Neidio i'r prif gynnwy

Cymhwystra ar gyfer y rhaglen brechu rhag COVID-19 a brechiadau atgyfnerthu hydref 2022.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Medi 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Bydd y cynnig cyffredinol o ddosau atgyfnerthu i bawb ac mae rhaglen brechu rhag COVID-19 yr hydref yn dod i ben 31 Mawrth 2023.

Bydd y cynnig o gwrs cyntaf o ddau ddos cychwynnol y brechlyn yn dod i ben 30 Mehefin 2023.

Pwy sy’n gymwys i gael brechiad atgyfnerthu hydref 2022

Mae rhaglen brechu’r gwanwyn rhag COVID-19 yn rhedeg rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin. Bydd brechlyn atgyfnerthu’r gwanwyn rhag COVID-19 yn cael ei gynnig i'r canlynol:

 • pob oedolyn 75 oed neu'n hŷn
 • preswylwyr mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn
 • unigolion 5 oed a hŷn sydd ag imiwnedd gwan (fel a ddiffinnir yn y Llyfr Gwyrdd (gov.uk))

Arhoswch i gael eich apwyntiad yn y post.

Y rhaglen brechu rhag COVID-19, hydref 2022

Bydd brechu yn:

 • eich diogelu chi rhag salwch difrifol yn ystod haint COVID-19
 • lleihau’r risg o gymhlethdodau o salwch COVID hir yn sylweddol
 • helpu i ddiogelu ein gwasanaethau iechyd a gofal
 • cryfhau imiwnedd yn y rheini a fyddai yn y perygl mwyaf pe baen nhw’n dal COVID-19

Yr hydref hwn, rydyn ni’n cynnig brechiad atgyfnerthu yn erbyn COVID-19 i’r bobl ganlynol:

 • preswylwyr mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn a’r staff sy’n gweithio yn y cartrefi hynny
 • gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen
 • pob oedolyn 50 oed ac yn hŷn
 • unigolion 5 i 49 oed sydd mewn grŵp risg clinigol (fel y’i diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd (gov.uk))
 • unigolion 5 i 49 oed sy’n dod i gysylltiad ag unigolion imiwnoataliedig sy’n byw ar yr un aelwyd â nhw (fel y’u diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd(gov.uk))
 • unigolion 16-49 oed sy’n ofalwyr

Mae’r byrddau iechyd yn gwahodd pob unigolyn cymwys i gael apwyntiad cyn 31 Mawrth. Os nad ydych wedi cael eich brechiad atgyfnerthu’r hydref eto, bydd angen iichi drefnu apwyntiad cyn diwedd mis Mawrth. Gallwch newid neu aildrefnu eich apwyntiad brechu ar-lein. Peidiwch â chysylltu â’ch bwrdd iechyd oni bai bod angen ichi aildrefnu ond eich bod yn methu â gwneud hynny ar-lein. Peidiwch â chysylltu â’ch meddyg teulu i ofyn am apwyntiadau brechu COVID-19.

Bydd rhai grwpiau agored i niwed yn cael cynnig brechlynnau rhag y ffliw a COVID-19 yn ystod yr un apwyntiad. Os na fydd hyn yn bosibl, byddwn ni’n sicrhau eich bod yn gwybod ble a sut i gael y ddau frechlyn hyn.

Brechiadau COVID-19 i blant 12 oed a hŷn

Bydd y cynnig cyffredinol o gwrs sylfaenol a brechiad atgyfnerthu yn dod i ben. Os nad ydych wedi cael y dos cyntaf neu’r ail ddos yn y cwrs sylfaenol, bydd angen ichi drefnu eich brechiad cyn 30 Mehefin. 

Os nad ydych wedi cael eich dos atgyfnerthu cyffredinol (trydydd), bydd angen ichi drefnu hyn cyn 31 Mawrth.  

I'r rhai sydd mewn grwpiau ‘risg’ bydd y cynnig o frechiad atgyfnerthu yn ailddechrau yn ystod cyfnodau ymgyrchoedd atgyfnerthu. Os byddwch yn datblygu cyflwr iechyd newydd sy'n eich rhoi mewn ‘grŵp risg’, gallwch gael eich brechu yn ystod cyfnod yr ymgyrch atgyfnerthu nesaf. Byddai brechu y tu allan i'r cyfnodau hyn yn dibynnu ar benderfyniad clinigol unigol. 

