'ch sylw gennym; ac
 3. unrhyw ddyfarniad neu orchymyn perthnasol gan lys cyfraith sy'n gynsail sy'n rhwymo yng Nghymru a Lloegr,

ym mhob achos, mewn grym neu'n gymwys yng Nghymru a Lloegr, neu yng Nghymru yn unig;

Parti

ni neu chi, neu, a gyda'n gilydd 'y Partïon";

Mesurau Diogelu

mesurau technegol a sefydliadol priodol a all gynnwys gosod ffugenwau ar Ddata Personol neu eu hamgryptio, sicrhau cyfrinachedd, uniondeb, argaeledd a chadernid systemau a gwasanaethau, sicrhau bod modd cael gafael ar Ddata Personol unwaith eto, a chael mynediad atynt, yn amserol ar ôl digwyddiad ac asesu a gwerthuso effeithiolrwydd y mesurau a fabwysiedir ganddo yn rheolaidd;

Is-brosesydd

unrhyw drydydd parti a benodir i Brosesu Data Personol ar eich rhan mewn perthynas â'r Dyfarniad Cyllid hwn;

Diwrnodau Busnes

unrhyw ddiwrnod heblaw am ddydd Sadwrn, dydd Sul, dydd Nadolig, dydd Gwener y Groglith neu ŵyl y banc yng Nghymru o dan Ddeddf Bancio a Thrafodion Ariannol 1971.

2. Diogelu data personol

 

2.1 Yn Atodlen hon, bydd gan y termau canlynol yr ystyr a roddir iddynt yn y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data: Rheolydd, Prosesydd, Gwrthrych Data, Data Personol, Proses, Mynediad Diawdurdod at Ddata Personol, Swyddog Diogelu Data.

2.2 Mae'r Partïon yn cydnabod, at ddibenion y Ddeddfwriaeth Diogelu Data, mai ni yw'r Rheolydd a chi yw'r Prosesydd.

2.3 Oni bai ei bod yn ofynnol fel arall i chi wneud hynny yn ôl y Gyfraith (ac os felly byddwch yn rhoi gwybod i ni am y gofyniad cyfreithiol hwnnw cyn Prosesu, oni bai bod y gyfraith yn gwahardd gwybodaeth o'r fath ar sail bwysig sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd), disgrifir yr unig Brosesu Data Personol yr ydych wedi'ch awdurdodi i'w wneud yn yr Atodlen GDPR hon yn y DU neu mae'n destun cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw gennym ni ac efallai na fyddwch yn penderfynu arno. Ni fyddwch yn prosesu'r Data Personol at unrhyw ddiben arall nac mewn ffordd nad yw'n cydymffurfio â'r Dyfarniad Cyllid hwn na'r Ddeddfwriaeth Diogelu Data. Rhaid i chi gydymffurfio'n brydlon â'n cyfarwyddiadau ysgrifenedig sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi ddiwygio, trosglwyddo, dileu neu brosesu'r Data Personol fel arall, neu atal, lliniaru neu unioni unrhyw brosesu anawdurdodedig.

2.4 Rhaid ichi ein hysbysu ni ar unwaith os ydych yn ystyried bod unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gennym yn mynd yn groes i'r Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

2.5 Rhaid ichi roi pob cymorth rhesymol i ni mewn perthynas ag unrhyw Asesiad Effaith Diogelu Data sy'n mynd rhagddo cyn ac ar ôl cychwyn unrhyw weithgarwch Prosesu. Gall y cyfryw gymorth, yn ôl ein disgresiwn ni, gynnwys:

2.5.1 disgrifiad systematig o'r gweithgareddau Prosesu a ragwelir a diben y Prosesu;

2.5.2 asesiad o gymesuredd y gweithgareddau Prosesu a'r angen amdanynt mewn perthynas â'r Dibenion;

2.5.3 asesiad o'r risgiau i hawliau a rhyddid Gwrthrychau Data;

2.5.4 y mesurau a ragwelir i fynd i'r afael â'r risgiau, gan gynnwys mesurau gwarchod, mesurau diogelu a gweithdrefnau i sicrhau diogelwch Data Personol.

2.6 Rhaid ichi mewn perthynas ag unrhyw Ddata Personol a Brosesir mewn cysylltiad â'ch rhwymedigaethau o dan y Dyfarniad Cyllid:

2.6.1 prosesu'r Data Personol hynny yn unol â pharagraff 2.3 o’r Atodlen hon yn unig, oni fydd yn ofynnol i chi wneud fel arall yn ôl y Gyfraith. Os yw'n ofynnol ichi wneud hynny, rhaid ichi ein hysbysu ni ar unwaith cyn Prosesu'r Data Personol onid yw'r Gyfraith yn eich gwahardd rhag gwneud hynny;

2.6.2 sicrhau bod gennych Fesurau Diogelu ar waith, a adolygwyd ac a gymeradwywyd gennym ni fel sy'n briodol, i ddiogelu yn erbyn Digwyddiad Colli Data gan ystyried:

