Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi rhyddhau'r canlyniadau Arolwg Teithwyr Rhyngwladol dros dro diweddaraf sy'n ymdrin â data 2023. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi canlyniadau dros dro diweddaraf yr Arolwg Teithwyr Rhyngwladol sy’n cynnwys data 2023. Mae'r dudalen we hon bellach yn cynnwys data blwyddyn gyfan 2023 gyda chymariaethau â blynyddoedd blaenorol. Mae data hanesyddol hefyd wedi'u diweddaru i gyfrif am ffigurau diwygiedig mewn blynyddoedd blaenorol. Gellir dod o hyd i'r holl ddata yn Tueddiadau teithio: 2023 (SYG).

Mae'r Arolwg Teithwyr Rhyngwladol yn casglu gwybodaeth am deithwyr sy'n dod i mewn ac yn gadael y DU ac mae wedi bod yn rhedeg yn barhaus ers 1961. Cynhelir cyfweliadau wyneb yn wyneb dienw gyda sampl ar hap o deithwyr wrth iddynt adael y DU, ar gyfer Cymru 2023 roedd 981 o gyfweliadau. Tynnwyd sampl o'r holl brif borthladdoedd mynediad yn y DU, ar gyfer Cymru, mae hyn yn cynnwys maes awyr Caerdydd, Caergybi, Penfro ac Abergwaun.

Gwybodaeth am y data

Mae'r data a gyflwynir yn y cyhoeddiad hwn yn deillio o'r Arolwg Teithwyr Rhyngwladol a gynhaliwyd gan y SYG. Cyfeiriwch at wefan SYG i gael rhagor o wybodaeth am fethodoleg yr Arolwg.

Nodiadau

Nodyn ar ffigurau gwariant

Nid yw'r SYG yn addasu ffigurau gwariant i gyfrif am chwyddiant, felly dylid bod yn ofalus wrth gymharu gwariant ar gyfer 2023 yn erbyn 2019 neu'n gynharach gan fod y cyfraddau chwyddiant uchel rhwng hynny a nawr yn golygu bod llawer o enillion enwol mewn ffigurau gwariant mewn gwirionedd yn cynrychioli gostyngiad mewn gwariant yn y tymor real. 

Nodyn ar newidiadau methodolegol

Mae'r SYG wedi gwneud gwelliannau i'r amcangyfrifon ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU o 2023. Cymhwyswyd hyn hefyd ar ddata blaenorol o 2019-2022. Mae'r gwelliannau hyn wedi arwain at newidiadau bach (<4%) ar draws ymweliadau, gwariant a nosweithiau wrth gymharu'r hen setiau data a diwygiedig ar lefel gwledydd a rhanbarthau'r DU ar draws 2019-2022.

Crynodeb o ganfyddiadau i Gymru

Cafodd Cymru 892,000 o ymweliadau yn 2023, gostyngiad o 13% ers 2019 ond i fyny 30% ers 2022, tra bod gwariant wedi cyrraedd £458m yn 2023, i lawr 11% ers 2019, ond i fyny 16% ers 2022. Cymru yw'r unig wlad yn y DU o hyd i beidio ag adfer ffigyrau gwariant o 2019.

Cymru sydd wedi derbyn y ffigurau ymwelwyr a gwariant isaf ar draws y DU ac eithrio Gogledd Ddwyrain Lloegr ers 2019, ac eithrio ffigurau gwariant yn 2019 pan nododd rhanbarth Dwyrain Canolbarth Lloegr ffigyrau ychydig yn is yn rhoi Cymru yn y 3ydd isaf.

Tablau cryno

Tabl 1: Ymweliadau â'r DU yn ôl rhanbarth, ar draws 2019, 2022, a 2023
Ymweliadau (000)201920222023% newid o 2019% newid o 2022
Llundain21,71416,12620,277-7%26%
Gweddill Lloegr16,93013,18115,231-10%16%
Yr Alban3,4573,2423,98715%23%
Cymru1,027687892-13%30%
Cyfanswm y DU40,85731,24437,959-7%21%
Tabl 2: Gwariant I’r DU yn ôl rhanbarth, ar draws 2019, 2022, a 2023
Gwariant (£m)201920222023% newid o 2019% newid o 2022
Llundain£15,700£14,149£16,6976%18%
Gweddill Lloegr£9,051£8,444£9,8939%17%
Yr Alban£2,547£3,192£3,59341%13%
Cymru£515£394£458-11%16%
Cyfanswm y DU£28,448£26,497£31,0759%17%

