Neidio i'r prif gynnwy

Annwyl gyfeillion

Fy rôl, fel Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd Cymru, yw goruchwylio’r gwaith o weithredu cyfraith amgylcheddol yng Nghymru, ac ystyried materion systemig sy’n ymwneud â’r ffordd y mae cyfraith amgylcheddol yn gweithio neu’n gweithredu yng Nghymru. Gyda hyn mewn golwg, rwy’n bwriadu llunio adroddiad ar wrychoedd i Weinidogion Cymru er mwyn:

  • asesu a yw’r fframwaith cyfreithiol presennol yn gweithredu’n gywir;
  • nodi meysydd lle mae’n bosibl nad yw’r amddiffyniad cyfreithiol presennol yn dwyn y buddion a fwriedir, yn enwedig mewn perthynas â gwarchod bioamrywiaeth;
  • nodi bylchau posibl yn y ddeddfwriaeth bresennol;
  • nodi meysydd lle mae’n bosibl bod y gwaith o gymhwyso’r ddeddfwriaeth yn ymarferol yn cael ei rwystro;
  • llunio argymhellion drafft ar sut y gellid gwella’r gyfraith. 

Mae fy nghynlluniau ar gyfer llunio’r adroddiad hwn yn deillio o bryderon rwyf wedi’u derbyn, sy’n cynnwys:

  • p’un a yw Rheoliadau Gwrychoedd (Perthi) 1997 yn cyflawni eu nod datganedig o warchod gwrychoedd yn effeithiol;
  • p’un a ddeellir y Rheoliadau hyn yn ddigon da neu p’un a ydynt yn cael eu gorfodi’n briodol;
  • p’un a ddylid cymhwyso’r gyfraith yn fwy eang er mwyn cwmpasu parciau a gerddi yn ogystal â thir ffermio;
  • p’un a yw cyllid grantiau yn annog gwaredu gwrychoedd sydd wedi gordyfu;
  • effaith defnyddio rhwydi i atal adar ar wrychoedd.

Os hoffai unrhyw un ddarparu sylwadau neu dystiolaeth ysgrifenedig ar y materion uchod, anfonwch hwy at IEPAW@llyw.cymru erbyn dydd Gwener 30 Medi 2022.

A fyddech cystal â chadarnhau hefyd a ydych yn fodlon i’ch sylwadau / tystiolaeth gael eu dyfynnu yn yr adroddiad terfynol a’u priodoli i chi a/neu eich sefydliad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am rôl IEPAW yn Codi pryderon am sut mae cyfraith amgylcheddol yn gweithio.

Diolch yn fawr.

Ar ran

Dr Nerys Llewelyn Jones

Asesydd Interim Diogelu'r Amgylchedd Cymru

E-bost: IEPAW@llyw.cymru