Neidio i'r prif gynnwy

Helpu pobl i benderfynu a ddylai rhan o'u cyhoeddiadau, neu'r cyfan ohonynt, fod ar LLYW.CYMRU neu beidio.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Ebrill 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae LLYW.CYMRU wedi'i gynllunio i ddiwallu'r anghenion sydd gan bobl Cymru gan Lywodraeth Cymru. Mae'n rhaid i holl gynnwys LLYW.CYMRU ddangos anghenion clir gan y defnyddiwr, ac mae'n rhaid iddo gydymffurfio â safonau cyhoeddi.

Beth sy'n cael ei gynnwys ar LLYW.CYMRU

LLYW.CYMRU yw cartref diofyn cynnwys Llywodraeth Cymru. Mae'n rhaid i unrhyw eithriadau gael eu cytuno gan y Cyfarwyddwr Cyfathrebu. Mae 'Llywodraeth Cymru' yn cynnwys adrannau, adrannau nad ydynt yn rhai gweinidogol a chyrff cynghori.

Gwybodaeth

Enghreifftiau:

 • datganiadau i'r wasg
 • datganiadau
 • ymgyngoriadau
 • strategaethau a phapurau polisi
 • canllawiau
 • ystadegau ac ymchwil
 • ymgyrchoedd
 • adroddiadau
 • asesiadau effaith
 • data
 • mapiau
 • Datganiadau Rhyddid Gwybodaeth

Gwasanaethau

Enghreifftiau:

 • hawlio taliadau gwledig
 • cymorth i brynu tŷ
 • cymorth i gyflymu band eang

Beth sydd ddim yn cael ei gynnwys ar LLYW.CYMRU

Cynnwys sy'n eiddo i’r mathau hyn o gyrff cyhoeddus ac sy’n cael ei greu ganddynt:

 • sefydliadau sydd â swyddogaethau arolygu neu reoleiddio, hyd yn oed os ydynt yn rhan o Lywodraeth Cymru
 • Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (Gweithredol)
 • Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (Tribiwnlys)
 • elusennau cofrestredig, mentrau cydfuddiannol neu gymdeithasol
 • sefydliadau sy'n cael llai na 50% o'u cyllid gan Lywodraeth Cymru
 • sefydliadau nad ydynt yn atebol i Lywodraeth Cymru

Cynnwys sy'n eiddo i’r sefydliadau sector cyhoeddus hyn ac yn cael ei greu ganddynt:

 • awdurdodau lleol
 • cynghorau tref a chymuned
 • awdurdodau parciau cenedlaethol
 • awdurdodau tân ac achub
 • byrddau iechyd lleol
 • ymddiriedolaethau iechyd
 • cynghorau iechyd cymuned
 • deiliaid swyddi statudol annibynnol
 • Llywodraeth y DU

Gall LLYW.CYMRU greu cyswllt at y cynnwys hwn pan fydd yn diwallu anghenion defnyddwyr yn ymwneud â pholisi Llywodraeth Cymru, er enghraifft:

 • gall cynnwys sy’n ymwneud â'r Gronfa Cymorth Dewisol gael ei gysylltu â chynnwys Llywodraeth y DU ar fudd-daliadau
 • gallwn greu cyswllt at wefannau awdurdodau lleol ar gyfer gwneud cais am bàs bws