Pwrpas yr ymweliad

Mae dadansoddiad o bwrpas ymweliadau ar gyfer 2022 a 2023 yn dangos cynnydd yn nifer yr ymweliadau ar draws pob categori ("Arall" sy'n dangos y mwyaf ar 111%, ac yna gwyliau ar gynnydd ar 53%). Roedd gostyngiad yn y gwariant o fewn y categorïau busnes (-5%) ac astudio (-36%). Mae Llundain a'r Alban yn dangos dirywiad yng ngwariant Astudio (-2% a -19% yn y drefn honno, ond mae gweddill Lloegr yn dangos cynnydd o 30%), mae gwariant busnes ar gynnydd ym mhob rhanbarth heblaw Cymru hefyd (Llundain gydag 1%, Gweddill Lloegr gyda 9%, a'r Alban gyda 19%). Mae'n werth nodi hefyd nad yw'r ffigurau hyn yn cyfrif am y cynnydd mewn chwyddiant sy'n lleihau'r twf mewn gwariant hyd yn oed ymhellach. 

Mae ymweld â ffrindiau a pherthnasau a Gwyliau yn parhau i fod y ddau reswm mwyaf poblogaidd dros ymweld, yn rhyfedd iawn mae categorïau astudio a busnes wedi dangos cynnydd mewn ymweliadau ond gostyngiad mewn gwariant.

Tabl 3: Diben ymweld â'r DU yn ôl rhanbarth ar gyfer 2022 a 2023
PwrpasCyfanswm Ymweliadau, 2022 (000)Cyfanswm Gwariant, 2022 (£m)Cyfanswm Ymweliadau, 2023 (000)% Newid o 2022 Cyfanswm Gwariant, 2023 (£m)% Newid o 2022
Gwyliau22714634753%17923%
Busnes966612025%63-5%
Ymweld â ffrindiau a pherthnasau33914537511%18125%
Astudio8251138%16-36%
Arall [Nodyn 1]191140111%2082%

[Nodyn 1] At ddibenion yr Ymweliadau Arolwg Teithwyr Rhyngwladol sy'n cael eu hystyried yn "eraill" maent yn cynnwys y rhai sy'n mynychu digwyddiadau chwaraeon, siopa, dibenion iechyd, crefyddol neu eraill, ynghyd ag ymweliadau at fwy nag un diben pan nad oes yr un yn dominyddu (er enghraifft, ymweliadau ar fusnes ac ar wyliau). Mae ymwelwyr tramor sy'n aros dros nos yn y DU ar eu ffordd i gyrchfannau eraill hefyd wedi'u cynnwys o fewn "arall".

Gwlad tarddiad

Mae'r 5 gwlad tarddiad uchaf i Ymwelwyr yn parhau i fod yn debyg yn 2023 i 2022 er bod ymwelwyr o'r Almaen yn arbennig wedi goddiweddyd y rhai o Ffrainc. Mae'r UDA yn parhau i fod y wlad sy'n cofnodi'r cyfanswm gwariant uchaf, ond o ran nifer yr ymwelwyr mae Gweriniaeth Iwerddon yn parhau ar y brig.

Tabl 4: Y 5 gwlad uchaf ar gyfer Ymweld a Gwariant i Gymru ar gyfer 2023
GwladCyfanswm Ymweliadau (000)Cyfanswm Gwariant (£m)
Gweriniaeth Iwerddon14247
UDA10968
Yr Almaen10243
Ffrainc6725
Awstralia5437
Tabl 5: Y 5 wlad uchaf ar gyfer Ymweld a Gwariant I Gymru ar gyfer 2022
GwladCyfanswm Ymweliadau (000)Cyfanswm Gwariant (£m)
Gweriniaeth Iwerddon9129
UDA8156
Ffrainc5624
Yr Almaen4922
Awstralia2933

Tuedd hanesyddol

Ffigur 1: Ymweliadau a gwariant i Gymru, 2009 i 2023

Image

Disgrifiad o Ffigur 1: Mae'r graff hwn yn dangos Ymweliadau (mewn Miloedd) gwariant (mewn £miliynau) ar gyfer 2009 i 2023. Mae'r graff yn dangos sut oedd gwariant ac ymweliadau wedi cynyddu ychydig ers 2009 ar duedd ar i fyny yn fras, ond nid yw adferiad ôl-COVID wedi cyrraedd lefelau ymwelwyr ar ôl 2009. Mae gwariant wedi gwella'n dda er nad yw'r graff hwn yn cyfrif am chwyddiant.  Nid yw cyfrifiadau ar gyfer cymariaethau gwariant tymor real yn bodoli ar hyn o bryd.

Manylion cyswllt

Ymchwilydd: Phil Nelson
E-bost: tourismresearch@llyw.cymru

Cyfryngau: 0300 025 8099