Neidio i'r prif gynnwy
Rebecca Evans AS

Cyfrifoldebau'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Bywgraffiad

Cafodd Rebecca Evans ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf ym mis Mai 2011 i gynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yn 2016, cafodd ei hethol yn Aelod Cynulliad ar gyfer etholaeth Gŵyr.

Enillodd Rebecca radd mewn Hanes gan Brifysgol Leeds, a gradd MPhil mewn Astudiaethau Hanesyddol gan Goleg Sidney Sussex, Prifysgol Caergrawnt. Cyn iddi gael ei hethol, bu Rebecca yn gweithio yn y trydydd sector.

Yn y Cynulliad Cenedlaethol, mae Rebecca wedi gwasanaethu ar Bwyllgor yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy a’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin. Mae hi hefyd wedi gwasanaethu ar y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. 

Ym mis Mehefin 2014, cafodd Rebecca ei phenodi’n Ddirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, ac ym mis Mai 2016 daeth yn Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Ym mis Tachwedd 2017, cafodd ei phenodi’n Weinidog Tai ac Adfywio, ac ym mis Rhagfyr 2018 ymunodd â’r Cabinet fel Gweinidog Cyllid a Threfnydd. Penodwyd Rebecca yn Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ar 13 Mai 2021.

Cyfrifoldebau

 • Diwygio Awdurdodau Lleol yn strwythurol, yn ddemocrataidd, yn ariannol ac yn gyfansoddiadol, gan gynnwys cydgysylltu modelau cyflawni rhanbarthol
 • Y Cyngor Partneriaeth Llywodraeth Leol
 • Perfformiad, llywodraethu a materion cyfansoddiadol Llywodraeth Leol, trefniadau craffu, cabinetau, meiri etholedig, rôl cynghorwyr, eu hamrywiaeth, eu hymddygiad a'u tâl cydnabyddiaeth.
 • Trefniadau etholiadol Llywodraeth Leol, noddi Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ac amseriad etholiadau Awdurdodau Lleol
 • Polisi cyllid Llywodraeth Leol gan gynnwys diwygio ariannol
 • Rhoi cyllid sydd heb ei neilltuo at ddibenion penodol i Awdurdodau Lleol a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu drwy gyfrwng setliadau refeniw a setliadau cyfalaf Llywodraeth Leol
 • Llywodraethu ariannol, ariannu a chyfrifyddu mewn perthynas â Llywodraeth Leol
 • Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Llyfrgelloedd cyhoeddus
 • Gwasanaethau Archif Lleol
 • Materion yn ymwneud â gweithlu Llywodraeth Leol
 • Academi Wales
 • Goruchwylio’r gwaith o archwilio, arolygu a rheoleiddio mewn perthynas â gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys trefniadau sefydliadol ar gyfer Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Trysorlys Cymru
 • Awdurdod Cyllid Cymru
 • Rhoi cyfarwyddyd strategol a rheoli adnoddau Llywodraeth Cymru
 • Polisi trethi
 • Polisi trethi lleol, gan gynnwys y Dreth Gyngor, ardrethi annomestig, gostyngiadau’r dreth gyngor a noddi Asiantaeth y Swyddfa Brisio a’r Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio
 • Monitro a rheoli'r gyllideb
 • Buddsoddi Strategol
 • Buddsoddi i Arbed
 • Cyfrifyddu ac archwilio ariannol
 • Monitro a rheoli'r gyllideb yn ystod y flwyddyn
 • Gwerth am arian ac effeithiolrwydd
 • Gweithredu a datblygu'r setliad cyllid datganoledig a'r Datganiad Polisi Cyllido
 • Y berthynas â Thrysorlys EM a Chyllid a Thollau EM ar bob mater gwariant a threth
 • Polisi cyflogau'r Sector Cyhoeddus
 • Caffael, cynnal a gwaredu eiddo ac asedau eraill
 • Diwygio caffael [y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru]
 • Polisi Grantiau
 • Ystadegau Swyddogol, gan gynnwys y Cyfrifiad

Ysgrifennu at Rebecca Evans