Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r arolygon deiliadaeth yn darparu gwybodaeth am dueddiadau yn y galw am lety twristiaeth yng Nghymru ar gyfer Ebrill i Fehefin 2023.

Mae'r adroddiad hwn am Ddeiliadaeth Llety yn rhoi gwybodaeth am lefelau deiliadaeth llety â gwasanaeth a llety hunanddarpar, yn ogystal â hosteli a safleoedd gwersylla/carafanio Ceir data trydydd parti hefyd gan Transparent (gosodiadau tymor byr), ac STR Global (cadwyni gwestai mawr).

Llety

 • Mae deiliadaeth wedi codi'n raddol trwy gydol 2023.
 • Mae Chwarter 2 – Ebrill, Mai, a Mehefin - yn dangos ffigyrau deiliadaeth uwch yn gyson nag ym mis Ionawr i Mawrth.
 • Mae pob rhanbarth wedi dangos cynnydd tebyg mewn lefelau deiliadaeth.
 • Mae eiddo llai (1 i 3 ystafell a 4 i 10 ystafell) wedi dangos cynnydd mawr yn lefelau deiliadaeth.
 • Cyrhaeddodd 71% o ddeiliadaeth gwestai.

STR

 • Mae gwestai STR wedi dangos twf o Ch1 (73%) i Ch2 (78%).
 • Mae llai o amrywiaeth ar draws rhanbarthau o ran lefelau deiliadaeth a phrisiau er bod gan Ogledd Cymru ddeiliadaeth ychydig yn uwch (86%), tra bod gan y De-ddwyrain YDG uwch (£82).

Hunanddarpar

 • Cynnydd o 16% mewn deiliadaeth o Ch1 i Ch2 (deiliadaeth 66%).
 • Mae amrywiaeth ranbarthol eang o ran deiliadaeth hunanddarpar-deiliadaeth arlwyo.
 • Mae'r De-orllewin ar y cyfan yn perfformio'n well na rhanbarthau eraill (75%).
 • Mae eiddo 11 gwely neu uwch yn perfformio'n well nag eiddo llai yn y categori hwn.
 • Llwyddodd busnesau sy'n rhan o asiantaeth neu grŵp cyfunol i lenwi 69% o'u hystafelloedd - sy'n uwch na busnesau annibynnol (54%).

Transparent

 • Mae'r De-ddwyrain (63%) a'r De-orllewin (60%) yn parhau i fod y perfformwyr gorau, ond o ychydig yn fwy na'r hyn a welwyd yn Ch1.
 • Nid oes fawr o wahaniaeth rhanbarthol ond mae'n amlwg mai'r De-orllewin sydd â'r ddeiliadaeth uchaf ar gyfer llety tymor byr drwy'r WAOS (75%) a Transparent (63%).

Hostel

 • O'i gymharu â data cyn COVID a adroddwyd yn Arolwg DeLlety Cymru: 2019 mae'r defnydd o hosteli yn cymharu'n ffarfiol, gyda deiliadaeth 2019 yr un peth ar 36%, ond roedd deiliadaeth Ch2 2019 yn 60%, tra bod Ch2 2023 9% yn is o gymharu â lefelau 2019, sef 51%.

Gwersylla a Charafannau

 • Ar y cyfan, mae'r sector yn perfformio'n gryf yn ôl pob golwg o'i gymharu â sectorau eraill (76% ar gyfartaledd).

Adroddiadau

Arolygon deiliadaeth llety twristiaeth Cymru, Ebrill i Fehefin 2023 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 948 KB

PDF
948 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Phil Nelson

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.