Neidio i'r prif gynnwy

Rydym wedi oedi llawer o'n prosiectau ffyrdd ledled Cymru i gynnal adolygiad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn cynnal adolygiad o'n cefnogaeth i gynyddu capasiti ffyrdd.

Ni fydd yr adolygiad yn effeithio ar y prosiectau canlynol:

  • A40: Gwelliannau rhwng Llanddewi Felffre a Redstone Cross
  • A465: Dowlais Top i Hirwaun (rhan 5 a 6)
  • A465: Gilwern i Fryn-mawr (rhan 2)
  • A483: Llandeilo
  • A487: ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd
  • A487: pont Ddyfi newydd
  • A494: pont Afon Dyfrdwy
  • A55: gwella ffordd Abergwyngregyn i Dai’r Meibion
  • A4138: uwchraddio Cyffordd 48 a chyffordd yr Hendy

Pam rydym yn ei wneud?

Yn unol â Llwybr Newydd, strategaeth drafnidiaeth Cymru rydym am leihau ôl troed carbon Cymru i amddiffyn pobl a bywyd gwyllt rhag yr argyfwng hinsawdd. 

Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni leihau nifer y siwrneiau a gymerir gan geir preifat a chynyddu nifer y bobl sy'n cerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Ynglŷn y broses adolygu a'r hyn y bydd yn ei gynnwys

Rydym wedi penodi panel annibynnol i gynnal yr adolygiad. Caiff ei gadeirio gan Dr Lynn Sloman MBE, arbenigwr trafnidiaeth yng Nghymru sydd wedi bod yn rhan o Gomisiwn Trafnidiaeth yr Arglwydd Burns yn Ne-ddwyrain Cymru yn flaenorol ac sy'n ymwneud â datblygu Strategaeth Drafnidiaeth Cymru. 

Y rhestr lawn o gynlluniau i’w hystyried gan y Panel Adolygu Ffyrdd

Y De-orllewin

Rhif

Y rhwydwaith ffyrdd strategol

1

Yr M4 Cyffyrdd 43-47 Abertawe

2

Yr M4 Cyffyrdd 38-43 Port Talbot

3

Yr A487 Abergwaun i Aberteifi

4

Yr A40 Coridor Caerfyrddin i Landeilo

5

Yr A40 Caerfyrddin i Sanclêr

6

Yr A4076 Hwlffordd

7

Yr A48 Cross Hands i Goridor Pen-sarn (y penderfyniad i’w wneud gan y Gweinidog Newid Hinsawdd)

8

Yr A48 Gwella cyffordd yn Nant-y-caws

Y De-ddwyrain
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

9

Yr M4 Cyffyrdd 35-38 Pen-y-bont ar Ogwr

10

Yr A4042 y Coridor Deheuol, Pont-y-pŵl i’r M4

11

Coridor Trafnidiaeth Dwyreiniol Caerdydd

12

Yr M4 Cyffyrdd 32-35 ac Amryfal Ymyriadau ar Goridorau Coryton i Merthyr ar yr A470

Y Canolbarth
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

13

A487 Dorglwyd, Comins Coch

14

Yr A40 Fferm Millbrook, Aberhonddu

15

Yr A44 Llangurig i Aberystwyth

16

Yr A470 Allt-mawr (Fferm Chapel House)

17

Yr A470 Caersŵs

18

Yr A470 Llangurig

19

Yr A470 Llanidloes

20

A470 Pont-y-bat (Felin-fach)

21

Yr A487 Llanrhystud

22

Yr A487 Machynlleth

23

Yr A494 Gwella Cyffordd ar Ffordd Maesgammedd

24

Yr A487 i’r Gogledd o Aber-arth

25

Yr A487 Rhiwstaerdywyll

Y Gogledd
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

26

Yr A494 Lôn Fawr Rhuthun / Ffordd Corwen

27

Yr A487 Llwyn Mafon

28

Yr A483 Cyffyrdd 3 i 6 ar Ffordd Osgoi Wrecsam

29

Yr A5/ A483 Cylchfan Halton

30

Yr A55 Adolygiad o groesfannau un-lefel

31

Yr A55 Astudiaeth o goridor Cyffyrdd 33b Ewloe to A494 Queensferry interchange corridor study

32

Yr A55 - Cyffyrdd 23 i 24 Astudiaeth o’r Coridor

33

Yr A55 - Cyffyrdd 24 i 29 Astudiaeth o’r Coridor

34

Yr A55 - Cyffyrdd 30 i 32a Astudiaeth o’r Coridor

35

Yr A55 Cyffyrdd 14-16a (Yr adolygiad wedi’i gwbhau)

36

Yr A55 Cyfyngiadau dim goddiweddyd ar gerbydau araf

37

Yr A55 / A494 Astudiaeth o Gydnerthedd y Rhwydwaith

38

Gwella Coridor Sir y Fflint

39

Trydedd Bont y Fenai

Datblygu economaidd
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

40

Neuadd Warren, Sir y Fflint (Y Gogledd)

41

Llanfrechfa, Cwmbrân (Y De-ddwyrain)

42

Celtic Business Park, Abergwaun (Y De-orllewin)

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol/Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Y De-orllewin
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

43

Gwelliannau i Rwydwaith Ardal Drefol Llanelli a’r Llain Arfordirol

44

Coridorau Trafnidiaeth Gyhoeddus Strategol Sir Gaerfyrddin

45

Gwelliannau i Gerbytffordd y Cymer

46

Addasu Ffordd yr Arfordir a Gwyro’r A487 yn Niwgwl

47

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Cyswllt Ddinesig y Gogledd, Abertawe

Y De-ddwyrain
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

48

Ffordd Aber-big, Blaenau Gwent

49

Yr A469 Troedrhiwfuwch

50

Porth Gogleddol Cwm Cynon

51

Ffordd Osgoi Llanharan

52

Mynediad i Gyffyrdd Twnnel Hafren

Y Gogledd
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

53

Metro’r Gogledd – Gwella Tagfeydd yng Nghanol Tref Abergele

54

Metro’r Gogledd – Gwella Tagfeydd yn Llandudno − Cam 4

Arall
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol
55 Coridor Twf Caer-Brychdyn (Y Gogledd)

Ni fydd Cynllun Coed Elái yr A4119 yn cael ei gynnwys yn yr adolygiad.