Neidio i'r prif gynnwy
Hannah Blythyn AS

Cyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol.

Bywgraffiad

Un o Sir y Fflint yw Hannah Blythyn. Yn falch o fod yn ‘Gog’, aeth i’r brifysgol sydd yn ei hetholaeth. Cafodd Hannah ei hethol yn Aelod y Cynulliad dros Ddelyn am y tro cyntaf yn etholiad 2016.

Yn ystod ei deunaw mis cyntaf fel Aelod, cadeiriodd Grŵp Trawsbleidiol Gogledd Cymru ynghyd â Chynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy ac roedd hi'n aelod o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a Phwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

Cyn cael ei hethol, bu Hannah yn gweithio i undeb llafur Unite ar bolisi a gwaith gwleidyddol. Roedd yn weithgar yn nifer o ymgyrchoedd llwyddiannus i newid y gyfraith a gwneud newidiadau cadarnhaol eraill. Mae’n gyn gadeirydd cangen LGBT Llafur ac roedd hi’n weithgar yn yr ymgyrch dros briodas gyfartal. Ar 13 Rhagfyr 2018 penodwyd Hannah yn Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol. Penodwyd Hannah yn Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol ar 13 Mai 2021.

Y tu allan i’r byd gwleidyddol, mae Hannah yn hoffi bod yn yr awyr agored. Mae’n feiciwr brwd a gymerodd ran mewn taith feicio ar draws Kenya dros elusen.

Cyfrifoldebau

 • Cydlynu mesurau trawsbynciol i hyrwyddo ffyniant a threchu tlodi
 • Cydlynu mesurau i liniaru Tlodi Plant
 • Cynhwysiant Digidol
 • Goruchwylio'r gwaith o ddosbarthu cyllid y Loteri yng Nghymru
 • Diwygio Lles
 • Tlodi Tanwydd
 • Cynhwysiant ariannol, gan gynnwys undebau credyd
 • Banc Cymunedol
 • Y Gwasanaethau Tân ac Achub, gan gynnwys gwaith diogelwch rhag tân yn y gymuned
 • Arwain ar bolisi mewn perthynas â'r Lluoedd Arfog yng Nghymru a Chyn-filwyr
 • Rhaglen Cymru ac Affrica
 • Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
 • Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
 • Cydlynu materion yn ymwneud â Sipsiwn, Roma a Theithwyr, ceiswyr lloches, ffoaduriaid a chydlyniant cymunedol
 • Atal caethwasiaeth, cam-drin domestig, trais ar sail rhywedd a thrais rhywiol
 • Y sector gwirfoddol a gwirfoddoli
 • Glasbrintiau Cyfiawnder Ieuenctid a Throseddau Benywaidd
 • Cadeirydd Fforwm Cymru Gydnerth
 • Diogelwch Cymunedol
 • Y berthynas â Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu, yr Heddlu ac Asiantaethau Cyfiawnder Troseddol eraill
 • Perthynas â Llywodraeth y DU o ran carchardai a'r Gwasanaeth Prawf
 • Gwasanaethau Cynghori ac Eiriolaeth
 • Prif gyfrifoldeb am fonitro materion sy'n ymwneud â Swyddfa'r Post a'r Post Brenhinol yng Nghymru
 • Polisi penodiadau cyhoeddus a gweithredu
 • Y berthynas â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Comisiynydd Plant Cymru, a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.
 • Bil Partneriaethau Cymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus a Chyngor Partneriaeth Gymdeithasol Cysgodol
 • Cyflog Byw
 • Gwaith Teg

Ysgrifennu at Hannah Blythyn