Neidio i'r prif gynnwy

Telerau ac amodau ar gyfer Dod o Hyd i Brentisiaeth a Rheoli Prentisiaethau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Awst 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

1. Cyflwyniad

1.1 Mae'r telerau ac amodau a nodir yn y ddogfen hon yn rheoli eich mynediad at y Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag, a'ch defnydd ohono. Yn y ddogfen hon, cyfeirir at y Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag fel y 'gwasanaeth'. 

2. Gweithredwr y gwasanaeth

2.1  Mae'r gwasanaeth yn cael ei weithredu gan Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau Llywodraeth Cymru, sydd â phrif swyddfeydd yn adeiladau'r Goron, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ (y 'FEAD').

2.2 Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gwasanaeth, cysylltwch â Llywodraeth Cymru.

3. Defnydd o'r gwasanaeth a derbyn y telerau ac amodau hyn

3.1 Mae FEAD yn rhoi caniatâd i chi ddefnyddio'r gwasanaeth ar ac yn amodol ar y telerau a'r amodau a nodir yn (a lle bo'n briodol, y cyfeirir atynt yn) y ddogfen hon.

3.2 Drwy ddefnyddio'r gwasanaeth rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â'r telerau a'r amodau hyn a'ch bod yn cytuno i gydymffurfio â hwy. Os nad ydych yn cytuno â'r telerau a'r amodau hyn, ni ddylech ddefnyddio'r gwasanaeth. Efallai y byddwn yn diwygio'r telerau ac amodau hyn o bryd i'w gilydd. Mae eich defnydd parhaus o'r gwasanaeth yn dangos eich bod yn derbyn y newidiadau hynny.

3.3  Rydych hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod pob person sy'n defnyddio'r gwasanaeth drwy eich cysylltiad â'r rhyngrwyd yn ymwybodol o'r telerau a'r amodau hyn, a'u bod yn cydymffurfio â hwy.

3.4 Nid yw FEAD yn gwarantu y bydd y gwasanaeth, nac unrhyw ran ohono, ar gael bob amser ac yn ddi-dor. Gall FEAD atal neu dynnu'n ôl neu gyfyngu ar argaeledd unrhyw ran o'r gwasanaeth neu’r gwasanaeth cyfan am resymau busnes a gweithredol. Bydd FEAD yn ceisio rhoi rhybudd rhesymol i chi o unrhyw ataliad neu dynnu'n ôl.

3.5 Gall FEAD dynnu ei ganiatâd i chi ddefnyddio'r gwasanaeth ar unrhyw adeg heb rybudd.

4. Deunyddiau ar y gwasanaeth

4.1 FEAD yw perchennog neu drwyddedai'r holl hawliau eiddo deallusol sy'n cael eu cynnwys yn y gwasanaeth a'r deunyddiau a ddefnyddir fel rhan o'r gwasanaeth. Mae hyn yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i, ddyluniad, cynllun, edrychiad, ymddangosiad a graffigau’r gwasanaeth. Diogelir y gwaith hwnnw gan gyfreithiau a chytuniadau hawlfraint ledled y byd.  Cedwir pob hawl o'r fath.

4.2 Gallwch edrych ar, defnyddio, lawrlwytho a storio'r deunydd ar y gwasanaeth at ddefnydd personol ac ymchwil yn unig. Ni chaniateir i chi ddefnyddio'r deunydd at ddefnydd masnachol na busnes. Ni chaniateir i chi ailddosbarthu'r deunydd nac ailgyhoeddi'r deunydd, na rhoi neu ddarparu'r deunydd i unrhyw berson neu sefydliad arall. Ni ddylech addasu'r copïau digidol o unrhyw ddeunyddiau rydych wedi'u lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, a rhaid i chi beidio â defnyddio unrhyw ddarluniau, ffotograffau nac unrhyw graffeg ar wahân i unrhyw destun cysylltiedig.

4.3  Rhaid cydnabod statws FEAD (ac unrhyw gyfranwyr a nodwyd) fel awduron cynnwys y gwasanaeth bob amser.

4.4 Os byddwch yn copïo neu'n lawrlwytho unrhyw ran o'r gwasanaeth yn groes i'r telerau ac amodau hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio'r gwasanaeth yn dod i ben ar unwaith a rhaid i chi, ar ein dewis ni, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau rydych wedi’u gwneud o unrhyw ddeunyddiau. 

4.5 Gall defnyddio'r gwasanaeth mewn ffordd nad yw'n cydymffurfio â'r telerau a'r amodau a nodir yn y ddogfen hon arwain at hawlio iawndal am golled neu anaf a/neu gall fod yn drosedd.

