Neidio i'r prif gynnwy

Cymhwystra ar gyfer y rhaglen brechu rhag COVID-19 a brechiadau atgyfnerthu'r gwanwyn 2023.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Medi 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Bydd y cynnig o gwrs cyntaf o 2 ddos cychwynnol y brechlyn yn dod i ben 30 Mehefin 2023.

Pwy sy'n gallu cael brechlyn atgyfnerthu’r gwanwyn 2023

Mae rhaglen brechu’r gwanwyn rhag COVID-19 yn rhedeg rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin. Bydd brechlyn atgyfnerthu’r gwanwyn rhag COVID-19 yn cael ei gynnig i'r canlynol:

 • pob oedolyn 75 oed neu'n hŷn
 • preswylwyr mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn
 • unigolion 5 oed a hŷn sydd ag imiwnedd gwan (fel a ddiffinnir yn y Llyfr Gwyrdd (gov.uk))

Arhoswch i gael eich apwyntiad yn y post.

Brechiadau COVID-19 i blant 12 oed a hŷn

Bydd y cynnig cyffredinol o gwrs sylfaenol yn dod i ben ar Fehefin 30ain.

Os nad ydych wedi bod y dos brechu cyntaf neu'r ail ddos yn y cwrs sylfaenol bydd angen ichi drefnu cyn Mehefin 30ain, gyda'r ysbeidiau ag argymhellir.

Cysylltwch â’ch bwrdd iechyd lleol i drefnu apwyntiad neu dilynwch eu cyfryngau cymdeithasol, cyn i'r cynigion cyffredinol hyn ddod i ben.

I'r rhai sydd mewn grwpiau ‘risg’ bydd y cynnig o frechiad atgyfnerthu yn ailddechrau yn ystod cyfnodau ymgyrchoedd atgyfnerthu. Os byddwch yn datblygu cyflwr iechyd newydd sy'n eich rhoi mewn ‘grŵp risg’, gallwch gael eich brechu yn ystod cyfnod yr ymgyrch atgyfnerthu nesaf. Byddai brechu y tu allan i'r cyfnodau hyn yn dibynnu ar benderfyniad clinigol unigol. 

Bydd brechu yn:

 • eich diogelu chi rhag salwch difrifol yn ystod haint COVID-19
 • lleihau’r risg o gymhlethdodau o salwch COVID hir yn sylweddol
 • helpu i ddiogelu ein gwasanaethau iechyd a gofal
 • cryfhau imiwnedd yn y rheini a fyddai yn y perygl mwyaf pe baen nhw’n dal COVID-19

Brechiadau COVID-19 i blant oed 5 i 11

Mae plant 5 i 11 oed yn gymwys i gael brechiad COVID-19 os ydynt:

 • y'n troi'n 5 ar neu cyn y 31 Awst 2022 neu
 • yn cael eu hystyried yn y categori risg (fel y’i diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd (gov.uk))

Mae plant cymwys yn cael dos llai o'r brechlyn COVID-19.

Os nad yw'ch plentyn wedi cael y naill na’r llall o’r dosau sylfaenol, cysylltwch â'ch bwrdd iechyd lleol i drefnu apwyntiad. Bydd angen i chi wneud hyn cyn 30 Mehefin 2023, pan ddaw’r cynnig cyffredinol i ben.

Bydd plant mewn grwpiau 'risg' yn cael cynnig brechiadau atgyfnerthu yn ystod cyfnodau ymgyrchu. Os bydd eich plentyn yn datblygu cyflwr iechyd newydd sy'n golygu ei fod mewn grŵp ‘risg’, gall gael ei frechu yn ystod cyfnod yr ymgyrch atgyfnerthu nesaf. Byddai brechu y tu allan i'r cyfnodau hyn yn dibynnu ar benderfyniad clinigol unigol. 

Dylai fod bwlch o 12 wythnos o leiaf rhwng y 2 ddos o frechlyn plant.

Brechiadau COVID-19 i blant 6 mis oed i 4 oed

Mae plant o 6 mis oed i 4 oed yn gymwys i gael cwrs sylfaenol dau-ddos o frechlyn  COVID-19 os ystyrir eu bod yn y categori risg (fel mae wedi’i ddiffinio yn y Llyfr Gwyrdd (gov.uk))

Bydd y plant cymwys yn cael dos is o'r brechlyn COVID-19, gyda bwlch o 8 wythnos o leiaf rhwng y dos cyntaf a'r ail. Dylai fod bwlch o bedair wythnos o leiaf rhwng unrhyw ddos o frechlyn a haint SARS-CoV-2 diweddar.

Bydd eu bwrdd iechyd yn cysylltu â rhieni neu warcheidwaid y plant sy'n gymwys i gael y cynnig hwn.

Manylion cyswllt y byrddau iechyd lleol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

E-bost: cvuhb.massimms@wales.nhs.uk 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

E-bost: CTM.VaccinationEnquiries@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

E-bost: COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

E-bost: Powys.covidvacc@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Newid neu aildrefnu’ch apwyntiad brechu COVID-19

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth aildrefnu apwyntiad brechu ar-lein i:

 • newid eich apwyntiad brechu COVID-19 i ddyddiad hwyrach
 • canslo’ch apwyntiad brechu COVID-19
 • dewis peidio â chael gwahoddiadau i apwyntiad brechu COVID-19 yn y dyfodol

Bydd y cynnig cyffredinol o gwrs sylfaenol yn dod i ben. Os ydych chi’n aildrefnu brechiadau’r cwrs sylfaenol, bydd angen ichi wneud hynny cyn 30 Mehefin. 

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth aildrefnu apwyntiad brechu COVID-19 os yw pob un o’r canlynol yn wir:

 • rydych yn 12 mlwydd oed neu’n hŷn
 • rydych wedi’ch cofrestru â meddygfa yng Nghymru
 • mae gennych apwyntiad brechu COVID-19 yn hwyrach na dyddiad heddiw
 • rydych wedi cael llythyr neu neges destun gan eich bwrdd iechyd yn eich gwahodd i ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein hwn

Aildrefnu neu ganslo’ch apwyntiad brechu COVID-19 (ar nhs.uk)

Bydd angen ichi gofrestru â NHS Login i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Os oes gennych Bàs COVID y GIG, byddwch eisoes wedi’ch cofrestru â’r system. I gofrestru, bydd angen ichi lanlwytho llun o un o’r canlynol:

 • pasbort
 • trwydded yrru lawn yn y DU
 • trwydded yrru Ewropeaidd lawn

Hefyd, efallai y bydd gofyn ichi recordio fideo byr o’ch hun.

Bydd aildrefnu neu ganslo’ch apwyntiad yn galluogi’r GIG i gynnig eich slot i rywun arall.

Os na allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein, gallwch gysylltu â’ch bwrdd iechyd i newid eich apwyntiad neu gallwch ddefnyddio gwasanaeth testun y GIG.

Mae’r wybodaeth hon i’w gweld yn y llythyr a oedd yn eich gwahodd i gael eich brechu.