Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth reoli am bersonau a wedi'u rhoi mewn llety dros dro a phobl sydd yn cysgu allan ar gyfer Gorffennaf 2022.

Mae'r casgliad misol hwn yn disodli'r casgliad wythnosol o wybodaeth yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Mae’r wybodaeth yn cynnwys llety dros dro a’r llety hirdymor a ddarperir i bobl sy’n wneud cais i’r awdurdodau lleol am gymorth tai gan eu bod mewn perygl o fod yn ddigartref.

Nid yw’r data hyn wedi cael yr un lefel o sicrwydd ansawdd ag ystadegau swyddogol, a gellir diwygio'r data yn y dyfodol.

Dylid trin y ffigurau ar gyfer y mis diweddaraf fel rhai dros dro. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu data cynhwysfawr ac adlewyrchir hynny, os yw’n berthnasol, yn y troednodiadau.

Ar gyfer yr amcangyfrifon o gysgu allan, rydym yn cyhoeddi dadansoddiad yn ôl awdurdod lleol (o fis Tachwedd 2020). Ar gyfer data ar ddefnydd llety, i ddechrau rydym yn cyhoeddi data ar lefel Cymru yn unig.

Y gallu i gymharu’r data ag ystadegau ar ddigartrefedd statudol ac y cyfrif o gysgu allan

Mae'n bwysig nodi'r gwahaniaethau dilynol rhwng y casgliad misol newydd hwn a'n casgliadau data a chyhoeddiadau presennol ar ddigartrefedd statudol:

  • Mae'r data misol hwn yn ymwneud â nifer yr unigolion sy'n profi digartrefedd ac sy'n cael eu cefnogi gan awdurdodau lleol i lety dros dro neu lety hirdymor addas.
  • Mae ein casgliadau chwarterol a blynyddol ar ddigartrefedd statudol yn casglu data ar nifer yr aelwydydd, nid unigolion. Mae'r data hynny’n ymwneud â digartrefedd fel y'i diffinnir gan Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

Yn ogystal, nid ydym yn argymell cymariaethau rhwng yr amcangyfrifon cysgu allan o'r casgliad misol hwn a'r cyfrif blynyddol o gysgu allan (hyd at fis Tachwedd 2019). Yn y casgliad misol hwn, gofynnir i awdurdodau lleol seilio eu hamcangyfrifon ar ddeallusrwydd lleol. Mae gan y cyfrif blynyddol o gysgu allan fethodoleg wahanol: ymarfer casglu gwybodaeth dwy wythnos, ac yna cyfrif ciplun un noson.

Prif bwyntiau

Cymariaethau dros amser

Ar hyn o bryd, mae'n bwysig peidio â rhoi gormod o bwyslais ar ddata ar gyfer mis unigol neu gymariaethau â misoedd blaenorol. Mae'r casgliad misol hwn o wybodaeth reoli a'r canllawiau a ddarperir yn parhau i gael eu mireinio a'u gwella.

Defnyddio llety dros dro

Ledled Cymru, cafodd 1,311 o bobl ddigartref eu rhoi mewn llety dros dro yn ystod y mis, 86 yn llai nag ym mis Mehefin 2022. O’r rhain, roedd 392 yn blant dibynnol o dan 16 oed, cynnydd o 4 o fis Mehefin 2022. [troednodyn 1] [troednodyn 2]

Ar 31 Gorffennaf 2022, roedd 8,468 o unigolion mewn llety dros dro, cynnydd o 200 ers 30 Mehefin 2022. Roedd 2,455 o’r rhain yn blant dibynnol o dan 16 oed, cynnydd o 78 ers 30 Mehefin 2022. [troednodyn 3] [troednodyn 4]

Rhwng dechrau’r pandemig COVID-19 a diwedd Gorffennaf 2022, mae dros 25,200 o bobl a oedd yn ddigartref ynghynt wedi cael cymorth i lety brys dros dro. [troednodyn 1] [troednodyn 2]

Unigolion digartref sydd wedi cael eu symud i lety hirdymor addas

Symudwyd 544 o unigolion digartref i lety hirdymor addas, 30 yn llai nag ym mis Mehefin 2022. O’r unigolion digartref a symudwyd i lety hirdymor addas, roedd 183 yn blant dibynnol o dan 16 oed, 12 yn fwy nag ym mis Mehefin 2022. [troednodyn 2]

Cysgu allan

Ar 31 Gorffennaf 2022, amcangyfrifwyd bod 119 o unigolion yn cysgu allan ledled Cymru. Mae hyn yn gynnydd o 2 o’r 117 unigolion sy’n cysgu allan ar 30 Mehefin 2022. [troednodyn 5]

Ar 31 July 2022, Casnewydd (29), Sir Benfro (19), Caerdydd (16), a Abertawe (11) oedd yr awdurdodau lleol a nododd y niferau uchaf o  unigolion yn cysgu allan. Nododd pob awdurdod lleol arall fod 8 neu lai unigolyn yn cysgu allan, gyda saith awdurdod lleol yn adrodd sero. [troednodyn 5]

Troednodiadau

[1] Nid oedd un awdurdod lleol wedi cynnwys y rheini sy’n ‘ddigartref mewn cartref’.
[2] Roedd un awdurdod lleol wedi adrodd am aelwydydd, nid unigolion. Felly, bydd tangyfrif bach yng nghyfanswm y ffigur a gyflwynir.
[3] Nid oedd dau awdurdodau lleol wedi gallu cael data o lochesi menywod yn eu awdurdod lleol.
[4] Mae'r ffigwr ar gyfer y mis blaenorol wedi cael ei ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf.
[5] Gofynnir i awdurdodau lleol seilio'r amcangyfrifon hyn ar wybodaeth leol, nid cyfrif un noson.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Darpariaeth llety digartrefedd a chysgu allan: Gorffennaf 2022 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 15 KB

ODS
15 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Craig Mcleod

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.