Neidio i'r prif gynnwy
Lynne Neagle AS

Cyfrifoldebau'r Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Cyfrifoldebau

 • Llywodraethu ysgolion, trefniadaeth ysgolion a derbyniadau i ysgolion
 • Safonau ysgolion, gwelliannau a chyrhaeddiad disgyblion, gan gynnwys y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion
 • Cylch gwaith Estyn
 • Cyllido ysgolion
 • Y cwricwlwm ac asesu hyd at a chan gynnwys Safon Uwch
 • Addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog
 • Addysg a gofal plentyndod cynnar
 • Anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys anghenion disgyblion sydd ag anawsterau dysgu difrifol, cymhleth a/neu benodol, disgyblion anabl, a disgyblion mwy abl a thalentog
 • Cymorth i bobl â Dyslecsia
 • Diogelu a chynhwysiant mewn ysgolion, gan gynnwys diogelwch ar y rhyngrwyd
 • Cwynion ynghylch Awdurdodau Addysg Lleol a chyrff llywodraethu ysgolion
 • Cyflwyno a rheoli'r rhaglen addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif
 • Cymwysterau Cymru
 • Hyfforddi a datblygu'r gweithlu addysg, gan gynnwys hyfforddiant cychwynnol athrawon
 • Cyflog ac Amodau Athrawon
 • Addysg Bellach
 • Cymorth i fyfyrwyr Addysg Bellach: y Lwfans Cynhaliaeth Addysg a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru
 • Polisi gwaith ieuenctid
 • Dysgu oedolion yn y gymuned
 • Y Fframwaith Credydau a Chymwysterau gan gynnwys cymwysterau sgiliau galwedigaethol, allweddol a hanfodol
 • Dysgu Carcharorion
 • Polisi, strategaeth a chyllido Addysg Uwch
 • Addysg Drydyddol, gan gynnwys diwygio'r cwricwlwm ôl-16 a'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil
 • Strategaeth a dysgu rhyngwladol, gan gynnwys y Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol a Chymru Fyd-eang
 • Addysg Feddygol (ac eithrio hyfforddiant ôl-radd)

Bywgraffiad

Ganed Lynne Neagle ym Merthyr Tudful ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Uwchradd Cyfarthfa a Phrifysgol Reading.

Cyn iddi gael ei hethol i'r Senedd ym 1999, gweithiodd Lynne mewn nifer o swyddi o fewn y sector gwirfoddol yng Nghymru, i sefydliadau fel Shelter Cymru, Mind a CAB. Roedd hi'n Swyddog Datblygu Gofalwyr gyda Gweithredu Gwirfoddol Caerdydd a gweithiodd hefyd fel ymchwilydd i Glenys Kinnock ASE.

Lynne oedd Cadeirydd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd yn y Bumed Senedd.

Fe'i penodwyd yn Ddirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ar 13 Mai 2021. Ar 21 Mawrth 2024, penodwyd Lynne yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

Ysgrifennu at Lynne Neagle