Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r cwestiynau cyffredin yn darparu rhagor o wybodaeth am Parc Cybi, Safle Rheoli Ffiniau Caergybi.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Mai 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth yw rôl y Safle Rheoli Ffiniau?

Bydd y safle’n cael ei ddefnyddio fel lleoliad i archwilio nwyddau sy’n cyrraedd y DU trwy Borthladd Caergybi.

Bydd yr adeiladau ar y safle yn darparu mannau pwrpasol ar gyfer archwilio gwahanol fathau o nwyddau ac anifeiliaid byw. Bydd swyddfeydd, cyfleusterau lles staff a gyrwyr hefyd.

Mae'r safle'n cynnwys parcio ar gyfer cerbydau sy'n cael archwiliad yn ogystal â mesurau diogelwch a chyfleusterau i alluogi gwirio wrth fynd i mewn ac allan o'r safle.

Pam y lleoliad hwn?

Mae’r safle yn agos at Borthladd Caergybi ac yn agos at yr A55, llwybr Cerbydau Nwyddau Trwm allweddol ar gyfer mynd i dir mawr Cymru o Ynys Môn. Yn ogystal, mae safle Parc Cybi eisoes wedi’i ddynodi ar gyfer datblygiad masnachol gan Gyngor Sir Ynys Môn.

Faint y gall maint y Safle Rheoli Ffiniau newid gan nad ydych wedi darparu cynllun cysyniad terfynol eto?

Mae’r cais Gorchymyn Datblygu Arbennig (SDO) yn cynnig sefydlu ‘amlen gydsynio’.

Mae hyn yn gosod terfyn uchaf ar gyfer rhai agweddau ar y datblygiad megis uchder yr adeilad a sŵn, gyda’r disgwyliad y bydd y cynllun a adeiladir yn sylweddol o fewn y terfynau hyn.

Mabwysiadwyd y dull hwn i alluogi asesu’r cynllun yn ystod y broses gynllunio, gan ganiatáu rhywfaint o hyblygrwydd i addasu i geisiadau gan drydydd partïon yn ystod y broses dynodi safle (a chymeradwyaeth ffurfiol y Safle Rheoli Ffiniau yn briodol ar gyfer yr archwiliadau sy’n ofynnol).

Beth yw’r llinell amser adeiladu?

Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Ebrill 2023 ac mae i gael ei gwblhau ar ddechrau 2025.

Sut y byddai effeithiau’n cael eu rheoli yn ystod y gwaith adeiladu?

Bydd gweithgarwch ar y safle drwy gydol y cyfnod adeiladu trwy gydol 2023 a 2024, gan ddisgwyl i’r adeiladu gael ei gwblhau yn llawn ddechrau 2025. 

Er mwyn rheoli effaith hyn ar drigolion ac ecolegau lleol, bydd cyfyngiadau ar symudiadau Cerbydau Nwyddau Trwm dyddiol, bydd gwaith yn digwydd o fewn oriau adeiladu safonol a bydd yn dilyn arfer gorau i gyfyngu ar aflonyddwch goleuadau a sŵn.

Bydd cynefinoedd ecolegol presennol yn cael eu diogelu, a bydd gweithgareddau atgyfnerthu a gwella i annog bioamrywiaeth yn digwydd fel yr amlinellir yn y Cynllun Rheoli Amgylcheddol. Bydd yr holl waith yn cael ei gynnwys o fewn ffiniau'r safle.

Pa mor brysur fyddai’r Safle Rheoli Ffin unwaith yn weithredol?

Dim ond cyfran o gerbydau nwyddau trwm sy’n cyrraedd Porthladd Caergybi fydd yn gorfod mynychu’r cyfleuster Safle Rheolaethau’r Ffin.

Amcangyfrifir y bydd hyd at 15 o gerbydau y dydd. Bydd gan y safle y gallu i reoli hyd at 20 o gerbydau nwyddau trwm ar unrhyw un adeg, gan gynnwys lonydd dal ar y safle i gadw traffig i ffwrdd o’r rhwydwaith ffyrdd lleol. Disgwylir uchafswm o 30 o staff ar y safle ar unrhyw un adeg gyda 45 o leoedd parcio staff ar y safle wedi’u cynllunio ar hyn o bryd.

Faint o staff a ddisgwylir ar y safle?

Disgwylir uchafswm o 30 o staff ar y safle ar unrhyw un adeg, gan gynnwys swyddogion i reoli cerbydau a cherddwyr yn ddiogel.

Sut y byddai traffig yn cael ei reoli?

Bydd mynediad i'r safle o Barc Cybi drwy gylchfan Parc Cybi / Lon Trefignath. Bydd cerbydau wedi'u gwirio yn teithio o borthladd Caergybi ar yr A55 cyn gadael ar gyffordd 2 i'r A5153 cyn troi i Barc Cybi. Mae disgwyl i'r rhan fwyaf o staff ddefnyddio'r un llwybr. Efallai y bydd rhai pobl yn cael mynediad i'r safle o'r gorllewin.

