Neidio i'r prif gynnwy

Clefyd feirysol hynod heintus yw ffliw adar. Mae’n effeithio ar systemau anadlu, treulio a nerfol llawer o rywogaethau o adar.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Rhagfyr 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y wybodaeth ddiweddaraf

Rhowch wybod am amheuaeth

Cysylltwch â swyddfa leol yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) ar unwaith ar 0300 303 8268 os ydych yn amau bod achos o Ffliw adar.

Bydd milfeddygon APHA yn ymchwilio i unrhyw achosion a amheuir.

Er mai clefyd adar yw ffliw adar, mewn achosion prin gall heintio pobl. Mae rhai mathau o ffliw adar yn lledaenu’n rhwydd a chyflym rhwng adar ac yn achosi cyfraddau marwolaethau uchel.

Mae’n rhaid i bawb sy’n cadw adar:

 • barhau i gadw at y lefelau uchaf o fioddiogelwch
 • bod yn wyliadwrus o unrhyw arwyddion o’r clefyd

Dylech gofrestru eich dofednod, hyd yn oed adar anwes, er mwyn i APHA gysylltu â chi pe bai achos o’r clefyd. Mae hyn yn ofyniad cyfreithiol os oes gennych 50 neu fwy o adar.

Arwyddion clinigol

Dyma rai o’r arwyddion clinigol:

 • pen chwyddedig
 • y gwddf yn troi’n las
 • diffyg archwaeth
 • anhawster i anadlu, er enghraifft: y pig led ar agor, peswch/tisian
 • dolur rhydd
 • dodwy llai o wyau
 • cyfraddau marwolaethau yn cynyddu

Trosglwyddo ac atal

Er mai clefyd adar yw ffliw adar, mewn achosion prin gall heintio pobl. Mae rhai mathau o ffliw adar yn lledaenu’n rhwydd a chyflym rhwng adar ac yn achosi cyfraddau marwolaethau uchel.

Mae’n rhaid i bawb sy’n cadw adar:

 • barhau i gadw at y lefelau uchaf o fioddiogelwch
 • bod yn wyliadwrus o unrhyw arwyddion o’r clefyd

Dylech gofrestru eich dofednod (am gov.uk), hyd yn oed adar anwes, er mwyn i APHA gysylltu â chi pe bai achos o’r clefyd. Mae hyn yn ofyniad cyfreithiol os oes gennych 50 neu fwy o adar.

Cyngor ar Fioddiogelwch

Anogir pawb sy’n cadw adar i gynnal lefelau uchel o fioddiogelwch; boed mewn perthynas ag ychydig o adar anwes, neu haid fasnachol fawr.

I sicrhau lefelau uchel o fioddiogelwch, dylai pawb sy’n cadw dofednod:

 • sicrhau bod cyn lleied o bobl â phosibl yn mynd a dod o’r mannau caeedig lle y cedwir adar
 • glanhau a diheintio esgidiau gan ddefnyddio diheintydd a gymeradwyir gan y llywodraeth, a chadw’r mannau lle mae’r adar yn byw yn lân a thaclus
 • sicrhau nad yw’r ardaloedd lle y cedwir yr adar yn ddeniadol i adar gwyllt, er enghraifft, drwy osod rhwydi dros byllau dŵr a rhwystro’r adar hynny rhag cyrraedd y ffynonellau bwyd
 • cadw eich adar ar wahân a sicrhau nad oes ganddynt fynediad at ardaloedd lle mae adar eraill, yn arbennig gwyddau, hwyaid a gwylanod, yn bresennol
 • rhoi bwyd a dŵr i’r adar mewn ardal gaeedig i osgoi denu adar gwyllt
 • glanhau a diheintio cerbydau ac offer sy’n dod i gysylltiad â dofednod, a lleihau unrhyw halogiad sy’n bresennol drwy lanhau a diheintio ardaloedd concrît
 • cadw golwg fanwl ar yr adar am unrhyw arwyddion o glefyd a sôn wrth eich milfeddyg neu APHA am unrhyw adar sy’n sâl neu am farwolaethau anesboniadwy

Y feirws Ffliw Adar Pathogenig Iawn (HPAI)

Mae’r risg o’r feirws HPAI (ffliw adar) yn cynyddu yn ystod y gaeaf. Rydym wedi nodi ei bod hi’n debygol mai adar y dŵr a gwylanod mudol sy’n gyfrifol am yr HPAI. (Mae adar y dŵr mudol yn cynnwys hwyaid, gwyddau ac elyrch.) Mae hyn yn seiliedig ar brofiad dros y ddau aeaf diwethaf, ynghyd â barn wyddonol a milfeddygol.

Deddfwriaeth