Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am glywed eich barn ar ein cynigion ar gyfer Bil Addysg Gymraeg.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
16 Mehefin 2023
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar gynigion a fydd yn sail i Fil Addysg Gymraeg. Bydd y Bil yn cymryd camau i alluogi holl ddisgyblion Cymru i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus drwy'r system addysg statudol. Ymhlith y prif gynigion mae:

  • Adlewyrchu’r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg yn y gyfraith
  • Creu un continwwm sgiliau Cymraeg i ddisgrifio lefelau sgiliau fel bod dysgwyr, athrawon, rhieni a chyflogwyr yn dod i ddealltwriaeth gyffredin o'r daith tuag at ddysgu Cymraeg
  • Sefydlu system statudol o gategoreiddio ysgolion a gynhelir yn ôl cyfrwng iaith
  • Dros amser, cynyddu’r ddarpariaeth Gymraeg mewn ysgolion a gynhelir nad ydynt eisoes yn ysgolion cyfrwng Cymraeg penodedig
  • Gofyniad i Weinidogion Cymru greu Cynllun Cenedlaethol statudol ar gyfer caffael a dysgu'r Gymraeg, a'i adolygu bob tymor Seneddol
  • Diwygio sut mae awdurdodau lleol yn cynllunio darpariaeth Gymraeg mewn ysgolion er mwyn cyrraedd targedau a osodir gan Weinidogion Cymru
  • Gofynion ar awdurdodau lleol i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg yn rhagweithiol, gan gynnwys darpariaeth trochi hwyr; a
  • Rhoi cymorth arbenigol i ysgolion o ran dysgu Cymraeg

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 16 Mehefin 2023, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Is-adran Cymraeg 2050
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