Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariad ar gynnydd ein rhaglen frechu rhag y ffliw a COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Tachwedd 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae ein strategaeth frechu'r gaeaf yn erbyn feirysau anadlol yn amlinellu ein cynlluniau ar gyfer rhaglen frechu integredig. Mae’n egluro sut y byddwn yn cynnig brechiadau rhag y ffliw a brechiadau atgyfnerthu COVID-19 i unigolion cymwys eleni.

Dyma ein tair prif flaenoriaeth ar gyfer ein rhaglen frechu'r gaeaf yn erbyn feirysau anadlol:

 • amddiffyn y rhai sy’n wynebu’r perygl mwyaf
 • amddiffyn plant a phobl ifanc
 • gadael neb ar ôl drwy barhau i gynnig y cwrs cychwynnol o’r brechlyn COVID-19

Diweddariad ar y rhaglen

Dechreuwyd rhoi Rhaglen Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol ar waith ar 1 Medi 2022. Mae’n cyfuno’r rhaglen frechu rhag COVID-19 a’r rhaglen frechu rhag y ffliw.

Y rhaglen trawsnewid brechu

Cyhoeddwyd y Fframwaith Imiwneiddio Cenedlaethol newydd ar gyfer Cymru ar 25 Hydref 2022. Mae’r fframwaith hwn yn pennu ein huchelgais ar gyfer trawsnewid brechu yn ehangach, er mwyn gwella’r gwasanaeth a ddarperir i bawb yng Nghymru. Mae’r Fframwaith hwn wedi’i gydgynhyrchu. Gweithiodd Llywodraeth Cymru a’r GIG fel Un Tîm i adnabod y gwersi a ddysgwyd o’r pandemig a’u defnyddio i bontio i sefyllfa o fusnes fel arfer ar gyfer pob rhaglen frechu.

Cynnydd yn erbyn y strategaeth

Amddiffyn y rhai sy’n wynebu’r perygl mwyaf

Dechreuwyd rhoi brechiadau rhag COVID i’r grwpiau cymwys ar 1 Medi, gan frechu:

 • preswylwyr a staff cartrefi gofal i oedolion hŷn
 • unigolion sy’n gaeth i’r tŷ
 • gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen

Rydym wrthi’n gwahodd grwpiau cymwys eraill i gael brechiad COVID-19. Mae’r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) wedi cyhoeddi mai’r grwpiau hyn yw:

 • pob oedolyn 50 oed a hŷn
 • pobl rhwng 5 a 49 oed mewn grŵp risg glinigol, fel y nodir yn y Llyfr Gwyrdd
 • pobl rhwng 5 a 49 oed sy’n gyswllt cartref i bobl sydd ag imiwnedd isel, fel y diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd
 • pobl rhwng 16 a 49 oed sy’n ofalwyr

Mae pawb sy’n gymwys i gael eu brechu rhag y ffliw, sy’n cynnwys pob un dros 50 oed, yn cael eu hannog i ddysgu mwy am sut y gallant gael y brechlyn yn eu hardal nhw o Gymru.

Amddiffyn plant a phobl ifanc

Mae’r canlynol yn gymwys i gael eu brechu rhag y ffliw eleni:

 • plant 2 a 3 oed
 • plant ysgolion cynradd o’r dosbarth derbyn i Flwyddyn 6
 • plant a phobl ifanc ysgolion uwchradd o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 11
 • pobl rhwng chwe mis oed a 49 oed mewn grŵp risg glinigol fel y nodir yng Nghylchlythyr Iechyd Cymru ar y ffliw

Byddwn yn gofyn i rieni neu warcheidwaid roi caniatâd. Rydym yn annog rhieni, gwarcheidwaid, plant a phobl ifanc i drafod â’i gilydd a ydyn nhw am gael y brechiad ai peidio. Mae gwybodaeth ffeithiol ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i’w helpu i wneud y penderfyniad hwn.

Bydd y mwyafrif o blant a phobl ifanc yn cael eu brechiad COVID-19 mewn canolfan frechu. Bydd rhai ardaloedd hefyd yn cynnig y brechlyn drwy ysgolion arbennig. Bydd y ffordd o ddarparu brechiadau yn cael ei llywio gan wybodaeth leol a gall newid yn ôl amgylchiadau.

Bydd byrddau iechyd yn defnyddio gwasanaethau nyrsio mewn ysgolion yn bennaf i ddarparu’r brechlyn i blant, sef chwistrelliad drwy’r trwyn. Yn ogystal, bydd sesiynau dilynol a’r defnydd o feddygfeydd yn rhan o’r model ar gyfer darparu brechiadau.

Gadael neb ar ôl

Mae brechu teg yn parhau yn egwyddor allweddol yn rhaglen frechu Cymru. Mae’r egwyddor o ‘adael neb ar ôl’, sy’n rhan annatod o’n strategaeth frechu, wedi’i seilio ar y rhagosodiad y dylai pawb gael mynediad teg a chyfle teg i fanteisio ar y cynnig o frechlyn. 