 1. natur y data sydd i’w diogelu;
 2. y niwed posibl yn sgil Digwyddiad Colli Data;
 3. cyflwr y datblygiadau technolegol;
 4. cost gweithredu unrhyw fesurau;

2.6.3 lle mae gofyn ichi roi gwybod i Destunau'r Data ynghylch diben a manylion y gwaith prosesu i'w wneud, cydweithredu â ni i gytuno ar hysbysiad priodol sy'n cydymffurfio â'r Ddeddfwriaeth Diogelu Data. Mae'n rhaid i'r hysbysiad gael ein cymeradwyaeth ysgrifenedig ninnau ymlaen llaw. Rhaid i chi beidio ag addasu neu newid yr hysbysiad mewn unrhyw ffordd heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw;

2.6.4 sicrhau nad yw eich Personél yn Prosesu Data Personol ac eithrio'n unol â'r Dyfarniad Cyllid;

2.6.5 sicrhau eich bod yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod unrhyw aelodau o'ch Personél sydd â mynediad at Ddata Personol yn ddibynadwy ac yn onest a sicrhau eu bod:

 1. yn ymwybodol o'ch rhwymedigaethau o dan yr Amodau ac yn cydymffurfio â nhw;
 2. yn destun ymgymeriadau cyfrinachedd priodol gyda chi neu unrhyw Is-brosesydd;
 3. yn cael eu hysbysu ynghylch natur gyfrinachol y Data Personol ac nad ydynt yn cyhoeddi nac yn datgelu unrhyw Ddata Personol i unrhyw drydydd parti oni chânt eu cyfarwyddo i wneud hynny'n ysgrifenedig gennym ni neu fel y caniateir fel arall o dan y Dyfarniad Cyllid;
 4. wedi cael hyfforddiant digonol ar sut i ddefnyddio, diogelu a thrin Data Personol, a gofalu amdanynt;

2.6.6 peidio â throsglwyddo Data Personol y tu allan i'r DU oni bai bod ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw wedi'i gael neu fod Erthygl 28(3)(a) o GDPR y DU yn gymwys.

2.6.7 Yn unol â'n cyfarwyddyd ysgrifenedig, dileu neu ddychwelyd Data Personol (ac unrhyw gopïau ohonynt) atom ni pan fydd y Dyfarniad Cyllid yn dod i ben onid yw'n ofynnol ichi yn ôl y Gyfraith gadw'r Data Personol.

2.7 Yn ddarostyngedig i baragraff 2.8 isod, rhaid ichi ein hysbysu ni ar unwaith os byddwch, mewn perthynas â'r Dyfarniad Cyllid hwn:

2.7.1 yn derbyn Cais gan Wrthrych Data am Wybodaeth (neu Gais honedig gan Wrthrych Data am Wybodaeth);

2.7.2 yn derbyn cais i gywiro neu ddileu unrhyw Ddata Personol neu atal gweithgarwch prosesu;

2.7.3 yn derbyn unrhyw gais, cwyn neu ohebiaeth arall sy'n ymwneud â rhwymedigaethau'r naill Barti a'r llall o dan y Ddeddfwriaeth Diogelu Data;

2.7.4 yn derbyn unrhyw ohebiaeth gan y Comisiynydd Gwybodaeth neu unrhyw awdurdod rheoleiddio arall mewn perthynas â Data Personol a Brosesir o dan y Dyfarniad Cyllid hwn;

2.7.5 yn derbyn cais gan unrhyw drydydd parti i ddatgelu Data Personol lle mae angen cydymffurfio â'r cyfryw gais neu lle yr honnir bod angen cydymffurfio â'r cyfryw gais yn ôl y Gyfraith;

2.7.6 yn dod yn ymwybodol o Ddigwyddiad Colli Data.

2.8 Bydd y rhwymedigaeth arnoch chi i hysbysu o dan baragraff 2.7 o'r Atodlen hon yn cynnwys darparu rhagor o wybodaeth i ni fesul tipyn, wrth i fanylion ddod ar gael.2.7

2.9 Gan ystyried natur y gweithgarwch Prosesu, rhaid ichi roi cymorth llawn i ni mewn perthynas â rhwymedigaethau'r naill Barti a'r llall o dan Ddeddfwriaeth Diogelu Data ac unrhyw gŵyn, gohebiaeth neu gais a wneir o dan baragraff 2.7 o'r Atodlen hon (ac i'r graddau y mae'n bosibl o fewn yr amserlenni sy'n rhesymol ofynnol gennym ni) gan gynnwys rhoi i ni’n brydlon yr hyn a ganlyn:

2.9.1 manylion llawn a chopïau o'r gŵyn, yr ohebiaeth neu'r cais;

