Neidio i'r prif gynnwy
Ken Skates AS

Cyfrifoldebau Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth .

Cyfrifoldebau

  • Gweinidog Gogledd Cymru a Chadeirydd Is-bwyllgor y Cabinet ar Ogledd Cymru
  • Trafnidiaeth Cymru
  • Polisi trafnidiaeth
  • Ffyrdd, gan gynnwys adeiladu, gwella a chynnal traffyrdd a chefnffyrdd
  • Gwasanaethau bysiau
  • Gwasanaethau rheilffyrdd drwy fasnachfraint Cymru a'r Gororau
  • Teithio llesol
  • Diogelwch ar y ffyrdd; llwybrau mwy diogel i'r ysgol; cludiant ar gyfer plant a phobl ifanc; rheoleiddio croesfannau i gerddwyr a pharcio ar y stryd
  • Arwain ar bolisi mewn perthynas â'r Lluoedd Arfog yng Nghymru a Chyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog

* Mae gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru rôl sy'n cydlynu materion yn ymwneud â'r Gogledd, ond dylid cyfeirio cwestiynau polisi penodol at y Gweinidog sydd â'r portffolio perthnasol.

Bywgraffiad

Yn ei amser rhydd, mae Ken yn mwynhau rhedeg, nofio, heicio a chwrlo ac mae ganddo hefyd ddiddordeb mewn garddio, celf a dylunio pensaernïol. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys hyfforddiant sgiliau, twristiaeth, diogelu’r amgylchedd, iechyd meddwl, chwaraeon a ffitrwydd, a chynhwysiant cymdeithasol.

Cafodd Ken Skates ei eni yn Wrecsam ym 1976 a’i addysgu yn Ysgol Alun, yr Wyddgrug. Aeth ymlaen i astudio Gwyddor Gymdeithasol a Gwleidyddol ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Cefndir proffesiynol

Cyn dod yn Aelod o'r Senedd roedd Ken yn newyddiadurwr ym mhapur newydd Wrexham Leader, ac yn Gymhorthydd Personol i Mark Tami AS.

Yn 2008, cafodd ei ethol yn gynghorydd cymuned. Mae diddordebau Ken ym maes polisi yn cynnwys gweithgynhyrchu, iechyd meddwl, chwaraeon a hamdden, dileu tlodi ac economi wleidyddol.

Cafodd Ken ei benodi i Lywodraeth Cymru fel Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg yn 2011. Yna cafodd ei benodi'n Ddirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn 2014 a'i ddyrchafu'n Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ym mis Mai 2016. Penodwyd Ken yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth ar 21 Mawrth 2024.

Ysgrifennu at Ken Skates