Neidio i'r prif gynnwy

Ar y dudalen hon

Cyflwyniad

Nod yr ymchwil oedd:

 1. darparu trosolwg manwl o'r gwasanaethau cynghori cyfreithiol cyfredol ar fewnfudo a ddarperir i ymfudwyr dan orfod sy'n byw yng Nghymru
 2. penderfynu pa mor dda y mae cyngor cyfreithiol mewnfudo a ddarperir i ymfudwyr dan orfod sy'n byw yng Nghymru yn cynnig cefnogaeth ddigonol ac amserol; i gynnwys asesiad o'r canlynol:
  • beth sy'n gweithio'n dda o ran darparu cyngor cyfreithiol mewnfudo i ymfudwyr dan orfod sy'n byw yng Nghymru, a pha fylchau sy'n bodoli yn y ddarpariaeth hon (gan gynnwys mapio argaeledd gwasanaethau cynghori cyfreithiol mewnfudo cyfredol sydd ar gael i ymfudwyr rheolaidd yng Nghymru)
  • pa heriau/rhwystrau a/neu hwyluswyr sy'n bodoli o ran darparu cyngor cyfreithiol mewnfudo i ymfudwyr dan orfod sy'n byw yng Nghymru
  • pa mor dda y mae cyngor cyfreithiol mewnfudo a ddarperir i ymfudwyr dan orfod sy'n byw yng Nghymru yn cynnig cefnogaeth ddigonol ac amserol i'r rhai sy'n destun statws mewnfudo amrywiol, a'r rhai sy'n wynebu gwendidau penodol, fel mudwyr sy'n blant, LGBTQ+ a/neu anabl
  • effaith penderfyniad Llywodraeth y DU i ddiwygio'r ddarpariaeth cymorth cyfreithiol ar argaeledd a digonolrwydd y cyngor cyfreithiol ar fewnfudo a ddarperir i ymfudwyr dan orfod sy'n byw yng Nghymru
  • rôl Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol a phartneriaid gwasanaethau cyhoeddus wrth ddarparu arweiniad strategol a chydlynol i sicrhau gwasanaethau cynghori cyfreithiol mewnfudo digonol o ansawdd i ymfudwyr dan orfod sy'n byw yng Nghymru
 3.  cynnig camau gweithredu ac argymhellion hyfyw sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer datblygu polisi yn y dyfodol a allai wella'r gwasanaethau cynghori cyfreithiol ar fewnfudo a ddarperir i ymfudwyr dan orfod sy'n byw yng Nghymru a mynd i'r afael â'r bylchau a nodwyd yn yr adolygiad hwn

Mae'r ymchwil yn canolbwyntio ar 'ymfudwyr gorfodol'. Mae'r Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo yn diffinio mudo gorfodol fel “mudiad mudol sydd, er y gall y gyrwyr fod yn amrywiol, yn cynnwys grym, gorfodaeth neu orfodaeth” (IOM, 2019).  Mae hyn yn amlwg yn ehangach na dim ond ffoaduriaid, ceiswyr lloches a phobl sy'n cael eu masnachu, er bod y rhain yn cael eu hystyried yn gyffredinol fel y grwpiau craidd. Mae'r adroddiad yn defnyddio diffiniad eang o 'ymfudwyr dan orfod', gan gynnwys:

 • ffoaduriaid, p'un a wnaethant gais am loches yn y DU neu a gawsant eu hailsefydlu, gan gynnwys plant ar eu pen eu hunain, a'r rhai a dderbyniwyd trwy wacáu Afghanistan, cynlluniau Wcráin, neu'r cynllun fisa ar gyfer trigolion Hong Kong sydd â statws Tramor Cenedlaethol Prydain
 • ceiswyr lloches, gan gynnwys y rhai y gwrthodwyd eu ceisiadau ac sydd am wneud cais lloches o'r newydd neu gais hawliau dynol amgen
 • pobl a roddwyd amddiffyniad dyngarol neu ryngwladol arall
 • dioddefwyr masnachu pobl neu gaethwasiaeth fodern nad ydynt yn wladolion y DU
 • gwladolion y tu allan i'r DU mewn carchardai a allai wynebu camau alltudio ac sy'n dymuno ei wrthsefyll
 • dioddefwyr trais domestig y mae eu statws mewnfudo yn dibynnu ar eu perthynas yn y DU ac sydd felly'n cael eu rhoi mewn statws mewnfudo ansicr o ganlyniad i gam-drin, er gwaethaf y ffaith eu bod wedi mudo i ddechrau fel mater o ddewis
 • plant a phobl ifanc y daethpwyd â nhw i'r DU neu a anwyd yn y DU heb statws mewnfudo ac sydd felly'n byw fel pobl heb eu dogfennu heb unrhyw ddewis eu hunain