5. Cywirdeb gwybodaeth

5.1 Mae'r wybodaeth sy'n rhan o'r gwasanaeth yn cael ei rhoi yn ddidwyll a chaiff ei darparu ar gyfer gwybodaeth gyffredinol a llog yn unig. Gall newid heb rybudd. Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i ddiweddaru cynnwys y gwasanaeth, nid yw FEAD yn gwarantu nac yn rhoi sicrwydd, boed yn ddatganedig neu'n ymhlyg, bod cynnwys y gwasanaeth yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol. Nid yw'r FEAD yn gyfrifol am unrhyw wallau yn yr wybodaeth nac yn y gwasanaeth. Ac eithrio fel y manylir yng nghymal 7.3 isod, nid yw FEAD yn rhoi unrhyw sicrwydd bod y wybodaeth yn y gwasanaeth yn gywir.

5.2 Ni fwriedir i'r wybodaeth a geir yn y gwasanaeth fod yn gyfystyr â chyngor neu argymhelliad y dylech ddibynnu arno. Rhaid i chi gael gwybodaeth broffesiynol neu arbenigol cyn cymryd, neu ymatal rhag, unrhyw gamau gweithredu ar sail cynnwys y gwasanaeth. Drwy ddefnyddio'r gwasanaeth rydych yn cytuno nad ydych wedi dibynnu ar yr wybodaeth yn y gwasanaeth. Mae unrhyw drefniadau a wneir rhyngoch chi ac unrhyw un neu unrhyw sefydliad a enwir neu y cyfeirir ato fel rhan o'r gwasanaeth yn gwbl ar eich risg eich hun.

5.3 Ni fwriedir i unrhyw beth ar y gwasanaeth fod yn gynnig i ymrwymo i gontract.

6. Cysylltu a diogelu firysau

6.1 Mae'r gwasanaeth yn cynnwys dolenni i wefannau eraill ac adnoddau a ddarperir gan drydydd partïon. Darperir y dolenni hyn er gwybodaeth i chi yn unig. Nid yw FEAD yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am gynnwys unrhyw wefannau trydydd parti. Ni fwriedir i unrhyw gysylltiad a gynhwysir yn y gwasanaeth fod yn gymeradwyaeth o unrhyw fath gan FEAD o'r gwefannau hynny nac unrhyw wybodaeth y gallwch ei chael ganddynt. 

6.2 Ni chewch greu dolen i'r gwasanaeth o wefan neu ddogfen arall oni bai bod FEAD wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw i chi wneud hyn.

6.3 Nid yw FEAD yn gwarantu y bydd y gwasanaeth yn ddiogel nac yn rhydd rhag bygiau na firysau. Chi sy’n gyfrifol am ffurfweddu eich technoleg gwybodaeth, rhaglenni cyfrifiadurol a phlatfform i gael mynediad at y gwasanaeth. Dylech ddefnyddio eich meddalwedd diogelu rhag firysau eich hun. Rhaid i chi beidio â chamddefnyddio'r gwasanaeth drwy gyflwyno firysau, trojans, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n dechnolegol niweidiol yn fwriadol. Ni ddylech geisio cael mynediad heb awdurdod i'r gwasanaeth, y gweinydd y caiff y gwasanaeth ei storio arno nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth.

7. Atebolrwydd

7.1 Nid yw FEAD yn gwarantu y bydd y gwasanaeth yn gweithio gyda'r holl galedwedd a meddalwedd a all gael eu defnyddio gan ymwelwyr â'r gwasanaeth.

7.2 Ac eithrio fel y nodir yng nghymal 7.3, ni fydd FEAD yn atebol i chi mewn unrhyw amgylchiadau o gwbl (boed mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeuluster), torri dyletswydd statudol neu fel arall) am unrhyw golled anuniongyrchol neu ganlyniadol gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, golled economaidd, colli elw, gwerthiannau neu refeniw (boed yn golled uniongyrchol neu golled anuniongyrchol), colli cyfle busnes, ewyllys da neu enw da ac unrhyw golled debyg a achoswyd mewn cysylltiad â defnyddio (neu anallu i ddefnyddio) y gwasanaeth neu ddefnyddio neu ddibynnu ar unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau eraill o fewn y gwasanaeth.

7.3 Nid yw FEAD yn eithrio nac yn cyfyngu mewn unrhyw ffordd ar ein hatebolrwydd i chi lle byddai'n anghyfreithlon gwneud hynny. Mae hyn yn cynnwys atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod FEAD ac am dwyll neu gamliwio twyllodrus. 

