Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r panel adolygu ffyrdd wedi cyhoeddi eu hadroddiad terfynol ac rydym wedi ymateb iddo.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pam rydym yn ei wneud?

Rydym am leihau ôl troed carbon Cymru i amddiffyn pobl a bywyd gwyllt rhag yr argyfwng hinsawdd. 

Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni leihau nifer y siwrneiau a gymerir gan geir preifat a chynyddu nifer y bobl sy'n cerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Cafodd yr adolygiad ffyrdd ei gynnal er mwyn:

  • sicrhau bod buddsoddi ar y ffyrdd yn helpu i alinio'r gwaith o gyflawni uchelgeisiau a blaenoriaethau Strategaeth Trafnidiaeth Cymru, ymrwymiadau Rhaglen Lywodraethu Cymru, a Sero Net Cymru
  • datblygu meini prawf sy'n nodi pryd y dylem ariannu adeiladu ffyrdd newydd
  • defnyddiwch y meini prawf i benderfynu a ddylid cefnogi,addasu, neu dynnu cefnogaeth yn ôl ar gyfer prosiectau ffyrdd cyfredol
  • darparu canllawiau ar ail-leoli gofod ffordd ar rannau o'r rhwydwaith ffyrdd a allai elwa o wella yn y dyfodol
  • ystyried sut y gellid dyrannu unrhyw arbedion, i sicrhau bod problemau ar y rhwydwaith ffyrdd yn cael sylw, a gwneud argymhellion ar sut i fynd i'r afael â'r ôl-groniad o gynnal a chadw ffyrdd

Ynglŷn y broses adolygu

Ym mis Mehefin 2021, gwnaethom gyhoeddi adolygiad o gynlluniau ffyrdd newydd rydym yn eu hariannu. Crëwyd panel Adolygu Ffyrdd sy'n cynnwys arbenigwyr annibynnol. Cawsom eu hadroddiad terfynol, dyfodol buddsoddiad ffyrdd yng Nghymru.

Mae'r Adolygiad yn nodi:

  • profion ar bryd i fuddsoddi mewn ffyrdd a fyddai'n gyson â Strategaeth Trafnidiaeth Cymru, Net Sero Cymru a'r Rhaglen Lywodraethu
  • asesiad y panel o gynlluniau ffyrdd a adolygwyd, gydag argymhellion

Rydym bellach wedi cyhoeddi ein hymateb i'r adolygiad ffyrdd.

Y rhestr lawn o gynlluniau i’w hystyried gan y Panel Adolygu Ffyrdd

Y De-orllewin

Rhif

Y rhwydwaith ffyrdd strategol

1

Yr M4 Cyffyrdd 43-47 Abertawe

2

Yr M4 Cyffyrdd 38-43 Port Talbot

3

Yr A487 Abergwaun i Aberteifi

4

Yr A40 Coridor Caerfyrddin i Landeilo

5

Yr A40 Caerfyrddin i Sanclêr

6

Yr A4076 Hwlffordd

7

Yr A48 Cross Hands i Goridor Pen-sarn (y penderfyniad i’w wneud gan y Gweinidog Newid Hinsawdd)

8

Yr A48 Gwella cyffordd yn Nant-y-caws

Y De-ddwyrain
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

9

Yr M4 Cyffyrdd 35-38 Pen-y-bont ar Ogwr

10

Yr A4042 y Coridor Deheuol, Pont-y-pŵl i’r M4

11

Coridor Trafnidiaeth Dwyreiniol Caerdydd

12

Yr M4 Cyffyrdd 32-35 ac Amryfal Ymyriadau ar Goridorau Coryton i Merthyr ar yr A470

Y Canolbarth
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

13

A487 Dorglwyd, Comins Coch

14

Yr A40 Fferm Millbrook, Aberhonddu

15

Yr A44 Llangurig i Aberystwyth

16

Yr A470 Allt-mawr (Fferm Chapel House)

17

Yr A470 Caersŵs

18

Yr A470 Llangurig

19

Yr A470 Llanidloes

20

A470 Pont-y-bat (Felin-fach)

21

Yr A487 Llanrhystud

22

Yr A487 Machynlleth

23

Yr A494 Gwella Cyffordd ar Ffordd Maesgammedd

24

Yr A487 i’r Gogledd o Aber-arth

25

Yr A487 Rhiwstaerdywyll

Y Gogledd
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

26

Yr A494 Lôn Fawr Rhuthun / Ffordd Corwen

27

Yr A487 Llwyn Mafon

28

Yr A483 Cyffyrdd 3 i 6 ar Ffordd Osgoi Wrecsam

29

Yr A5/ A483 Cylchfan Halton

30

Yr A55 Adolygiad o groesfannau un-lefel

31

Yr A55 Astudiaeth o goridor Cyffyrdd 33b Ewloe to A494 Queensferry interchange corridor study

32

Yr A55 - Cyffyrdd 23 i 24 Astudiaeth o’r Coridor

33

Yr A55 - Cyffyrdd 24 i 29 Astudiaeth o’r Coridor

34

Yr A55 - Cyffyrdd 30 i 32a Astudiaeth o’r Coridor

35

Yr A55 Cyffyrdd 14-16a (Yr adolygiad wedi’i gwbhau)

36

Yr A55 Cyfyngiadau dim goddiweddyd ar gerbydau araf

37

Yr A55 / A494 Astudiaeth o Gydnerthedd y Rhwydwaith

38

Gwella Coridor Sir y Fflint

39

Trydedd Bont y Fenai

Datblygu economaidd
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

40

Neuadd Warren, Sir y Fflint (Y Gogledd)

41

Llanfrechfa, Cwmbrân (Y De-ddwyrain)

42

Celtic Business Park, Abergwaun (Y De-orllewin)

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol/Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Y De-orllewin
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

43

Gwelliannau i Rwydwaith Ardal Drefol Llanelli a’r Llain Arfordirol

44

Coridorau Trafnidiaeth Gyhoeddus Strategol Sir Gaerfyrddin

45

Gwelliannau i Gerbytffordd y Cymer

46

Addasu Ffordd yr Arfordir a Gwyro’r A487 yn Niwgwl

47

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Cyswllt Ddinesig y Gogledd, Abertawe

Y De-ddwyrain
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

48

Ffordd Aber-big, Blaenau Gwent

49

Yr A469 Troedrhiwfuwch

50

Porth Gogleddol Cwm Cynon

51

Ffordd Osgoi Llanharan

52

Mynediad i Gyffyrdd Twnnel Hafren

Y Gogledd
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol

53

Metro’r Gogledd – Gwella Tagfeydd yng Nghanol Tref Abergele

54

Metro’r Gogledd – Gwella Tagfeydd yn Llandudno − Cam 4

Arall
Rhif Y rhwydwaith ffyrdd strategol
55 Coridor Twf Caer-Brychdyn (Y Gogledd)

Ni fydd Cynllun Coed Elái yr A4119 yn cael ei gynnwys yn yr adolygiad.