Neidio i'r prif gynnwy

Bydd y fframwaith hwn yn olrhain cynnydd yn erbyn ein blaenoriaethau a'n huchelgeisiau. 

Sef:

  • 6 mesur allweddol, a
  • 27 o fesurau atodol

Y mesurau allweddol yw'r rhai pwysicaf. Maent yn cefnogi ein hamcanion o newid modd a lleihau allyriadau carbon.

Mae mesurau a amlygwyd yn dangos cynnydd tuag at bob blaenoriaeth ac uchelgais yn y matrics.

Disgrifiad llawn o bob un o'r mesurau yw'r adroddiad technegol. Mae Trafnidiaeth Cymru wedi casglu data ar gyfer pob mesur i roi darlun o'r statws presennol. Byddant yn adolygu'r data ac yn ei ddiweddaru bob blwyddyn.

Blaenoriaethau:

  1. dod â gwasanaethau i bobl er mwyn lleihau'r angen i deithio
  2. caniatáu i bobl a nwyddau symud yn hawdd o ddrws i ddrws drwy wasanaethau a seilwaith trafnidiaeth hygyrch, cynaliadwy ac effeithlon
  3. annog pobl i wneud y newid i drafnidiaeth fwy cynaliadwy

Uchelgeisiau:

  1. da i bobl a chymunedau
  2. da i'r amgylchedd
  3. da i'r economi a lleoedd yng Nghymru
  4. da ar gyfer diwylliant a'r iaith Gymraeg

Cyf

Mesurau allweddol

Blaenoriaeth 1

Blaenoriaeth 2

Blaenoriaeth 3

Uchelgais 1

Uchelgais 2

Uchelgais 3

Uchelgais 4

M1

% y teithiau cerdded, beicio ac ar drafnidiaeth gyhoeddus

X

X

X

X

X

X

X

M2

% y cerbydau allyriadau isel iawn neu sero

 

X

X

X

X

 

 

M3

Cyfanswm cilomedrau cerbyd a deithiwyd

X

X

X

X

X

X

 

M4

Pellter cyfartalog a deithiwyd fesul person

X

 

X

 

X

 

 

M5

% y gweithlu sy’n gweithio o bell yn rheolaidd

X

 

X

 

X

 

 

M6

Allyriadau nwyon tŷ gwydr o’r sector trafnidiaeth

X

X

X

 

X

 

 

Cyf

Mesurau atodol

Blaenoriaeth 1

Blaenoriaeth 2

Blaenoriaeth 3

Uchelgais 1

Uchelgais 2

Uchelgais 3

Uchelgais 4

S1

amser teithio cyfartalog i wasanaethau addysg, iechyd a hamdden

X

X

X

X

X

X

X

S2

% y bobl sy’n fodlon gyda’u gallu i gael mynediad i wasanaethau yn eu hardal leol

X

X

X

X

X

X

X

S3

% y bobl o fewn pellter cerdded i ddulliau teithio cynaliadwy

X

X

X

X

X

X

 

S4

% y bobl sy’n cerdded neu feicio o leiaf unwaith yr wythnos fel dull teithio

 

X

X

X

X

X

 

S5

% y teithiau i orsaf drenau drwy gerdded, beicio neu ar fws

 

X

X

X

X

X

 

S6

% y teithiau i atyniadau ymwelwyr drwy ddefnyddio dulliau teithio cynaliadwy

 

X

X

X

X

X

X

S7

% y rhwydwaith rheilffyrdd sydd wedi’i drydaneiddio

 

X

X

 

X

X

 

S8

% y llwythi a gludir ar y tir gan drên

 

X

 

 

X

X

 

S9

% y gwasanaethau bws a thrên sydd ar amser

 

X

X

X

 

X

 

S10

nifer y mannau gwefru cerbydau trydan sydd ar gael i’r cyhoedd

 

X

X

 

X

 

 

S11

% y bobl sy’n fodlon gyda’u taith

 

X

X

X

 

 

 

S12

% y bobl sy’n fodlon gyda’u gallu i gael mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus yn annibynnol

 

X

X

X

 

 

 

S13

% y gorsafoedd trenau nad oes ganddynt risiau

 

X

X

X

 

 

 

S14

% y bysiau a threnau sydd â gwybodaeth glyweledol

 

X

X

X

 

 

 

S15

% y siaradwyr Cymraeg sy’n defnyddio gwasanaethau Cymraeg yn y sector trafnidiaeth

 

X

X

X

 

 

X

S16

oedi cyfartalog fesul cilomedr a deithiwyd

 

X

X

 

 

X

 

S17

cost gyfartalog fesul cilomedr a deithiwyd drwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

 

X

X

X

 

X

 

S18

% y bobl sy’n teimlo nad ydynt yn gallu fforddio teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus

 

X

X

X

 

X

 

S19

pobl a laddwyd neu a anafwyd ar y rhwydwaith trafnidiaeth

 

X

X

X

 

 

 

S20

% y bobl sy’n teimlo’n ddiogel a bod croeso iddynt wrth deithio

 

X

X

X

 

 

 

S21

% y seilwaith trafnidiaeth mewn cyflwr da

 

X

X

X

 

X

 

S22

% y seilwaith trafnidiaeth mewn perygl llifogydd

 

X

X

X

 

X

 

S23

lefel y llygryddion aer o’r sector trafnidiaeth

 

 

 

X

 

 

 

S24

% y bobl y mae sŵn o du allan i’r cartref a achosir gan drafnidiaeth yn eu poeni

 

 

 

X

 

 

 

S25

hectarau o gynefin ar yr ystâd trafnidiaeth sy’n cael eu cynnal neu eu gwella er lles bioamrywiaeth

 

 

 

 

X

 

 

S26

% y gwastraff a gynhyrchir gan y sector trafnidiaeth sy’n cael ei ailddefnyddio neu ei ailgylchu

 

 

 

 

X

 

 

S27

% yr asedau hanesyddol dynodedig ar yr ystâd trafnidiaeth sydd mewn cyflwr sefydlog neu sy’n gwella

 

 

 

 

 

 

X