Neidio i'r prif gynnwy
Dawn Bowden AS

Cyfrifoldebau Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth

Bywgraffiad

Cafodd Dawn Bowden ei enni ym Mryste ac addysgwyd yn Ysgol Uwchradd Gatholig St Bernadette a Choleg Technegol Soundwell. Gweithiodd i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol rhwng 1979 a 1982, ac i Gyngor Dinas Bryste rhwng 1982 a 1983. Ym 1989, symudodd i dde Cymru i ddod yn Swyddog Ardal benywaidd cyntaf ac ieuengaf yr ardal.  Cododd drwy rengoedd ei hundeb i ddod yn Bennaeth Iechyd UNSAIN Cymru, swydd y bu ynddi hyd at ei hethol yn Aelod Cynulliad dros Ferthyr Tudful a Rhymni ym mis Mai 2016. Mae hi'n cyfrif arwain y trafodaethau a gyflwynodd y Cyflog Byw i GIG Cymru yn 2014 ymysg ei llwyddiannau mwyaf balch.

Etholwyd Dawn yn Aelod Seneddol dros Ferthyr Tudful a Rhymney ym mis Mai 2016. Yn nhymor diwethaf y Senedd, roedd Dawn yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon; y Pwyllgor Diwylliant Iaith a Chyfathrebu Cymraeg; y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol; Newid Hinsawdd a Materion Gwledig; y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a Chydraddoldeb a'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Chymunedau. Bu hefyd yn Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio'r Senedd a chynrychioli Senedd Cymru yng Nghyngres Rhanbarthau Ewrop ac roedd yn Aelod o Dasglu'r Cymoedd.

Ar 13 Mai 2021 penodwyd Dawn yn Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon ac yn Brif Chwip.

Cyfrifoldebau

 • Darparu cymorth a chyngor i helpu busnesau i sefydlu, tyfu, neu ddatblygu (gan gynnwys cymorth allforio)
 • Cefnogaeth ar gyfer Mewnfuddsoddi
 • Polisi Masnachu Ryngwladol
 • Entrepreneuriaeth, menter a gwybodaeth fusnes
 • Banc Datblygu Cymru
 • Paneli Cynghori Economaidd
 • Cyngor Datblygu'r Economi a'r Grŵp Strategaeth Partneriaeth Gymdeithasol
 • Hyrwyddo Cymru fel lleoliad i wneud busnes ac i fuddsoddi ynddo
 • Bargeinion Dinesig Caerdydd a Bae Abertawe
 • Bargeinion Twf Canolbarth Cymru a Gogledd Cymru
 • Rheoli asedau eiddo dan berchnogaeth Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â datblygu economaidd
 • Gwasanaethau sgiliau busnes a datblygu busnes
 • Polisi Gyrfaoedd a noddi Careers Choices Dewis Gyrfa (CCDG)
 • Polisi ar brentisiaethau, a chyflenwi hynny
 • Polisi ar gyflogadwyedd ieuenctid ac oedolion, a chyflenwi'r polisi
 • Darparwyr dysgu seiliedig ar waith
 • Sgiliau sector
 • Datblygu sgiliau'r gweithlu
 • Rhaglenni Ewropeaidd mewn perthynas â sgiliau a chyflogaeth
 • Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol
 • Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
 • Fframwaith rheoleiddio ar gyfer arferion busnes cyfrifol, twf a chystadleurwydd
 • Yr Economi Sylfaenol
 • Menter Gymdeithasol a'r economi gymdeithasol
 • Economi gydweithredol
 • Gwyddoniaeth: datblygu polisi gwyddoniaeth, gan gynnwys cyswllt o ddydd i ddydd â Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru a'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol
 • Gwyddorau Bywyd
 • Ymchwil ac Arloesi, gan gynnwys ymchwil a datblygu, trosglwyddo gwybodaeth a masnacheiddio; manteisio i’r eithaf ar incwm ymchwil ac arloesi; a Chanolfannau Rhagoriaeth Ymchwil
 • Seilwaith cysylltedd digidol, gan gynnwys Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus, band eang cyflym a'r rhwydwaith symudol
 • Polisi a Strategaeth Ddigidol a Pholisi a Strategaeth Data Trawslywodraethol
 • Digwyddiadau Mawr
 • Diwylliant, creadigrwydd a’r celfyddydau, gan gynnwys Cymru Greadigol
 • Polisi darlledu
 • Noddi Cyngor Celfyddydau Cymru, a'i gylch gwaith
 • Twristiaeth yng Nghymru ac i Gymru
 • Lletygarwch
 • Amgylchedd hanesyddol Cymru
 • CADW a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru
 • Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Datblygu Archif Genedlaethol Cymru
 • Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
 • Chwaraeon Elît
 • Chwaraeon cymunedol, gweithgareddau corfforol a gweithgareddau hamdden egnïol yng Nghymru, gan gynnwys noddi Cyngor Chwaraeon Cymru
 • Rhaglen a Thasglu'r Cymoedd
 • Cronfeydd Strwythurol yr UE ar gyfer 2014-2020
 • Y Gronfa Ffyniant Gyffredin / Cronfa Adfywio Cymunedol

Ysgrifennu at Dawn Bowden