Neidio i'r prif gynnwy

Rhydd yr adroddiad hon amcangyfrifon sy'n seiliedig ar 2018 o'r angen cyffredinol am dai ychwanegol yng Nghymru rhwng 2018-19 a 2022-23 yn ôl daliadaeth.

Ym mis Ionawr 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru erthygl ystadegol ar Amcangyfrifon o'r angen am dai yng Nghymru ar lefel genedlaethol a rhanbarthol (yn seiliedig ar 2018).

Mae'r ail gyhoeddiad hwn yn rhannu'r amcangyfrifon o'r angen am dai yn ddwy ddeiliadaeth tai:

 • Tai'r farchnad (perchennog ddeiliad a'r sector rhentu preifat)
 • Tai fforddiadwy (rhenti canolradd a chymdeithasol)

Methodoloeg

Mae’r amcangyfrifon cyffredinol o’r angen am unedau tai ychwanegol ac maent yn seiliedig ar:

 • amcangyfrifon o angen presennol na chaiff ei ddiwallu
 • angen newydd (amcanestyniadau aelwydydd yn seiliedig ar 2014) .

Mae'r ffigurau a roddir yn yr erthygl hon yn amcangyfrif yr angen am unedau tai ychwanegol yn ôl deiliadaeth ar sail set o dybiaethau. Dim ond ar gyfer y 5 mlynedd gyntaf o amcangyfrifon (2018/19 i 2022/23) y ceir rhaniad yn ôl deiliadaeth. Bydd angen rhagolygon megis y twf mewn incwm aelwydydd yn y dyfodol a newid i brisiau rhenti preifat yn y dyfodol er mwyn rhannu amcangyfrifon yn ôl deiliadaeth.

Cyfyngiadau

Mae'r amcangyfrifon hyn yn:

 • amcangyfrif sut y gallai'r angen am dai gael ei rannu yn ôl deiliadaeth ar sail set o dybiaethau
 • defnyddio'r ffynonellau data gorau sydd ar gael yn y tybiaethau sylfaenol fel y cytunwyd arnynt gan grŵp arbenigol
 • ffurfio sail trafodaeth ar gyfer penderfyniadau polisi.

Nid yw'r amcangyfrifon hyn yn:

 • ystadegau swyddogol
 • gallu darogan beth yn union sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol
 • cyfystyr â thargedau tai
 • ceisio amcangyfrif nifer y cartrefi mewn llety anaddas

Prif ganlyniadau

 • O dan wahanol amrywiolion o amcanestyniadau aelwydydd, mae'r amcangyfrif o ran unedau tai'r farchnad sy'n ofynnol bob blwyddyn yn amrywio o 3,400 (dim ymfudo) a 5,200 (ymfudo 10 mlynedd) bob blwyddyn. Mae unedau tai fforddiadwy yn amrywio o 3,300 (dim ymfudo) i 4,400 (ymfudo 10 mlynedd).
 • O dan yr amcangyfrifon canolog, byddai angen tua 4,400 o unedau tai'r farchnad a 3,900 o unedau tai fforddiadwy ar gyfartaledd bob blwyddyn rhwng 2018/2019 a 2022/23.
 • Mae'r amcangyfrifon hyn yn awgrymu, ar gyfartaledd, o dan yr amcangyfrifon canolog, y dylai 53% o unedau tai ychwanegol fod yn unedau tai'r farchnad, gyda'r 47% sy'n weddill yn dai fforddiadwy (rhent canolradd neu gymdeithasol) rhwng 2018/19 a 2022/23.
 • O dan ymfudo 10 mlynedd a'r amrywiolyn uwch, mae rhaniad cyfrannol unedau tai ychwanegol yn 54%(r) marchnad a 46%(r) fforddiadwy. O dan dim ymfudo a'r amrywiolyn is, mae rhaniad cyfrannol unedau tai ychwanegol yn 51% tai'r farchnad a 49% tai fforddiadwy.

(r) Diwygiedig ar 06 Mehefin 2019

Gwybodaeth bellach

Mae'r erthygl ystadegol hon wedi'i hategu gan ddata a gyhoeddwyd ar StatsCymru yn ogystal ag adnodd excel lle gall yr holl ffynonellau data a thybiaethau sylfaenol gael eu newid er mwyn nodi'r effaith ar yr amcangyfrifon o unedau tai ychwanegol a rennir yn ôl deiliadaeth. Mae’r adnodd Excel ar gael o dan y pennawd Data isod.

Adroddiadau

Amcangyfrifon o’r angen am dai yng Nghymru fesul deiliadaeth (sail-2018) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Amcangyfrifon o’r angen am dai yng Nghymru fesul deiliadaeth (sail-2018): adnodd Excel , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 1 MB

XLSX
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 061 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.