Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariad ar gynnydd ein rhaglen frechu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Mawrth 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae ein strategaeth frechu'r gaeaf yn erbyn feirysau anadlol yn amlinellu ein cynlluniau ar gyfer rhaglen frechu integredig. Mae’n egluro sut y byddwn yn cynnig brechiadau rhag y ffliw a brechiadau atgyfnerthu COVID-19 i unigolion cymwys eleni.

Dyma ein tair prif flaenoriaeth ar gyfer ein rhaglen frechu'r gaeaf yn erbyn feirysau anadlol:

 • amddiffyn y rhai sy’n wynebu’r perygl mwyaf
 • amddiffyn plant a phobl ifanc
 • gadael neb ar ôl drwy barhau i gynnig y cwrs cychwynnol o’r brechlyn COVID-19

Diweddariad ar y rhaglen

Dechreuwyd rhoi Rhaglen Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol ar waith ar 1 Medi 2022 a rhedodd y rhaglen honno tan 31 Mawrth 2023. Daeth â’r rhaglen frechu rhag COVID-19 a’r rhaglen frechu rhag y ffliw ynghyd mewn un rhaglen. Mae cyhoeddiad wedi cael ei wneud ar roi terfyn ar y cynnig gwreiddiol, cyffredinol o gwrs sylfaenol a brechiad atgyfnerthu i bawb dros 5 oed. Mae rhagor o wybodaeth a manylion pellach ar gael yn y datganiad Gweinidogol. Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi y cynhelir rhaglen brechiadau atgyfnerthu COVID-19 yn y gwanwyn. Bydd y rhai sy’n gymwys yn cael cynnig apwyntiad o 1 Ebrill 2023.

Cynnydd yn erbyn y strategaeth

Amddiffyn y rhai sy’n wynebu’r perygl mwyaf

Dechreuwyd rhoi brechiadau rhag COVID ar gyfer y grwpiau cymwys ar 1 Medi, gan frechu:

 • preswylwyr a staff cartrefi gofal i oedolion hŷn
 • unigolion sy’n gaeth i’r tŷ
 • gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen

Dylai pob unigolyn sy’n gymwys i gael brechiad atgyfnerthu COVID-19 fod wedi cael eu gwahoddiad erbyn hyn. Fel rhan o gam terfynol y rhaglen, cafodd clinigau galw i mewn eu gweithredu gan bob bwrdd iechyd er mwyn sicrhau bod pawb oedd yn gymwys yn gallu manteisio ar eu cynnig o frechiad. 

Cyhoeddodd y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) mai’r grwpiau hyn sy’n gymwys i gael brechiad atgyfnerthu:

 • pob oedolyn 50 oed a hŷn
 • pobl rhwng 5 a 49 oed mewn grŵp risg glinigol, fel y nodir yn y Llyfr Gwyrdd (gov.uk)
 • pobl rhwng 5 a 49 oed sy’n gyswllt cartref i bobl sydd ag imiwnedd isel, fel y diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd (gov.uk)
 • pobl rhwng 16 a 49 oed sy’n ofalwyr

Dylai unigolion sy’n gymwys i gael brechiad rhag y ffliw, sy’n cynnwys pawb dros 50 oed, fod wedi cael cynnig y brechiad. Roedd pob bwrdd iechyd yn cynnig dewisiadau hyblyg, gyda threfniadau ‘galw i mewn’ ar waith ar draws Cymru, gan gynnwys sesiynau i blant gael brechlyn ffliw drwy chwistrelliad trwyn.

Amddiffyn plant a phobl ifanc

Roedd y canlynol yn gymwys i gael eu brechu rhag y ffliw eleni:

 • plant 2 a 3 oed
 • plant ysgolion cynradd o’r dosbarth derbyn i Flwyddyn 6
 • plant a phobl ifanc ysgolion uwchradd o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 11
 • pobl rhwng chwe mis oed a 49 oed mewn grŵp risg glinigol fel y nodir yng Nghylchlythyr Iechyd Cymru ar y ffliw

Er mwyn sicrhau bod y nifer mwyaf o bobl yn cael y brechlyn eleni, yn enwedig yng nghyd-destun y lefelau uchel o feirysau anadlol a oedd yn cylchredeg yn y gymuned dros y gaeaf yn ogystal â feirysau eraill, megis y Dwymyn Goch a Streptococws A (Strep A), roedd trefniadau ‘galw i mewn’ nawr ar gael i roi mwy o hyblygrwydd i deuluoedd ac i sicrhau’r lefelau uchaf o amddiffyniad.

Gadael neb ar ôl

Mae brechu teg yn parhau yn egwyddor allweddol yn rhaglen frechu Cymru. Mae’r egwyddor o ‘adael neb ar ôl’, sy’n rhan annatod o’n strategaeth frechu, wedi’i seilio ar y rhagosodiad y dylai pawb gael mynediad teg a chyfle teg i fanteisio ar y cynnig o frechlyn. Roedd hyn yn agwedd flaenllaw o'n dull drwy gydol y rhaglen.