Ym mhob un o'r senarios hyn mae elfen o orfodaeth neu orfodaeth, a dewis cyfyngedig mewn perthynas â symudiadau mudol, boed yn y gorffennol neu'n bosibl. Mae pobl hefyd yn symud rhwng categorïau fel y gall, er enghraifft, unigolyn y gwrthodir ei gais lloches fod yn gymwys yn ddiweddarach i reoleiddio ei statws yn seiliedig ar fywyd preifat neu deuluol neu breswylfa hir yn y DU, sydd angen cyngor mewnfudo nad yw'n lloches i wneud hynny. Mae llawer o hyn y tu allan i gwmpas cymorth cyfreithiol, gan ei gwneud yn anodd cael gafael ar gyngor neu waith achos.

Mae'r briff ymchwil hefyd yn gofyn am fapio gwasanaethau cyngor cyfreithiol sydd ar gael i ymfudwyr rheolaidd. O ystyried bod cronfa mor fach o gynghorwyr yng Nghymru, sy'n golygu bod capasiti yn cael ei ymestyn ar gyfer pob cyngor ar fewnfudo a lloches, mae'n bwysig cymryd safbwynt cynhwysol. Nod yr adroddiad yw nodi'n glir pa ganfyddiadau ac argymhellion sy'n berthnasol i ba grwp/au.

Mae'n drosedd cynnig cyngor cyfreithiol mewnfudo yn y DU oni bai ei fod yn cael ei reoleiddio gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo (OISC) neu'n gymwys fel cyfreithiwr, bargyfreithiwr neu weithredwr cyfreithiol. Rhennir fframwaith OISC yn ddau: Gall Lloches ac Amddiffyn, a Mewnfudo, a chynghorwyr feddu ar un achrediad neu'r ddau ar lefelau un (cyngor sylfaenol yn unig), dau (cyngor a cheisiadau) neu dri (ceisiadau a chynrychiolaeth, gan gynnwys apeliadau). Rhaid i'r rhai sy'n dymuno gwneud gwaith cymorth cyfreithiol ddal contract gyda'r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol (LAA), sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr. Mae cwmpas cymorth cyfreithiol yn gyfyngedig iawn, yn cwmpasu ceisiadau ac apeliadau am loches, rhywfaint o waith trais domestig a masnachu pobl, achosion plant sydd wedi gwahanu ac, yn amodol ar gais am Gyllid Achos Eithriadol, achosion lle mae risg o dorri hawliau dynol gwarchodedig os na all person gael mynediad cyfreithiol cymorth. Mae bron pob gwaith mewnfudo nad yw'n lloches y tu allan i gwmpas cymorth cyfreithiol (yn wahanol i'r Alban), felly mae'n rhaid defnyddio ffynonellau incwm eraill i ariannu cyngor am ddim.

Mae strwythur yr adroddiad fel a ganlyn:

 • mae Adran 2 yn nodi'r fethodoleg a fabwysiadwyd ar gyfer yr ymchwil, gan amlinellu'r strategaethau casglu data
 • mae Adran 3 yn nodi canfyddiadau allweddol a ddeilliodd o'r ymchwil
 • mae Adran 4 yn trafod y casgliadau, ar ffurf atebion i'r cwestiynau ymchwil manwl a ofynnwyd, a thrafodaeth fer ar gyfyngiadau a ymchwil pellach a allai fod o gymorth
 • mae Adran 5 yn manylu ar yr argymhellion ar gyfer amrywiaeth o gyrff