Cysylltwch â’ch bwrdd iechyd lleol i drefnu apwyntiad neu dilynwch eu cyfryngau cymdeithasol, cyn i'r cynigion cyffredinol hyn ddod i ben.

Bydd brechu yn:

 • eich diogelu chi rhag salwch difrifol yn ystod haint COVID-19
 • lleihau’r risg o gymhlethdodau o salwch COVID hir yn sylweddol
 • helpu i ddiogelu ein gwasanaethau iechyd a gofal
 • cryfhau imiwnedd yn y rheini a fyddai yn y perygl mwyaf pe baen nhw’n dal COVID-19

Brechiadau COVID-19 i blant

Mae plant 5 i 11 oed yn gymwys i gael brechiad COVID-19 os ydynt:

 • y'n troi'n 5 ar neu cyn y 31 Awst neu
 • yn cael eu hystyried yn y categori risg (fel y’i diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd (gov.uk))

Mae plant cymwys yn cael dos llai o'r brechlyn COVID-19.

Os nad yw'ch plentyn wedi cael y naill na’r llall o’r dosau sylfaenol, cysylltwch â'ch bwrdd iechyd lleol i drefnu apwyntiad. Bydd angen ichi wneud hyn cyn i'r cynnig cyffredinol ddod i ben.

Bydd plant mewn grwpiau 'risg' yn cael cynnig brechiadau atgyfnerthu yn ystod cyfnodau ymgyrchu. Os bydd eich plentyn yn datblygu cyflwr iechyd newydd sy'n golygu ei fod mewn grŵp ‘risg’, gall gael ei frechu yn ystod cyfnod yr ymgyrch atgyfnerthu nesaf. Byddai brechu y tu allan i'r cyfnodau hyn yn dibynnu ar benderfyniad clinigol unigol. 

Dylai fod bwlch o 12 wythnos o leiaf rhwng y 2 ddos o frechlyn plant.

Manylion cyswllt y byrddau iechyd lleol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

E-bost: cvuhb.massimms@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

e-bost: CTM.VaccinationEnquiries@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

E-bost: COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

E-bost: Powys.covidvacc@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

Newid neu aildrefnu’ch apwyntiad brechu COVID-19

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth aildrefnu apwyntiad brechu ar-lein i:

 • newid eich apwyntiad brechu COVID-19 i ddyddiad hwyrach
 • canslo’ch apwyntiad brechu COVID-19
 • dewis peidio â chael gwahoddiadau i apwyntiad brechu COVID-19 yn y dyfodol

Bydd y cynnig cyffredinol o gwrs sylfaenol a brechlyn atgyfnerthu yn dod i ben. Os ydych chi’n aildrefnu brechiadau’r cwrs sylfaenol, bydd angen ichi wneud hynny cyn 30 Mehefin. Bydd angen i chi aildrefnu dos atgyfnerthu cyn 31 Mawrth.  

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth aildrefnu apwyntiad brechu COVID-19 os yw pob un o’r canlynol yn wir:

 • rydych yn 12 mlwydd oed neu’n hŷn
 • rydych wedi’ch cofrestru â meddygfa yng Nghymru
 • mae gennych apwyntiad brechu COVID-19 yn hwyrach na dyddiad heddiw
 • rydych wedi cael llythyr neu neges destun gan eich bwrdd iechyd yn eich gwahodd i ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein hwn
 • nid ydych wedi cael prawf COVID-19 positif yn y 28 diwrnod diwethaf (mae angen ichi aros o leiaf 28 diwrnod ar ôl haint cyn cael eich brechu)

Aildrefnu neu ganslo’ch apwyntiad brechu COVID-19 (ar nhs.uk)

Bydd angen ichi gofrestru â NHS Login i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Os oes gennych Bàs COVID y GIG, byddwch eisoes wedi’ch cofrestru â’r system. I gofrestru, bydd angen ichi lanlwytho llun o un o’r canlynol:

 • pasbort
 • trwydded yrru lawn yn y DU
 • trwydded yrru Ewropeaidd lawn

Hefyd, efallai y bydd gofyn ichi recordio fideo byr o’ch hun.

Bydd aildrefnu neu ganslo’ch apwyntiad yn galluogi’r GIG i gynnig eich slot i rywun arall.

Os na allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein, gallwch gysylltu â’ch bwrdd iechyd i newid eich apwyntiad neu gallwch ddefnyddio gwasanaeth testun y GIG.

Mae’r wybodaeth hon i’w gweld yn y llythyr a oedd yn eich gwahodd i gael eich brechu.