Yn dilyn cyngor gan y JCVI, cyhoeddwyd y byddai'r cynnig o’r brechiad atgyfnerthu cyffredinol (trydydd dos), a oedd yn cael ei gynnig i’r holl boblogaeth dros 5 oed o hydref 2021, yn dod i ben ar 31 Mawrth 2023. Bydd y cynnig o’r cwrs sylfaenol cyffredinol cychwynnol o’r brechlyn sy’n cynnwys dau ddos, a oedd yn cael ei gynnig i’r holl boblogaeth dros 5 oed o fis Rhagfyr 2020, yn dod i ben ar 30 Mehefin 2023. 

Nid yw hyn yn golygu bod y rhaglen brechu rhag COVID-19 yn cau; rydym yn rhagweld y bydd brechiadau COVID-19 yn parhau i fod yn rhan o’n rhaglen frechu yng Nghymru. Bydd modd i bobl sy’n datblygu cyflwr iechyd newydd sy’n eu rhoi mewn grŵp sy’n wynebu risg clinigol ac sydd heb gael eu cwrs sylfaenol a/neu eu brechiad atgyfnerthu eto, gael eu brechu yn ystod cyfnod yr ymgyrch nesaf neu cyn hynny yn dilyn cyngor clinigydd.

Yn ogystal, bydd y bobl y mae’r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu yn credu sydd fwyaf agored i niwed yn cael cynnig brechiad atgyfnerthu COVID-19 yn ystod y gwanwyn. Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, bydd y bobl sy’n wynebu’r mwyaf o risg (yn ôl y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu) hefyd yn cael cynnig brechiad atgyfnerthu yn ystod tymor yr hydref 2023.

Y brechlyn yw’r ffordd orau o hyd o atal salwch difrifol a chadw COVID-19 rhag lledaenu. Rydym yn annog pawb sy’n gymwys ond sydd heb gael eu cwrs sylfaenol, i’w gael cyn i’r cynnig cyffredinol ddod i ben ar 30 Mehefin.

Mae’r Fframwaith Imiwneiddio Cenedlaethol newydd yn nodi bod tegwch brechu yn ganolog i gynllun a darpariaeth y gwasanaeth. Mae’r Fframwaith yn amlinellu’r camau gweithredu allweddol i wireddu hyn ar gyfer pob rhaglen frechu.

Crynodeb o’n cynnydd cyffredinol

Yn unol â'n strategaeth, rhoddwyd gwahoddiad i bob unigolyn cymwys gael brechlyn COVID-19 erbyn 30 Tachwedd a chyfle i gael eu brechiad rhag y ffliw erbyn 31 Rhagfyr. Mae rhaglen frechu’r gaeaf rhag feirysau anadlol nawr wedi dod i ben, ac mae’r pwyslais wedi symud i baratoadau terfynol rhaglen brechiadau atgyfnerthu’r gwanwyn, ond nid oes gennym, hyd yma, ddata ar y niferoedd sydd wedi cael eu brechu. Bydd y data hyn ar gael yn yr wythnosau sydd i ddod.

Ers dechrau rhoi Rhaglen Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol ar waith ar 1 Medi:

 • Mae 1,154,555 o frechiadau atgyfnerthu COVID-19 wedi’u rhoi (yn gywir ar 4 Ebrill 2023)
 • Mae 15,743 o frechiadau atgyfnerthu COVID-19 wedi’u rhoi i staff sy’n gweithio mewn cartrefi gofal (ar 4 Ebrill 2023)
 • Mae 11,334 o frechiadau atgyfnerthu COVID-19 wedi’u rhoi i breswylwyr cartrefi gofal (ar 4 Ebrill 2023)
 • Mae 38,287 o frechiadau atgyfnerthu COVID-19 wedi’u rhoi i bobl sydd â system imiwnedd gwannach na’r cyffredin (ar 4 Ebrill 2023)

Mae'r crynodeb o’r niferoedd sydd wedi manteisio ar y brechlyn rhag y ffliw gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd ar 30 Mawrth 2023 yn nodi’r lefelau manteisio canlynol, sydd ar yr un lefel yn fras â blynyddoedd blaenorol ar yr adeg hon yn yr ymgyrch.

 • 76.3% o’r rheini sy’n 65 oed a hŷn
 • 44.2% o’r rheini yn y grŵp risg rhwng 6 mis oed a 64 oed
 • 44.0% o blant 2 a 3 oed
 • 46.0% o staff y GIG

Gwybodaeth ychwanegol am y rhaglen frechu

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cwestiynau cyffredin am y brechlynnau a diogelwch. Mae hefyd yn cyhoeddi data gwyliadwriaeth rheolaidd.

Mae gwybodaeth amrywiol am ein rhaglen frechu, gan gynnwys sut i gael eich brechu, ar gael ar ein gwefan