8. Monitro

8.1 Bydd FEAD yn monitro'r defnydd o'r gwasanaeth, gan gynnwys gwybodaeth a fewnbynnwyd gan ddefnyddwyr cofrestredig y gwasanaeth Dod o Hyd i Brentisiaeth. Rhoddir caniatâd i wybodaeth sy'n ymwneud â datblygiad personol a datblygiad gyrfaol yn unig gael ei bwydo i'r gwasanaeth gan ddefnyddwyr cofrestredig. Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei lanlwytho i'r gwasanaeth yn cael ei hystyried yn anghyfrinachol ac yn amherchnogol. Byddwch yn cadw eich holl hawliau perchenogaeth yn yr wybodaeth a ddarparwn, ond mae'n ofynnol i chi roi trwydded gyfyngedig i ni (a defnyddwyr eraill y gwasanaeth) i ddefnyddio, storio a chopïo'r cynnwys hwnnw a, lle y bo'n briodol, i'w ddosbarthu a'i ddarparu i drydydd partïon i'w ddefnyddio mewn perthynas â'r gwasanaeth. Rydych yn gwarantu y bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei lanlwytho i'r gwasanaeth yn gywir, yn gyflawn ac yn gyfredol.  Byddwch yn agored i ac yn indemnio'r FEAD am unrhyw achos o dorri'r warant honno. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod y bydd FEAD yn dioddef o ganlyniad i'ch tor-gwarant. Caniateir i FEAD, ar unrhyw adeg, dynnu oddi ar y gwasanaeth unrhyw wybodaeth y mae’n eih ystyried yn amhriodol a/neu yn groes i'r telerau ac amodau hyn.

8.2 Er gwaethaf hawl FEAD i fonitro a dileu gwybodaeth o'r gwasanaeth fel y nodir yng nghymal 8.1, nid yw'r FEAD yn gyfrifol am unrhyw ddeunyddiau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr cofrestredig y gwasanaeth ac ni fydd yn atebol mewn perthynas â chynnwys deunyddiau o'r fath. Cyfrifoldeb y defnyddiwr cofrestredig yn unig a gynhyrchodd ddeunyddiau o'r fath yw'r deunyddiau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr cofrestredig y gwasanaeth.

9. Preifatrwydd

9.1  Fel rhan o'ch defnydd o'r gwasanaeth efallai y byddwch yn darparu gwybodaeth bersonol benodol i FEAD.  Mae'r hysbysiad preifatrwydd yn egluro sut mae FEAD yn casglu, yn defnyddio, yn rhannu ac yn trosglwyddo eich data personol pan fyddwch yn defnyddio'r gwasanaeth: Hysbysiad Preifatrwydd.           

9.2  Mae FEAD yn rhan o Lywodraeth Cymru. Mae polisi preifatrwydd cyffredinol Llywodraeth Cymru hefyd yn ffurfio rhan o'r telerau a'r amodau hyn. 

10. Cwcis

Mae FEAD yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio’r gwasanaeth. Ni ddefnyddir y cwcis hyn i'ch adnabod chi'n bersonol. Mae polisi cwcis y gwasanaeth hwn yn rhan o'r telerau ac amodau hyn. Trwy ddefnyddio'r gwasanaeth rydych chi'n derbyn polisi cwcis y gwasanaeth hwn ac yn cytuno i'n defnydd o gwcis.

11. Cytundeb llwyr

Mae'r telerau a'r amodau hyn a'r polisi preifatrwydd y cyfeirir ato yng nghymal 9 yn cynnwys yr holl delerau ac amodau yr ydych chi a FEAD wedi cytuno arnynt mewn perthynas â defnyddio a chyrchu'r gwasanaeth.

12. Cyfraith ac awdurdodaeth

Mae'r gwasanaeth yn cael ei reoli a'i weithredu gan Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau Llywodraeth Cymru o Gymru. Bydd y telerau a'r amodau hyn ac unrhyw anghydfod mewn perthynas â'r gwasanaeth yn cael eu rheoli gan gyfreithiau Cymru a Lloegr fel y'u cymhwysir yng Nghymru. Bydd unrhyw anghydfod a all godi mewn cysylltiad â'r telerau ac amodau hyn neu eich defnydd o'r gwasanaeth yn cael ei datrys gan lysoedd Cymru a Lloegr a fydd ag awdurdod neilltuedig.