Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad ar gyfraddau cwblhau a llwyddo dysgwyr ar raglenni galwedigaethol, rhaglenni addysg gyffredinol (gan gynnwys Safon Uwch) a Bagloriaeth Cymru ar gyfer Awst 2021 i Orffennaf 2022.

Mae'r adroddiad hwn yn ymdrin â deilliannau ar gyfer addysg gyffredinol ac addysg alwedigaethol yn y chweched dosbarth ac mewn colegau.

Prif bwyntiau

Mae deilliannau dysgwyr mewn addysg gyffredinol (Safon Uwch) wedi gwella ar y cyfan o'i gymharu â chyn y pandemig. Mae deilliannau ar gyfer dysgwyr galwedigaethol wedi bod yn waeth.

Newidiwyd y ffordd yr oedd arholiadau ac asesiadau yn cael eu cynnal a'u dyfarnu yn ystod y pandemig. Roedd cyfnod arholiadau 2021/22 yn flwyddyn drosiannol i ddysgwyr. O ran arholiadau, nid oedd pethau wedi dychwelyd i union fel yr oeddent cyn y pandemig. Mae mwy o gyd-destun ar gael yn y datganiad.

Addysg gyffredinol

Roedd y graddau i ddysgwyr yn uwch ym mhob pwnc o gymharu â 2018/19.

Daeth y cynnydd mwyaf o'r graddau canol ac uwch:

  • llwyddodd 20% o'r dysgwyr llawn amser a ddechreuodd gymhwyster Safon UG ym mlwyddyn academaidd 2020/21 i ennill cymwysterau cyfwerth â thair Safon Uwch graddau A* i A yn 2021/22, o gymharu â 9% yn 2018/19
  • llwyddodd 58% i gael o leiaf tair gradd A* i C, o gymharu â 42% yn 2018/19
  • llwyddodd 75% i gael tri neu ragor o gymwysterau Safon Uwch o unrhyw radd, o gymharu â 65% yn 2018/19

Roedd canran y dysgwyr a gwblhaodd eu cymhwyster UG ac a aeth ymlaen i'w hail flwyddyn Safon Uwch yn uwch na chyn y pandemig.

Roedd y deilliannau yn llai cyfartal na chyn y pandemig:

  • ni welwyd yr un lefel o gynnydd mewn graddau ymhlith dysgwyr o gefndiroedd Du, Affricanaidd, Caribïaidd, Du Cymraeg a Du Prydeinig o gymharu â dysgwyr eraill
  • cynyddodd graddau fwy ymysg dysgwyr iau
  • fe wnaeth y bwlch rhwng dysgwyr o'r cymdogaethau mwyaf difreintiedig a'r cymdogaethau lleiaf difreintiedig dyfu

Roedd dysgwyr a oedd yn astudio Mathemateg, Cemeg, Bioleg a Ffiseg yn arbennig o debygol o gael graddau uchel. Cafodd hanner y dysgwyr mathemateg a oedd yn eu hail flwyddyn Safon Uwch radd A o leiaf.

Addysg alwedigaethol

Roedd deilliannau ar gyfer dysgwyr galwedigaethol yn is nag yn 2018/19 ar draws pob lefel o ddysgu:

  • cwblhawyd 84% o raglenni llawn amser yn 2021/22, o gymharu ag 88% yn 2018/19
  • cyflawnwyd 74% o'r prif gymwysterau galwedigaethol yn llwyddiannus, o gymharu ag 80% yn 2018/19

Roedd deilliannau lefel 3 yn is nag yn 2018/19, yn wahanol i'r deilliannau yn ystod dwy flynedd y pandemig pan oeddent yn uwch.

Roedd y cwymp mwyaf mewn cyfraddau llwyddo ymhlith dysgwyr Gwyddorau Cymdeithasol; Gwyddoniaeth a Mathemateg; Iechyd, Gwasanaethau Cyhoeddus, a Gofal; a Thechnolegau Peirianneg a Gweithgynhyrchu.

Fel arfer roedd gan ddysgwyr 16 oed, a rhwng 20 a 24 oed, gyfraddau llwyddo uwch na dysgwyr eraill yn 2018/19, ond nid dyna'r sefyllfa yn 2021/22.

Roedd llai o fwlch yn y deilliannau i ddysgwyr o ardaloedd mwy difreintiedig nag yn 2018/19.

Bagloriaeth Cymru

Roedd deilliannau ar gyfer Bagloriaeth Cymru yn well na chyn y pandemig i ddysgwyr ar raglenni addysg gyffredinol, ond nid i ddysgwyr galwedigaethol.

Nodyn

Ni chynhyrchwyd y mesurau perfformiad safonol ym mlynyddoedd academaidd 2019/20 a 2020/21 oherwydd y tarfu a achoswyd gan y pandemig. Yn hytrach, cynhyrchwyd adroddiadau arbennig ar Ddeilliannau dysgwyr mewn addysg ôl-16 a effeithiwyd gan bandemig y coronafeirws (COVID-19). Ni ellir cymharu'r ystadegau hynny â'r adroddiad hwn.

Adroddiadau

Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16 (cyflawniad): Awst 2021 i Orffennaf 2022 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16 (cyflawniad), Awst 2021 i Orffennaf 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 127 KB

ODS
Saesneg yn unig
127 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Thomas Rose

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.