Defnyddiwyd data symud fferi hanesyddol i fodelu'r senario ar gyfer cerbydau sy'n cyrraedd ac yn gadael y BCP. Ystyrir bod capasiti'r BCP a'r rhwydwaith priffyrdd allanol yn ddigonol i ddarparu ar gyfer y symudiadau disgwyliedig hyn.

Bydd staff sy'n gweithio ar y safle yn gweithio patrymau sifftiau gwahanol, yn dibynnu ar eu rôl, bwriedir i gyfnodau newid shifftiau ddigwydd y tu allan i'r oriau brig traddodiadol, gan leihau effaith traffig ar y rhwydwaith priffyrdd cyfagos.

Mae tagfeydd traffig ar y ffordd leol wedi cael ei liniaru yn nyluniad y Safle Rheolaethau’r Ffin. Ni fydd cerbydau nwyddau trwm yn ciwio i fynd i mewn i'r safle ond eu cadw mewn lonydd ar y safle lle cânt eu gwirio er diogelwch cyn symud ymlaen i'w harchwilio.

Mae'r capasiti ar y safle ar gyfer cerbydau newyddau trwm yn fwy na nifer y cerbydau nwyddau trwm a ragwelir yn ystod yr oriau brig, gan ganiatáu lle ar y safle ar gyfer cerbydau gorlifo.

Bydd y lôn gyrraedd ger mynedfa Safle Rheolaethau’r Ffin, cyn y giât ddiogelwch, yn galluogi pob cerbyd i gael ei stopio am eiliad i sicrhau bod angen iddo fynd i’r safle.

Ar hyn o bryd mae hyd cyfan y llwybr o'r A55 i'r Safle Rheolaethau’r Ffin yn destun gorchymyn dim aros sy'n cael ei ddynodi gan y llinellau melyn dwbl presennol. Bydd gorfodi'r gorchymyn hwn yn parhau i gael ei ddefnyddio gan Gyngor Sir Ynys Môn.

Pa fesurau fyddai’n cael eu cyflwyno i leihau sŵn unwaith y bydd y safle’n weithredol?

Bydd nifer o fesurau lliniaru yn cael eu rhoi ar waith i leihau effaith sŵn ar drigolion lleol, treftadaeth, tirwedd ac ecoleg leol.

Bydd cynllun y safle yn cael ei optimeiddio i sicrhau bod gweithgareddau swnllyd y safle yn cael eu sgrinio gan yr adeiladau newydd ac yn wynebu i ffwrdd o’r ardal breswyl, gyda gweithgarwch yn wynebu’r ffordd a’r parc busnes yn bennaf.

Bydd rhwystr sŵn yn cael ei osod wrth ochr y ffordd fynediad. Bwriad y safle yw sgrinio’r lonydd yn llawn o’r de-orllewin a’r de-ddwyrain. 

Ni fydd cerbydau nwyddau trwm sy’n mynd i mewn i’r safle yn mynd heibio i eiddo preswyl a bydd un pwynt mynediad ac allanfa at ddefnydd o ddydd i ddydd. Dim ond mewn achosion arbennig neu amgylchiadau fel tân/damwain y darperir mynediad brys eilaidd i’w ddefnyddio.

Bydd gyrwyr yr holl gerbydau nwyddau trwm sy’n mynychu’r safle yn cael cyfarwyddyd i ddiffodd eu peiriannau wrth iddynt barcio neu gael eu harchwilio.  Bydd hyn yn cynnwys unrhyw beiriannau a ddefnyddir i oeri ôl-gerbydau sydd angen eu hoeri.

Bydd hyd at 12 o ôl-gerbydau sydd angen eu hoeri i gadw eu cargo’n oer yn gallu cysylltu â chyflenwad trydanol, gan ganiatáu i’r peiriant gael ei ddiffodd a bod cyfyngu ar sŵn.

Byddai oedi yn y lonydd a’r parthau arolygu dros dro yn cael eu cyfyngu i ddim mwy na phum munud y cerbyd. Bydd hyn yn dilyn gweithdrefnau gweithredu’r safle.

Pa fesurau fyddai’n cael eu cyflwyno i leihau llygredd golau o’r Safle Rheoli Ffin yn y nos?

Mae’r safle o fewn ardal sydd wedi’i datblygu’n rhannol ym Mharc Cybi, ac mae’r ffordd sylfaen eisoes wedi’i goleuo’n rhannol.

Serch hynny, mae mesurau goleuo wedi’u cynnwys yn y cynllun ac wedi’u gosod i sicrhau bod y goleuadau’n gyfeiriadol, dan gwfl ac mor isel o ran uchder ag sy’n ymarferol.

Bydd gollyngiadau ysgafn yn cael eu cynnwys yn yr Ardal Ddatblygadwy +1m yn unig. Bydd coridorau tywyll o amgylch perimedr y safle yn cael eu cynnal a’u cadw.

Pa fesurau fyddai’n cael eu cyflwyno i wella delweddau’r ardal?

