Neidio i'r prif gynnwy
Lynne Neagle AS

Cyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Bywgraffiad

Cafodd Lynne Neagle ei enni ym Merthyr Tudful ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Uwchradd Cyfarthfa a Phrifysgol Reading.

Cyn ei hethol i'r Senedd ym 1999, roedd gan Lynne nifer o swyddi yn y sector gwirfoddol yng Nghymru, gan weithio i sefydliadau fel Shelter Cymru, Mind a'r CAB. Roedd hi'n Swyddog Datblygu Gofalwyr gyda Gwirfoddol Gweithredu Caerdydd a bu hefyd yn gweithio fel ymchwilydd i ASE Glenys Kinnock.

Penodwyd Lynne yn Ddirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles ar 13 Mai 2021.

Cyfrifoldebau

 • Iechyd y Cyhoedd: Ymateb i COVID-19, sgrinio a brechu 
 • Darpariaeth a pherfformiad yn y GIG
 • Gweithdrefnau uwchgyfeirio
 • Derbyn ac ymateb i adroddiadau gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, a'u llywio
 • Goruchwylio perthynas Llywodraeth Cymru â Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas â gweithgareddau'r GIG
 • Hyfforddiant a datblygiad y gweithlu meddygol [ac eithrio blynyddoedd 1-5 Addysg Prifysgol Meddygon]
 • Ymchwil a datblygu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
 • Arloesi iechyd a digidol
 • Gwasanaethau iechyd meddwl
 • Atal hunanladdiad
 • Dementia
 • Awtistiaeth
 • Effaith gamblo cymhellol ar iechyd
 • Camddefnyddio sylweddau
 • Iechyd y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
 • Iechyd y Cyhoedd: Gwasanaethau gwella iechyd a llesiant
 • Strategaeth gordewdra
 • Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru, gan gynnwys diogelwch bwyd
 • Bwyd sydd wedi'i addasu'n enetig (ac eithrio tyfu cnydau sydd wedi'u haddasu'n enetig)
 • Profiad cleifion, cyfranogiad a llais y dinesydd
 • Diogelu
 • Gwasanaethau mabwysiadu a gofal maeth 
 • Eiriolaeth i blant a phobl ifanc, gan gynnwys cwynion, sylwadau ac eiriolaeth o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
 • Rhannu gwybodaeth o dan Ddeddf Plant 2004 
 • CAFCASS Cymru
 • Polisi a goruchwylio holl weithgareddau’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru o ran gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys cyhoeddi canllawiau statudol
 • Goruchwylio Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Rheoleiddio lleoliadau preswyl, gofal cartref, lleoliadau i oedolion, gofal maeth, darpariaeth gofal i blant dan 8 oed a gofal iechyd preifat 
 • Arolygu'r gwasanaethau cymdeithasol a ddarperir gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru, a llunio adroddiadau am yr arolygon hynny (drwy Arolygiaeth Gofal Cymru), gan gynnwys adolygiadau ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol ac ymateb i adroddiadau
 • Hawliau plant a phobl ifanc, gan gynnwys Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn
 • Blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae, gan gynnwys y cynnig Gofal Plant a'r gweithlu
 • Addysg a gofal plentyndod cynnar
 • Dechrau'n Deg ar gyfer plant 0-3 oed
 • Teuluoedd yn Gyntaf a pholisïau chwarae

Ysgrifennu at Lynne Neagle