Neidio i'r prif gynnwy

Data ar brofion, achosion newydd, buchesi o dan gyfyngiadau a gwartheg a laddwyd â TB buchol ar y gyfer Rhagfyr 2023.

Cafodd yr adroddiad hwn ei ddiwygio ar 10 Mai 2024, ar ôl ei gyhoeddi ar 20 Mawrth 2024. Roedd y diwygiad oherwydd camgymeriad a nodwyd yng Nghyhoeddiad TB Defra yn ymwneud ag achosion mewn Buches Newydd. Canfuwyd bod y gwall hwn yn effeithio ar werthoedd misol mis Rhagfyr ar gyfer pob blwyddyn rhwng 2012 a 2023. Mae ffigurau a gyhoeddwyd o'r blaen ar gyfer y misoedd hyn yn gywir a dim ond ar y datganiad diweddaraf yr effeithiodd y mater hwn arno. Ni effeithir ar fesurau eraill cysylltiedig. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Defra

O ganlyniad i'r newid mae achosion newydd ar gyfer y flwyddyn hyd at fis Rhagfyr 2022 wedi eu diwygio i fyny o 592 i 601, ac mae achosion newydd ar gyfer y flwyddyn hyd at fis Rhagfyr 2023 wedi'u diwygio i lawr o 630 i 618. Mae newidiadau wedi'u marcio â (r).

Mae datganiad Ystadegau Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) yn cynnwys ystadegau ar sail yr ardaloedd TB yng Nghymru, ac mae'r pennawd ystadegol hwn yn seiliedig arno.

Nifer y buchesi ag achosion newydd o TB

Ffigur 1: Buchesi ag achosion nwydd o TB yng Nghymru, Ionawr 2008 i Rhagfyr 2023

Image

Disgrifiad o Ffigwr 1: Disgrifiad o Ffigwr 1: Siart llinell a bar yn dangos y tueddiad o ran achosion newydd mewn buchesi yng Nghymru ers 2008. Mae’r bariau glas golau yn nodi nifer yr achosion newydd bob mis tra bo’r llinell dywyll yn nodi cyfartaledd treigl o achosion newydd dros 12 mis.

Roedd 618(r) o achosion newydd yn ystod y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2023, sy’n gynnydd o 2.8%(r) o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol pan oedd 601(r) o achosion newydd.

Ffynhonnell: Cyhoeddi ystadegau TB buchol Defra ar 20 Mawrth 2024.

Anifeiliaid gafodd eu lladd i reoli TB

Ffigur 2: Anifeiliaid a laddwyd yng Nghymru, Ionawr 2008 i Rhagfyr 2023

Image

Disgrifiad o Ffigwr 2: Siart llinell a bar yn dangos y tueddiad o ran anifeiliaid sydd wedi cael eu lladd yng Nghymru ers 2008. Mae’r bariau glas golau yn nodi nifer yr anifeiliaid a gafodd eu lladd bob mis tra bo’r llinell dywyll yn nodi cyfartaledd treigl yr anifeiliaid a gafodd eu lladd dros 12 mis.

Cafodd 10,299 o anifeiliaid eu lladd yn ystod y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2023, sy’n gynnydd o 8.2% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol pan gafodd 9,515 anifeiliaid eu lladd.

Ffynhonnell: Cyhoeddi ystadegau TB buchol Defra ar 20 Mawrth 2024.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r duedd gyffredinol ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu lladd oherwydd rheolaeth TB buchol yn amrywiol. Gellir priodoli llawer o’r cynnydd diweddar ers 2014 i’r defnydd cynyddol o brofion sensitif iawn. Er enghraifft, mae profion gama, gwaredu Adweithyddion Amhendant a dehongli manwl o’r prawf croen oll wedi’u defnyddio er mwyn ceisio gwaredu heintiau a lleihau’r perygl y gallai’r clefyd ledu ac y gallai achosion o’r clefyd ddigwydd eto.

Mae’r gyfres fisol yn amrywiol, a gellir disgwyl adegau brig o bryd i’w gilydd. Bu cynnydd yn y duedd ers cyrraedd y pwynt uchaf ym mis Hydref 2018 hyd ddiwedd 2019. Cyhoeddwyd dadansoddiad pellach o’r duedd hon ar ffurf erthygl ystadegol: Dadansoddiad o'r nifer o anifeiliaid gafodd eu difa i reoli TB, Hydref 2018 i Mehefin 2019.

Cyswllt

Jimmy Webster

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.