Roedd lleihau effaith adeiladau ar safleoedd cyfagos i’r ardal breswyl i’r de-orllewin yn ystyriaeth allweddol wrth bennu lleoliad ac uchder yr adeiladau. Bydd adeiladau a lleiniau caled yn cael eu cynnwys ar y tir a nodwyd fel yr “Ardal Ddatblygadwy”. O fewn yr ardal hon, bydd uchder yr adeilad yn cael ei gyfyngu.

Bydd o leiaf 10m o glustog tirwedd o rywogaethau coed cymysg brodorol yn cael eu plannu rhwng y bwnd presennol o goed a’r ardal ddatblygadwy i sgrinio’r datblygiad o olygfeydd gorllewin-de-orllewin o’r safle gan y rhai sy’n byw mewn eiddo preswyl cyfagos.

Bydd cynnal a chadw a rheoli’r glustog tirwedd hon yn digwydd yn ystod oes y Safle Rheolaethau’r Ffin, gan gynnwys plannu newydd yn lle unrhyw blannu a fethodd.

Roedd Arfarniad Gweledol o’r Dirwedd yn cynnwys Asesiad Lliw Amgylcheddol sy’n cynnig palet lliw ar gyfer adeiladau a strwythurau i sicrhau eu bod yn eistedd o fewn y dirwedd mewn modd briodol.

A fyddai’r Safle Rheoli Ffin yn creu swyddi lleol?

Gan fod y cynllun i fod yn ddatblygiad parhaol, byddai cyfleoedd cyflogaeth hirdymor yn cael eu creu.

Yn ystod y gwaith adeiladu, bydd swyddi’n cyrraedd uchafbwynt o tua 160 o weithwyr, yn bennaf is-gontractwyr i Kier y contractwr adeiladu. Mae cytundeb fframwaith gyda Kier ar waith sy’n gwarantu y bydd Kier yn creu deg swydd newydd (pum prentis a phump a oedd yn ddi-waith) ac yn cynnal 18 o leoliadau gwaith.

Unwaith y bydd y cyfleuster yn weithredol, mae disgwyl hyd at 30 o weithwyr fesul sifft gyda dwy neu dair sifft dros bob cyfnod o 24 awr. Mae’r rolau hyn yn cynnwys; diogelwch, glanhau, swyddogion, llwytho/dadlwytho, staff Awdurdodau Lleol sy’n cynnal arolygiadau ac archwiliadau dogfennau ac arolygwyr Asiantaeth Iechyd Planhigion Anifeiliaid, yn ogystal ag arbenigwyr ym maes iechyd yr amgylchedd, milfeddygon ac arolygwyr.

Pa fanteision eraill fyddai’r Safle Rheoli Ffin yn eu cynnig i’r ardal leol?

Mae’r Safle Rheolaethau’r Ffin yn cefnogi hyfywedd hirdymor Porthladd Caergybi ac yn helpu i ddiogelu’r manteision a ddaw yn sgil y Porthladd i’r ardal leol. Mae sefydlu Safle Rheola’thau'r Ffin yng Nghaergybi o arwyddocâd cenedlaethol a lleol i’r rhanbarth, i Gymru a’r DU.

Bydd y Safle Rheolaethau’r Ffin yn creu swyddi, yn ystod y cyfnod adeiladu ac yn ystod ei weithrediad.

Yn ystod y cyfnod adeiladu, bydd o leiaf 40% o’r gwariant a isgontractwyd gyda busnesau bach i ganolig eu maint yng Ngogledd Cymru, a bydd dros £10 miliwn yn cael ei gaffael o gadwyni cyflenwi presennol Gogledd Cymru.

Sut bydd gwastraff yn cael ei reoli?

Diben y Safle Rheoli Ffiniau yw archwilio nwyddau sy’n dod i mewn i Gymru. Nid yw’r nwyddau hyn yn cynnwys gwastraff peryglus, megis cemegau, deunydd niwclear, etc. Bydd unrhyw wastraff anifeiliaid sy’n cael ei ystyried yn beryglus yn cael ei drin yn briodol.

Bydd cynllun gwastraff yn cael ei ddatblygu gan y gweithredwr penodedig a fydd yn egluro sut y byddai’r holl wastraff ar y safle’n cael ei reoli a’i drin yn ddiogel.

Pam mae’r cyfnod ymgynghori yn 21 diwrnod?

Does dim gofyniad statudol i ymgynghori cyn gwneud gorchymyn datblygu arbennig (SDO). Mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i wneud pethau sy’n hwyluso neu’n gysylltiedig â’u swyddogaethau yn rhinwedd ar swyddogaethau gweithrediaeth y gyfraith gyffredin a drosglwyddwyd iddynt drwy adran 58A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.  Mae hyn yn cynnwys y pŵer i gynnal ymgynghoriad.

Cynhaliwyd ymgynghoriad 2021 am gyfnod o 21 diwrnod o 24 Mawrth 2021 tan 13 Ebrill 2021.

Cynhaliwyd ail ymgynghoriad ar gynnwys Parcio Cerbydau Nwyddau Trwm o fewn yr SDO am 21 diwrnod rhwng 16 Tachwedd a 6 Rhagfyr 2022.

Rhagor o wybodaeth