Mae’r byrddau iechyd yn parhau i weithio mewn partneriaeth â grwpiau rhanddeiliaid ehangach a phartneriaid allweddol. Bydd y GIG yn parhau i sicrhau bod y brechlyn ar gael yn hwylus er mwyn brechu cynifer o bobl â phosibl.

Mae’r Fframwaith Imiwneiddio Cenedlaethol yn nodi bod tegwch brechu yn ganolog i gynllun a darpariaeth y gwasanaeth. Mae’r Fframwaith yn amlinellu’r camau gweithredu allweddol i wireddu hyn ar gyfer pob rhaglen frechu.

Crynodeb o’n cynnydd cyffredinol

Mae’r rhaglen ar y trywydd iawn i anfon gwahoddiadau at bawb sy’n gymwys i gael pigiad atgyfnerthu erbyn diwedd mis Tachwedd. 

Ers dechrau rhoi Rhaglen Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol ar waith ar 1 Medi:

 • Mae 838,015 o frechiadau atgyfnerthu COVID-19 wedi’u rhoi (yn gywir ar 14 Tachwedd 2022)
 • Mae 12,892 o frechiadau atgyfnerthu COVID-19 wedi’u rhoi i staff sy’n gweithio mewn cartrefi gofal (ar 14 Tachwedd 2022)
 • Mae 11,711 o frechiadau atgyfnerthu COVID-19 wedi’u rhoi i breswylwyr cartrefi gofal (ar 14 Tachwedd2022)
 • Mae 30,784 o frechiadau atgyfnerthu COVID-19 wedi’u rhoi i bobl sydd â system imiwnedd gwannach na’r cyffredin (ar 14 Tachwedd 2022)

Mae'r crynodeb o’r niferoedd sydd wedi manteisio ar y brechlyn rhag y ffliw gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd ar 8 Tachwedd yn nodi’r lefelau manteisio canlynol, sydd ar yr un lefel yn fras â blynyddoedd blaenorol ar yr adeg hon yn yr ymgyrch.

 • 61.9% o’r rheini sy’n 65 oed a hŷn
 • 29.5% o’r rheini yn y grŵp risg rhwng 6 mis oed a 64 oed

Bydd rhagor o ddata ar gael ar y niferoedd sydd wedi manteisio ar y brechlyn rhag y ffliw wrth i’r rhaglen fynd rhagddi.

Cydweithio i ddarparu Rhaglen Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol

Wrth i achosion COVID-19 yn y gymuned barhau i gynyddu, mae brechwyr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi dyfeisio a darparu rhaglen ryfeddol o frechiadau allgymorth ar gyfer preswylwyr sy’n agored i niwed mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn, gofal cartref a chleifion mewnol ledled y sir.

Mewn dim ond deg diwrnod, cwblhaodd y tîm fwy nag 81% o’r holl frechlynnau COVID-19 ar gyfer y grŵp hwn, gan gwmpasu ystod o leoliadau anghysbell sydd wedi’u gwasgaru ar draws 2000 milltir sgwâr o sir Powys.

Dywedodd Jenny Spreafico, Nyrs Arwain ar Imiwneiddio a Brechu ar gyfer COVID-19 y Bwrdd Iechyd:

Buom yn cydweithio’n agos â nyrsys arweiniol yn y Canolfannau Brechu Torfol COVID-19, Nyrsys Ardal, Nyrsys Cymunedol a thimau nyrsio arbenigol Anabledd Dysgu.

Hwylusodd hyn y broses ar gyfer ein holl breswylwyr cartrefi gofal sy’n agored i niwed a grwpiau cleifion mewnol. Mae’r boblogaeth darged hon yn grŵp sy’n newid yn gyson, ond mae’n cynnwys tua 1,100 o unigolion wedi’u gwasgaru ar draws ysbytai a lleoliadau cymunedol amrywiol ledled y sir.

Dywedodd Mererid Bowley, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Addysgu Powys:

Mae’r timau wedi cydweithio â rheolwyr cartrefi gofal i ddatrys yr heriau logistaidd sylweddol o frechu mwy na 900 o unigolion mewn dim ond deg diwrnod. Mae hwn wir yn llwyddiant rhyfeddol gan ystyried y pellteroedd mawr a’r cymunedau gwasgaredig yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae cynnig amddiffyniad drwy frechu i’r rhai sydd fwyaf agored i niwed mor gyflym â phosibl wrth wraidd y rhaglen.

Edrych ymlaen

Brechiad atgyfnerthu COVID-19

Bydd pawb sy’n gymwys yn cael gwahoddiad i gael brechiad atgyfnerthu COVID-19 erbyn 30 Tachwedd 2022. 

Brechiad ffliw

Bydd pawb sy’n gymwys yn cael gwahoddiad i gael brechiad rhag y ffliw erbyn 31 Rhagfyr 2022.

Gwybodaeth ychwanegol am y rhaglen frechu

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cwestiynau cyffredin am y brechlynnau a diogelwch. Mae hefyd yn cyhoeddi data gwyliadwriaeth rheolaidd.

Mae gwybodaeth amrywiol am ein rhaglen frechu, gan gynnwys sut i gael eich brechu, ar gael ar ein gwefan