Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Emma Clarke, Swansea Carer’s Centre

Mae gwaith Emma yn gwirfoddoli gyda Phrosiect Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc yng Nghanolfan Gofalwyr Abertawe wedi bod yn rhagorol yn gyson. Drwy gydol y pandemig mae wedi mynd ymhell y tu hwnt i'r disgwyl er mwyn helpu staff i ddarparu gwasanaeth hollbwysig i Ofalwyr sy'n Oedolion Ifanc yn ardal Abertawe.

Roedd Emma yn gallu gweld y risg i iechyd meddwl gofalwyr sy'n oedolion ifanc a allai godi yn sgil yr angen i hunanynysu er mwyn dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol. Chwaraeodd ran hanfodol yn y gwaith o gynllunio a hwyluso sesiynau rhithwir, gan ddarparu cymorth hollbwysig i bobl ifanc drwy ei gwaith fel gwirfoddolwr yn ystod y cyfnod hwn. Bu hefyd yn gyfrifol am lunio llyfryn i'w gynnwys yn y pecynnau llesiant i helpu gofalwyr sy'n oedolion ifanc.

Yn ogystal â chefnogi Prosiect Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc, cymaint yw ymroddiad Emma at faterion iechyd meddwl pobl ifanc, nododd fwlch yn y ddarpariaeth iechyd meddwl leol i bobl ifanc. Gwnaeth gais am gyllid yn ei hamser sbâr a llwyddodd i ddechrau ei phrosiect ei hun, sef "Reshape Youth Mental Health". Aeth Emma ati i redeg sesiynau grŵp un i un i bobl ifanc, gan gynnwys gofalwyr sy'n oedolion ifanc, gan ganolbwyntio ar ffitrwydd fel ffordd o wella iechyd meddwl. Bu'n parhau â hyn drwy gydol y pandemig, gan roi gobaith i rai o'r gofalwyr sy'n oedolion ifanc a fynychodd y sesiynau yn ystod cyfnodau anodd.

Eglurodd un o'r gofalwyr sy'n oedolyn ifanc fod y sesiynau wedi rhoi cyfle iddo gael amser i ffwrdd o'i rôl ofalu, a bod hynny wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar ei lesiant a'i iechyd meddwl. Dywedodd fod Emma yno bob amser i ofalwr siarad â hi am unrhyw bryderon neu os byddant am gael sgwrs.

Roedd y panel dyfarnu o'r farn bod Emma yn wirfoddolwr gwych ac yn esiampl ragorol i ofalwyr sy'n oedolion ifanc, gan nodi'r ffordd y mae'n helpu i rymuso oedolion ifanc a'u cefnogi drwy roi iddynt yr adnoddau sydd eu hangen arnynt er mwyn deall ac atgyfnerthu eu hiechyd meddwl.