2.9.2 unrhyw gymorth rhesymol y byddwn yn gofyn amdano i'n galluogi i gydymffurfio â Chais am Fynediad gan Destun y Data o fewn yr amserlenni perthnasol a nodir yn y Ddeddfwriaeth Diogelu Data;

2.9.3 ar ein cais ninnau, unrhyw Ddata Personol yr ydych chi'n eu cadw mewn perthynas â Gwrthrych Data;

2.9.4 cymorth y gallwn ni'n rhesymol ofyn amdano yn dilyn Digwyddiad Colli Data;

2.9.5 cymorth y gallwn ni'n rhesymol ofyn amdano mewn perthynas ag unrhyw gais gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth neu unrhyw ymgynghoriad gennym ni â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

2.10 Rhaid ichi gadw cofnodion a gwybodaeth lawn a chywir i ddangos eich bod yn cydymffurfio â pharagraff 2 yr Atodlen hon. Nid yw'r gofyniad hwn yn gymwys lle y byddwch yn cyflogi llai na 250 o aelodau o staff heblaw o dan yr amgylchiadau a ganlyn:

2.10.1 ydym ni’n penderfynu nad yw'r gweithgarwch Prosesu yn achlysurol; neu

2.10.2 ein bod yn nodi bod y gweithgarwch Prosesu yn cynnwys categorïau arbennig o ddata fel y cyfeirir atynt yn Erthygl 9(1) o'r GDPR neu Ddata Personol sy'n ymwneud â chollfarnau a throseddau y cyfeirir atynt yn Erthyglau 10 o'r GDPR; neu

2.10.3 yr ydym ni’n pennu bod y gweithgarwch Prosesu yn debygol o beryglu hawliau a rhyddid Gwrthrychau Data .

2.11 Rhaid ichi ddarparu ar gyfer archwiliadau o'ch gweithgarwch Prosesu Data gennym ni neu ein harchwilydd dynodedig.

2.12 Rhaid ichi ddynodi swyddog diogelu data os yw'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth Diogelu Data.

2.13 Cyn caniatáu i unrhyw Is-brosesydd brosesu unrhyw Ddata Personol yn gysylltiedig â'r Dyfarniad Cyllid, rhaid ichi:

2.13.1 roi gwybod i ni yn ysgrifenedig am yr Is-brosesydd a'r gweithgarwch Prosesu by bwriedir ei gynnal;

2.13.2 cael ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw;

2.13.3 ymrwymo i gytundeb ysgrifenedig â'r Is-brosesydd sy'n rhoi effaith i'r telerau a nodir ym mharagraff 2 o’r Atodlen hon fel y maent yn berthnasol i'r Is-brosesydd; 

2.13.4 darparu gwybodaeth resymol inni ynghylch yr Is-Brosesydd yn ôl y gofyn.

2.14 Byddwch chi'n parhau'n gwbl atebol am bob gweithred neu hepgoriad gan Is-brosesydd.

2.15 Gallwn ni, ar unrhyw adeg nad yw'n rhoi llai na 30 Diwrnod Gwaith o rybudd, adolygu'r paragraff 2 hwn o'r Atodlen hon drwy roi yn ei le unrhyw gymalau rheolydd i brosesydd safonol cymwys neu delerau tebyg sy'n rhan o gynllun ardystio cymwys (a fydd yn gymwys pan y'u hymgorfforir drwy eu hatodi i'r Dyfarniad Cyllid).

2.16 Mae'r Partïon yn cytuno i ystyried canllawiau a gyhoeddir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.  Gallwn ni, heb roi llai na 30 Diwrnod Gwaith o rybudd i chi, ddiwygio'r Dyfarniad Cyllid er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio ag unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

2.17 Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, ni fydd unrhyw beth yn y Dyfarniad Cyllid hwn yn eich rhyddhau chi o'ch cyfrifoldebau a'ch rhwymedigaethau uniongyrchol o dan y Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

2.18 Yr ydych chi'n cytuno i indemnio a sicrhau ein bod ninnau'n parhau i gael ein hindemnio yn erbyn unrhyw hawliadau a gweithrediadau ac unrhyw atebolrwydd, colled, costau a threuliau yr eir iddynt gennym o ganlyniad i unrhyw hawliad a wneir neu a ddygir gan unrhyw unigolyn neu berson cyfreithiol arall mewn perthynas ag unrhyw golled, niwed neu drallod a achosir i'r unigolyn neu'r person cyfreithiol hwnnw o ganlyniad i'ch gweithgarwch prosesu diawdurdod neu anghyfreithlon chithau neu/a difrod a wneir i unrhyw Ddata Personol a brosesir gennych chi, eich cyflogeion neu asiantau wrth gyflawni'r Dyfarniad Cyllid neu fel y cytunir fel arall rhwng y Partïon.

2.19 Bydd darpariaethau'r paragraff 2 hwn o’r Atodlen hon yn gymwys tra peri'r Dyfarniad Cyllid hwn ac am gyfnod amhenodol ar ôl iddo ddod i ben.