Neidio i'r prif gynnwy

Pryd a sut i gysylltu â’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Bydd pob gweinidog yn ymdrin ag e-byst a llythyrau ar sail eu cyfrifoldebau.

Ni all y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ymyrryd mewn achosion na chwynion unigol am wasanaethau GIG.

Os hoffech godi materion o fwy nag un portffolio, ysgrifennwch at un gweinidog yn unig. Byddwch yn derbyn un ymateb oddi wrth Lywodraeth Cymru a fydd yn mynd i’r afael â’ch holl bryderon.

Ni fyddwch yn cael ymatebion ychwanegol, nac ymateb cyflymach, drwy gysylltu â mwy nag un gweinidog. Bydd eich holl ddarnau o ohebiaeth yn cael eu cyfuno a byddwch yn derbyn un ateb.

Byddwn yn ymateb drwy e-bost pan fo hynny’n bosibl (hyd yn oed os byddwch wedi ysgrifennu atom ar ffurf copi caled). Efallai y byddwch am anfon eich gohebiaeth drwy e-bost yn unig.

Dylech hefyd edrych yn eich ffolder e-bost sothach a gwirio eich hidlyddion sbam wrth ddisgwyl ymateb. Efallai y byddwch am ychwanegu’r parth @llyw.cymru i’ch rhestr o barthau diogel er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn derbyn ein hymatebion e-bost.

Ein nod yw ymateb o fewn 17 o ddiwrnodau gwaith. Fodd bynnag, o ganlyniad i’r cynnydd yn yr ohebiaeth yr ydym yn ei derbyn ar hyn o bryd, gallem gymryd mwy o amser na hyn.

Ni allwn ateb gohebiaeth ynghylch materion nad ydynt wedi eu datganoli. Llywodraeth y DU sy’n parhau’n gyfrifol am y materion hyn. Gallwch gael manylion cyswllt adrannau perthnasol y DU yma.

Cael cymorth ar-lein

Gallai fod yn gyflymach ichi gael cymorth ar-lein, yn yr adrannau isod:

Os ydych yn dymuno cwyno am wasanaeth GIG, dylech gysylltu â'r sefydliad sy'n darparu'r gwasanaeth hwnnw.

Post

Gallwch ysgrifennu at y gweinidog i’r cyfeiriad isod. Peidiwch ag anfon copïau caled o e-byst.

Bydd llythyrau a dderbynnir drwy’r post yn cael eu hateb, ond gallai gymryd mwy o amser inni ateb llythyrau a dderbynnir drwy’r post. Byddwn yn ymateb drwy e-bost pan fo’n bosibl, felly efallai yr hoffech ysgrifennu atom drwy e-bost.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Llywodraeth Cymru
5ed Llawr
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
CF99 1NA

E-bost

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru

Os na fyddwch yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost llawn, ni fyddwn yn derbyn eich e-bost.

Rhaid i chi ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost yn union fel y mae wedi'i ysgrifennu ar y dudalen hon. Mae'r cyfeiriad e-bost yn dechrau gyda'r gair Gohebiaeth.