Neidio i'r prif gynnwy

Data ar brofion, achosion newydd, buchesi o dan gyfyngiadau a gwartheg a laddwyd â TB buchol ar y gyfer Awst 2020.

Mae datganiad Ystadegau Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) yn cynnwys ystadegau ar sail yr ardaloedd TB yng Nghymru, ac mae'r pennawd ystadegol hwn yn seiliedig arno.

Cwblhawyd 6% yn llai o brofion TB yn ystod y cyfnod Ebrill i Awst 2020 o'i gymharu â'r un cyfnod y flwyddyn flaenorol. Mae cyfran o'r rhain oherwydd profion hwyr. Dim ond pan ystyriwyd ei bod yn ddiogel gwneud hynny wrth gynnal pellter cymdeithasol y cynhaliwyd profion.

Nifer y buchesi ag achosion newydd o TB

Image
Siart yn dangos y tueddiad o ran achosion mewn buchesi newydd ers 2008. Roedd 633 o achosion newydd yn ystod y 12 mis hyd Awst 2020, sy’n ostyngiad o 10% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol.

 

Yn y 12 mis hyd at fis Awst 2020, cofnodwyd 633 o fuchesi ag achosion newydd o TB yng Nghymru. Dyma ostyngiad o 10% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol pan gofnodwyd 701 o achosion newydd.

Anifeiliaid gafodd eu difa i reoli TB

Image
Siart yn dangos y tueddiad o ran anifeiliaid a gafodd eu difa er mwyn rheoli TB yng Nghymru ers 2008. Cafodd 10,462 o anifeiliaid eu difa yn ystod y 12 mis hyd Awst 2020, sy’n ostyngiad o 18% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol.

 

Yn y 12 mis hyd at fis Awst 2020, cafodd 10,462 o wartheg eu lladd i reoli TB Gwartheg.  Dyma ostyngiad o 18% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol pan gafodd 12,799 o wartheg eu lladd.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r duedd gyffredinol ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu lladd oherwydd rheolaeth TB buchol yn amrywiol. Gellir priodoli llawer o’r cynnydd diweddar ers 2014 i’r defnydd cynyddol o brofion sensitif iawn. Er enghraifft, mae profion gama, gwaredu Adweithyddion Amhendant a dehongli manwl o’r prawf croen oll wedi’u defnyddio er mwyn ceisio gwaredu heintiau a lleihau’r perygl y gallai’r clefyd ledu ac y gallai achosion o’r clefyd ddigwydd eto.

Fel y dengys yn y siart, mae’r gyfres fisol yn hynod o amrywiol, a gellir disgwyl adegau a brigau o bryd i’w gilydd. Bu cynnydd yn y tuedd ers cyrraedd yr uchafbwynt ym mis Hydref 2018 hyd ddiwedd 2019. Cyhoeddwyd dadansoddiad pellach o’r duedd hon ar ffurf erthygl ystadegol: Dadansoddiad o'r nifer o anifeiliaid gafodd eu difa i reoli TB, Hydref 2018 i Mehefin 2019.

Amledd adrodd

Cynhaliodd Defra Arolwg Defnyddwyr Ystadegau yn ystod yr haf i ymgysylltu â defnyddwyr a cheisio adborth ar gyhoeddiadau Twbercwlosis Buchol (bTB). Arolwg oedd hwn ac nid ymarfer ymgynghori ffurfiol, sy'n gyson â'r canllawiau a gyflwynir yn y Cod Ymarfer Ystadegau. Prif nod yr ymarfer hwn oedd mesur cefnogaeth o symud amlder adrodd o fis i chwarter.

Mae Defra yn bwriadu dod â'r datganiadau ystadegau swyddogol wyth misol a gyhoeddir bob blwyddyn i ben. Ymgynghorwyd â'r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau hefyd ac nid oes ganddynt unrhyw bryderon rheoliadol fel o dan y Cod Ymarfer mae gan gynhyrchwyr ystadegau (Defra) gyfrifoldeb i adolygu a ddylid parhau, terfynu neu addasu eu datganiadau.

Cyhoeddiad ystadegau misol bTB Awst 2020 (y datganiad hwn) fydd y cyhoeddiad misol olaf, fodd bynnag, mae datganiadau chwarterol yn parhau gyda'r datganiad chwarterol nesaf i'w gyhoeddi ym mis Rhagfyr. Bydd data misol yn dal i gael ei ddarparu yn y cyhoeddiad chwarterol ond dim ond bob chwarter, yn debyg i ddangosfwrdd gwyliadwriaeth TB Llywodraeth Cymru. Oherwydd anwadalrwydd y data misol, ni ellir ystyried diweddariadau misol yn rhagfynegydd dibynadwy o'r tueddiadau cyffredinol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.